Se alla

Miljö och natur

Miljöförstöring och klimathot påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden. Skyddet av naturen kräver reglering. Marknadsekonomin klarar inte av det på egen hand.

Naturen och den biologiska mångfalden måste bevaras. Ekosystemen och naturens bärkraft är en förutsättning för vår välfärd. För att våra barn och barnbarn ska kunna växa upp med samma möjligheter som vi har så måste vi skydda ekosystemen och värna den biologiska mångfalden. Klimatförändringarna innebär att insatserna för att skydda natur och miljö behöver stärkas.

Miljö och natur – mer behöver göras

Vi ska lämna en värld i ekologisk balans till kommande generationer. Vi liberaler tror på marknadsekonomin men marknaden fungerar inte alltid tillräckligt bra. Skyddet av natur och miljö kräver tydlig reglering. Vi behöver gemensamt finansiera insatser som bevarar värdefull natur som stränder och gammelskogar. Fjäll-, skogs- och kustområden samt sjöar och vattendrag med höga naturvärden ska ha ett starkt skydd.

Allemansrätten har stor betydelse och den ska vi vara rädda om. Att ha fritt tillträde till skog och mark är en viktig del av den svenska identiteten. Rätten får inte missbrukas.

Hotade djur och växter ska skyddas genom fridlysning och restaureringsinsatser.

Skogen binder kol och den är avgörande för den biologiska mångfalden. Särskilt värdefull skog behöver skyddas. Det behövs också sammanhängande skyddade områden.

Våra hav och vatten är i dåligt skick. De mest värdefulla havsområdena ska skyddas som marina reservat. Det behövs insatser för att förhindra att skräp och föroreningar, som plast och läkemedel, sprids i våra vatten.

Miljöförstöring och klimathot påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden och stannar inte vid nationsgränser. Arbetet måste vara internationellt. Arbetet inom EU är avgörande för att kunna värna vår miljö och natur. Europa är den kontinent som bedriver det mest ambitiösa miljö- och klimatarbetet.

Ladda hem som PDF