Se alla

Vätgas

Vätgas är både en råvara och en energibärare. Den blir viktig i energisystemet när de fossila bränslena försvinner. Förutsättningar behöver skapas för en vätgasinfrastruktur.

Vätgas används i stor skala i flera industrier. När nu fossila bränslen behöver överges uppstår nya behov, t.ex. i stålindustrin. Idag görs nästan all vätgas med fossila bränslen. Det behövs en snabb övergång till klimatneutral vätgas från fossilfri el. I första hand bör vätgasen användas för industrins behov. Politiska åtgärder behövs för att en vätgasinfrastruktur ska växa fram.

Vätgas – Råvara och energibärare

Vätgas används som råvara i kemiindustrin och i raffinaderier. Konstgödsel kräver stora mängder. Fossilfritt stål kommer att behöva massor.

Vätgas produceras främst från fossilgas, vilket ger stora koldioxidutsläpp. Istället behöver vätgasen framställas genom elektrolys. Det kräver stora mängder fossilfri el. Sverige ska vara pådrivande inom EU för att få bort den fossila vätgasen. Just eltillgången, och närheten till järnmalmen, gör att Sverige lockar till sig industri med stora behov av vätgas.

Vätgas kan också användas som energibärare. Antingen används gasen direkt eller så används den för att producera, ammoniak, metanol eller elektrobränslen. Varje omvandlingssteg innebär dock både energiförluster och behov av investeringar. Det mest effektiva är därför att använda el direkt. Men, där det inte går är vätgas, metanol, ammoniak och elektrobränslen intressanta. Särskilt regionalt, nära de stora vätgasanvändarna kommer vätgasen att få betydelse för transporterna. Tankställen ska också byggas ut längs de stora vägarna.

Produktion av el från vätgas bör inte prioriteras. Den vätgas vi kan tillverka behöver prioriteras till industrin som saknar alternativ. Det finns andra sätt att producera planerbar el fossilfritt (kärnkraft).

Det behövs politiska åtgärder för att underlätta framväxten av en infrastruktur för produktion och distribution av vätgas.

Ladda hem som PDF