Vår politik

  • Vi vill att fler ska få jobb och en egen lön
  • Vi vill satsa på skolan i utsatta områden
  • Vi vill se fler närvarande poliser
  • Vi vill inrätta ett nationellt råd för utsatta områden och återinföra särskilda stimulansbidrag till utsatta stadsdelar.
  • Vi vill se fler närvarande samhällsinstitutioner i områdena
  • Vi vill se tryggare och säkrare bostadsområden
  • Vi vill öka insatserna mot våldsbejakande extremism.
  • Vi vill stötta förortens feminister
  • Vi vill bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Minskat utanförskap

Att minska utanförskapet är en av de största utmaningarna i Sverige i dag. Ordet utanförskap används ofta i den politiska debatten, men det kan betyda olika saker. Utsatta områden uppstår ofta där det finns ett ekonomiskt utanförskap, alltså att många människor som får sin försörjning från bidrag och inte från jobb.

Det går också att se på utanförskapet ur ett bredare perspektiv. Vi har i flera rapporter lyft fram att det finns bostadsområden som har stora problem med utanförskap. I det sammanhanget har måttet på utanförskap varit extremt låg sysselsättningsgrad i kombination med dåliga skolresultat och/eller lågt valdeltagande.

Vår politik har som huvudmål att minska utanförskapet, oavsett vilket mått som används. I vårt arbete mot utanförskap ingår också det långsiktiga arbetet för en bra skola, lokal brottsbekämpning och närvarande polis, en trygg uppväxt för barn och minskat beroende av socialbidrag.

Jobb och skola

Fler måste få en egen lön att leva på istället för bidrag. Det handlar om utbildning men också om att det måste bli billigare och enklare att anställa. De elever som har sämst förutsättningar ska ha mer ekonomiska resurser och möta de skickligaste lärarna. Det behövs särskilda karriärtjänster för lärare i områdena.

Trygghet med fler poliser

Det behövs fler synliga och närvarande poliser, inte bara vid utryckningar. Polisens närvaro ska vara ett naturligt vardagsinslag i områdena och vi vill kraftigt öka antalet poliser.

Inrätta ett nationellt råd för utsatta områden och återinför stimulansbidrag

Rådet ska bland annat samla till exempel polis, skola, socialtjänst och civila samhället för att tillsammans kunna vända den negativa utvecklingen. Liberalerna införde i regeringsställning ett så kallat prestationsbaserat stimulansbidrag för utsatta stadsdelar som gav positiva effekter. Regeringen har avskaffat satsningen som vi istället vill återinföra.

Fler närvarande samhällsinstitutioner

Många människor i utsatta områden upplever att samhället övergivit dem. Självklara saker som bankomat, apotek och arbetsplatser saknas. Vi vill att fler kommunala förvaltningar och statliga myndigheter ska finnas i utsatta områden.

Tryggare och säkrare bostadsområden

Områdena måste rustas upp och det behövs fler boendealternativ till exempel ägarlägenheter. Fastighetsägare, privata och kommunala, måste öka sitt arbete för att motverka trångboddhet som följer av otillåten vidareuthyrning. Mer utebelysning och nerklippta buskar ökar tryggheten.

Stötta förortens feminister och bekämpa hedersvåld

Vi ska aldrig acceptera eller relativisera hedersrelaterat våld och förtryck. Den feministrörelse som finns i utsatta områden måste få stöd. Offentliga medel, kommunala eller statliga, ska inte användas till att främja organisationer som motarbetar demokratiska principer och jämställdhet.

Insatser mot våldsbejakande religiös extremism

Alla kommuner måste arbeta för att motverka våldsbejakande extremism. Vi vill ytterligare förstärka det pågående arbetet mot våldsbejakande extremism.