Se alla

Nyanlända elever

Ökat fokus på svenska för nyanlända elever

Den som vill styra över sitt eget liv i Sverige måste kunna språket. Svenska språket behövs i Sverige för att nå kunskapsmålen i skolan, vara en del av samhället och för att kunna förverkliga sina drömmar. Därför är det viktigt att nyanlända elever snabbt ska få lära sig svenska.

Liberalerna vill:

  • Undervisning i svenska språket ska prioriteras för nyanlända elever
  • Obligatorisk språkförskola för nyanlända barn och barn till nyanlända
  • Nyanlända elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen kan få förlängd skolplikt
  • Karriärtjänster för lärare med högre löner i skolor i utsatta områden
  • Nyanlända elever ska ges undervisning i alla skolor och kommuner
  • Aktivt skolval för alla, också för nyanlända

NYANLÄNDA BARNOCH UNGA SKA GES EN BRA START I SVERIGE

Sverige har under kort tagit emot ett stort antal barn och unga som flytt krig och förtryck för att söka sig en fristad hos oss. Vissa har stora brister i sin skolgång och några har aldrig ens gått i skolan medan andra har med sig goda kunskaper hemifrån, men behöver lära sig svenska för att kunna fortsätta sina studier i Sverige. Skolan måste nu anta och klara denna stora och viktiga utmaning.

HÖGA FÖRVÄNTNINGAR

Nyanlända elever ska mötas av höga förväntningar och en undervisning anpassad till sina förkunskaper. Elevernas kunskapsnivå ska kartläggas tidigt för att de snabbt ska kunna delta i ordinarie undervisning i så många ämnen som möjligt.

PRIORITERA SVENSKUNDERVISNING

Nyanlända elevers undervisningstid bör förlängas genom fler lektioner i svenska på veckoschemat, genom en prioritering av basämnena i läroplanen och genom utnyttjande av lov och ledigheter för undervisning.

OBLIGATORISK SPRÅKFÖRSKOLA – MER SVENSKA FÖR NYANLÄNDA BARN

Barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan. Förskolan är bra för alla barn men fyller en särskild roll för de barn som inte talar svenska och som inte heller har föräldrar som är svensktalande. Vi vill att fler barn till nyanlända ska få gå i förskolan för att få träna svenska och vill införa obligatorisk språkförskola för alla nyanlända barn och barn till nyanlända från tre år.

HALVERAT SOMMARLOV

De nyanlända elever som precis startat sina studier i svenska i grundskolan riskerar att få svårt att upprätthålla sina svenskkunskaper under ett långt sommarlov utan kontakt med skolan och skolkamrater. Därför finns det goda skäl att korta sommarlovet för nyanlända elever för att ge dem tid att fortsätta sin undervisning under sommaren.

FÖRLÄNGD SKOLPLIKT

För att nyanlända elever som kommer till Sverige efter ordinarie skolstartsålder ska nå grundskolans kunskapsmål bör skolplikten för dessa förlängas till 18 år. Skolplikten bör dock upphöra om eleven dessförinnan uppnått de centrala kunskapskraven i basämnena.

UNDERVISNING I ALLA SKOLOR OCH KOMMUNER

För att minska segregationen ska nyanlända elever kunna få undervisning i alla skolor och kommuner. Regeringen och allianspartierna har gemensamt beslutat att en del av friskolornas platser ska reserveras för nyanlända elever. Liberalerna vill också att kommunerna ska ges möjlighet att låta nyanlända elever gå i alla kommunala skolor.

GODA VILLKOR FÖR LÄRARE I SKOLOR I UTSATTA OMRÅDEN

I skolor i utanförskapsområden – områden där utbildningsnivån är låg och arbetslösheten hög – är utmaningarna extra stora. Dessa skolor bör få mer resurser för att möta dessa utmaningar. Mer resurser betyder både mer pengar och att de skickligaste lärarna och rektorerna arbetar där. De elever som har sämst förutsättningar måste få möta de allra bästa lärarna. Karriärtjänster för lärare och rektorer med högre lön och särskilt goda arbetsvillkor ska inrättas för att göra skolor i utanförskapsområden till mer attraktiva arbetsplatser.

AKTIVT SKOLVAL

Ett aktivt skolval för alla elever ska införas i samtliga kommuner. Även nyanlända elever ska kunna välja skola och ges möjlighet att gå på den skola de väljer. Ett gemensamt administrerat kösystem med information om alla skolor i kommunen, kommunala såväl som fristående, ska införas.

TA HJÄLP AV STUDIEFÖRBUND OCH FÖRENINGAR

För att lära sig svenska snabbt och korrekt är det viktigt att ständigt öva på och använda sig av språket. Det är därför angeläget att föreningar och studieförbund ges möjlighet att tillsammans med nyanlända elever träna svenska. I Migrationsöverenskommelsen 2015 mellan regeringen och allianspartierna avsattes resurser för att civilsamhället ska kunna bidra till en god introduktion i det svenska språket och i samhällsorientering. Detta bör permanentas och utvecklas ytterligare.

Ladda hem som PDF