Se alla

Cykling

Bättre villkor för cyklister ger ett verkligt alternativ till bilen

Cykeln är ett självklart alternativ i många människors vardag. Vi vill ha trygga cykelvägar, mer sammanhängande regionala stråk och ökade möjligheter att ta med cykeln i kollektivtrafiken.

 

Liberalerna vill:

  • Fler sammanhängande regionala stråk för cykeltrafiken
  • Gör det lättare att ta med sig cykeln i kollektivtrafiken
  • Gör det säkrare att cykla med 1,5-meters säkerhetsavstånd vid omkörning
  • Låt skatteintäkter från trängselskatter gå till utbyggnad av cykelinfrastruktur
  • Enhetliga regler och tydlig skyltning för cyklister
  • Elsparcyklar får inte hindra framkomligheten för gående
  • Uppmuntra fler att bli cyklister

Gör det enklare att cykla

Cyklingen ökar snabbt i Sverige. Allt fler upptäcker hur smidigt det är att cykla till jobbet eller på fritiden. Att fler cyklar är bra för både miljön och folkhälsan, samtidigt som trängseln minskar i städerna. För det krävs ett sammanhängande och trafiksäkert cykelbanenät.

Bättre sammanhållna regionala cykelvägar

Ett problem för många cyklister är att det finns alltför många ogenomtänkta trafikmiljöer och inte någon sammanhållen planering som främjar cyklingen. Det är inte rimligt att standarden på cykelvägen försämras när man kommer till en kommungräns. Därför vill vi se flera sammanhängande regionala cykelstråk för att göra det lättare att cykla långa sträckor, t. ex. för att arbetspendla.

Cykeln i kollektivtrafiken

Vi vill göra det enklare att ta med cykeln i kollektivtrafiken. Detta är något som avgörs i respektive region, men i flera regioner är det Liberalerna som är pådrivande. Kombinationen av kollektivtrafik och cykel innebär ett verkligt alternativ till bilen. Ju fler som kan ta med cykeln på kollektivtrafiken, desto fler kan låta bilen stå. Det tjänar miljön på och trängseln minskar.

Användningen av trängselskatt/vägavgift ska beslutas lokalt

Alla har rätt till att andas ren och frisk luft. I många städer har luften blivit så dålig att människors hälsa riskeras. Det vill vi ändra på. Vi vill att kommuner och regioner med trafikproblem själva ska kunna besluta om och införa trängselskatter. Intäkterna från vägavgifter ska kunna användas för att förbättra den lokala infrastrukturen och komma till rätta med flaskhalsar i trafiken, t ex för att förbättra cykelinfrastrukturen.

Enhetliga regler för cyklister och elsparkcyklar

Cyklister behöver, precis som bilister, enhetlig och tydlig skyltning som underlättar orienteringen. Statliga huvudmän behöver samverka med de kommunala huvudmännen så att skyltningen dels genomförs och dels ges enhetlig utformning. Elsparkcykelns möjligheter ska tillvaratas, samtidigt som ett regelverk behöver utredas för att undvika dess negativa effekter framför allt i stadsmiljön. Framkomligheten för alla gångtrafikanter, inte minst för äldre och personer med funktionshinder är här avgörande.

Säkerhetsavstånd till cyklister med 1.5 meter vid omkörning

Omfattande forskning visar att där motorfordon och cyklister delar vägbanan ökar omkörning risken för cykelolyckor. Sverige är främst i världen på trafiksäkerhet och bör ta ledarskapet även på detta område. Ett första steg vore att införa ett hastighetsberoende avstånd vid omkörning av en cyklist. Tysklands nyligen införda förordning som föreskriver att omkörning av cyklister endast får göras med ett säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter i tätorter och 2 meter utanför tätort kan utgöra en vägledning.

Ladda hem som PDF