Se alla
Hav, småhus och bryggor ute vid Sveriges västkust

Strandskydd

Strandskyddet behöver moderniseras. Stränderna ska skyddas men människors frihet ska inte begränsas i onödan. Strandskyddet behöver bli mer flexibelt.

Sverige ska ha ett starkt generellt strandskydd samtidigt ska det bli mer flexibelt så att det går att bygga nära stränderna där exploateringstrycket är lågt. Det måste också bli möjligt att anlägga våtmarker och bevattningsdammar utan att strandskydd inträder. Skärgårdarnas lokalsamhällen måste kunna utvecklas trots att de är populära besöksmål i juli månad.

Strandskyddet behöver moderniseras

Strandskyddet behöver reformeras. Det generella strandskyddet har gett oss tillgång till stränder och i viss mån ger det ekosystemen skydd. Men det innebär samtidigt onödigt stora ingrepp i människors liv och frihet, och trots att reglerna är stränga är utvecklingen av miljömålen oroväckande dålig.

Stränderna måste fungera som barnkammare åt djur och växter och människor ska ha tillgång till stränder. Men där exploateringstrycket inte är så hårt måste det gå att bygga strandnära. Det ska också bli möjligt att bygga i närheten av små vattendrag och diken. Kustsamhällen och skärgårdarnas kärnöar måste få utvecklas trots att de mitt i sommaren är populära besöksmål.

Vi behöver återskapa våtmarker. Det är både en klimatåtgärd ett sätt att bekämpa övergödningen och viktigt för den biologiska mångfalden. Det behövs också bevattningsdammar för att klara torrperioder. Men många markägare tvekar idag. Därför ska varken dammar eller återskapade våtmarker ha strandskydd.

Under 2022 gjordes ett försök att reformera strandskyddet. Man föreslog lättnader på landsbygden. Men förslaget var en dålig kompromiss som skulle ha lagt en död hand över södra Sveriges kuster. Det skulle ha blivit omöjligt att leva där annat än som sommargäst. Det tidigare förslaget bör göras om och läggas fram på nytt.

Ladda hem som PDF