Se alla

Miljö och natur

Vår miljö och natur måste skyddas – för dina barns skull

Naturen och den biologiska mångfalden måste bevaras. Ekosystemen och naturens bärkraft är en förutsättning för vår välfärd. För att dina barn och barnbarn ska kunna växa upp med samma möjligheter som du behöver vi leva så att vi skyddar ekosystemen och värnar den biologiska mångfalden.

Liberalerna vill:

  • Fjäll-, skogs- och kustområden samt sjöar och vattendrag med höga naturvärden ska ha ett starkt skydd
  • Allemansrätten ska värnas
  • Antalet hotade arter i Sverige ska minska
  • Gammelskogarna måste skyddas
  • Åtgärder krävs för att skydda våra hav och vattendrag
  • EU-samarbetet behövs för miljön

VÅRT ANSVAR ATT FÖRVALTA MILJÖ OCH NATUR

Vi har ansvar för att förvalta miljö och natur så att vi lämnar en värld i ekologisk balans till kommande generationer. Som liberaler tror vi på marknadsekonomi men marknadskrafterna fungerar inte alltid tillräckligt bra. Det finns åtskilliga exempel på när marknadsekonomin inte har förmått skydda och bevara naturen, haven och den biologiska mångfalden. Därför måste vi gemensamt finansiera insatser som bevarar värdefull natur som stränder och gammelskogar och som skyddar djuren i vår natur. Fjäll-, skogs- och kustområden samt sjöar och vattendrag med höga naturvärden ska ha ett starkt skydd.

Allemansrätten har stor betydelse och den ska vi vara rädda om. Att ha fritt tillträde till skog och mark är en viktig del av den svenska identiteten. Rätten får inte missbrukas.

Utrotningshotade djur och växter måste skyddas genom fridlysning och restaureringsinsatser och Artdatabankens viktiga arbete ska värnas.

SKOGEN – LIVSVIKTIG FÖR MÄNNISKOR OCH DJUR

Skogen renar luften, motverkar klimatförändringar och är avgörande för den biologiska mångfalden. Den mest värdefulla skogen och nyckelbiotoper måste skyddas till exempel genom naturreservat och nationalparker. De kvarvarande naturskogarna, gammelskogarna, måste skyddas.

HAV OCH VATTEN

Miljösituationen i våra hav och vattendrag är allvarlig på grund av utsläpp, övergödning och exploatering. Utsläppen måste minska till exempel genom en läckageskatt riktad mot handelsgödsel. De mest värdefulla havsområdena ska skyddas som marina reservat. Det behövs en rad insatser för att förhindra att skräp och föroreningar, som plast och läkemedel, sprids i våra vatten.

Försurningen av haven är ett växande problem som drabbar många arter. Den är en konsekvens av människans utsläpp av koldioxid. Utsläppen av koldioxid behöver minska för att stoppa klimatförändringarna men också för att stoppa försurningen.  Vi vill också införa en lagringspeng för den som samlar in och permanent lagrar den koldioxid som redan har nått atmosfären.

EU VIKTIGT FÖR ATT VÄRNA MILJÖN

Miljöförstöring och klimathot påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden och stannar inte vid nationsgränser. Därför måste arbetet vara internationellt. Det gemensamma arbetet inom EU är ett av de viktigaste medlen för att kunna värna vår miljö och natur. Arbetet ger resultat. Europa är den kontinent som bedriver det mest ambitiösa miljö- och klimatarbetet.

Som part till Århuskonventionen bör EU bidra till god tillgång till information och ett brett samhälleligt deltagande i beslutsprocesser på miljöområdet. Vi välkomnar att EU blir mer transparent och demokratiskt. Vi är positiva till det arbete som nu pågår för att stärka EU:s regelverk och vi principiellt positiva till att öka möjligheten till rättslig prövning på EU-nivå.

Ladda hem som PDF