Se alla

Flyget

Miljövänligt flyg är positivt för människors frihet och företagandet

Flyget är viktigt för individens mobilitet och företagens utveckling. Sverige ska driva på för införandet av en europeisk flygskatt som beskattar den miljöpåverkan flygplanet har. I Sverige vill vi se differentierade landningsavgifter beroende på flygplanets bränsle. Bromma flygplats bör behållas och Arlanda flygplats utvecklas. Marktransporterna till flygplatserna måste bli mer miljövänliga, t ex genom att de flyttas över till järnväg.

Liberalerna vill:

  • Underlätta för utvecklingen av elflyget
  • Inför flygskatt på EU-nivå
  • Utveckla Arlanda och behåll Bromma
  • Öka det regionala flygets konkurrenskraft
  • Gör marktransporterna till flygplatserna miljövänliga
  • Öka tempot i flygets omställning
  • Inför klimatdeklaration vid köp av flygresor

FLYGET ÖKAR INDIVIDENS FRIHET

Flyg är ett oslagbart transportmedel när det kommer till transporter på längre sträckor på kort tid. Ur ett infrastrukturellt kostnadsperspektiv är det ett effektivt transportmedel. Sveriges geografiska förutsättningar innebär att flyget spelar en viktig roll i vårt samlade transportsystem. De långa avstånden i Sverige och vårt geografiska läge i förhållande till våra viktigaste handelspartner gör att vi är helt beroende av ett fungerande flyg för invånarnas och näringslivets kontakter med hela Sverige och vidare ut i världen. Flygplatserna binder samman Sverige, skapar arbetstillfällen och ökar möjligheterna till turism i hela landet.

FRÄMJA UTVECKLINGEN AV ELFLYG

Utvecklingen av elflyg, som kan göra kortflygningar mellan olika regioner lönsam, visar på betydelsen av mindre flygplatser som ett komplement till de stora knutpunkterna. Elflyg kan bli en viktig faktor för utvecklingen av landets regioner och erbjuda snabba transporter, inte minst för näringslivet. Elflygets behov av infrastruktur och dess påverkan på flygplatsstrategin bör snarast utredas. Elflyg är ett område under stark utveckling där det är viktigt att staten bidrar till forskning och utveckling eftersom detta har en potential att minska flygets klimatpåverkan och samtidigt bli en ny industrigren i Sverige.

INFÖR EN FLYGSKATT PÅ EU-NIVÅ

Sverige ska driva på för en europeisk flygskatt och att flyget internationellt ska betala för sina klimatkostnader. På nationell nivå vill vi pröva ett system med differentierade landningsavgifter utifrån hur mycket biobränsle som används vid flygningar tillsammans med ett reduktionspliktsystem och klimatdeklarationer. En framtida europeisk flygskatt bör vara utformad på ett sätt så att den inte beskattar all flygtrafik lika utan att den främjar flyg med lägre klimat- och miljöpåverkan till exempel genom att vara differentierad med avseende på bränsle, flygplansvikt och bullernivå.

FLYGET STÄRKER DEN REGIONALA KONKURRENSKRAFTEN

De regionala flygplatserna bidrar till mindre orters konkurrenskraft och har stor regionalpolitisk betydelse. De står i dag inför stora utmaningar, bl.a. beroende på omfattande regelverk på EU-nivå, kostnadsdrivande ökade säkerhetskrav, underhåll samt i vissa fall ett ensamt ekonomiskt ansvarstagande för enskilda kommuner. Det finns därför behov av att ta fram en långsiktig och hållbar strategi för att säkerställa de regionala flygplatsernas utveckling och överlevnad. Inom övriga EU får även regioner och kommuner upphandla och finansiera flygtrafik medan det i Sverige dessvärre bara är staten som får upphandla flygtrafik. Vi vill tillåta kommuner och regioner att upphandla flygtrafik.

Ladda hem som PDF