Se alla

Cykling

Cykel är ett smidigt och miljövänligt sätt att resa. Vi vill bygga fler cykelvägar och anpassa trafiksystemet så att det blir trafiksäkert för cyklister, bilister och fotgängare.

Allt fler upptäcker hur smidigt det är att cykla, samtidigt som det är bra för hälsan och miljön. Men dagens trafiksystem är inte anpassat till den växande cyklismen. Det skapar otrygghet när cyklar, bilar och gående trängs i samma gaturum och det finns för få cykelbanor i städerna och mellan olika samhällen. Vi vill ändra på detta så att det blir lättare och tryggare att cykla. Nätet av cykelbanor måste byggas ut och trafikreglerna anpassas för en säker trafikmiljö.

Gör det enklare och säkrare att cykla

Cykeln är idag ett självklart alternativ i många människors vardag. Ett problem för många cyklister är att det finns alltför många ogenomtänkta trafikmiljöer och inte någon sammanhållen cykelplanering. Det är inte rimligt att standarden på cykelvägarna försämras vid en kommungräns. Vi vill se flera sammanhängande regionala cykelstråk för att göra det lättare att cykla långa sträckor.

Det måste enklare att ta med cykeln i kollektivtrafiken. Detta är något som avgörs i respektive region, men Liberalerna är ofta pådrivande. Kombinationen av kollektivtrafik och cykel innebär ett verkligt alternativ till bilen. Ju fler som kan ta med cykeln i kollektivtrafiken, desto fler kan låta bilen stå.

Det måste bli säkrare att cykla. Det har visat sig att där motorfordon och cyklister delar vägbana ökar omkörning risken för cykelolyckor. Inför ett hastighetsberoende avstånd vid omkörning av cyklister. De tyska regler som föreskriver att omkörning av cyklister endast får göras med ett säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter i tätorter och 2 meter utanför tätort skulle kunna stå som modell.

Cyklister behöver, precis som bilister, tydlig skyltning som underlättar orienteringen. Staten bör samverka med kommunerna så att skyltningen ges en enhetlig utformning i hela landet. Elsparkcykeln är ett klimatsmart sätt att resa samtidigt som det behövs ett väl fungerande regelverk för att undvika dess negativa effekter för gångtrafikanter, framför allt i stadsmiljön.

 

Ladda hem som PDF