Se alla
Fiskebåt i stilla vatten under soluppgång.

Fiske

Fisket ska vara långsiktigt hållbart och bygga på vetenskapliga bedömningar. Alla förlorar när kortsiktiga intressen gör att för mycket fisk tas upp.

Fisket måste bedrivas långsiktigt hållbart. Fiskbestånden ska vara livskraftiga. Fisket måste begränsas till vad bestånden tål. Kvoter ska vila på vetenskaplig grund. När bedömningarna varit för optimistiska kan det behövas akuta fiskestopp. Småskaligt och kustnära fiske ska gynnas. EU:s fiskeripolitik har gett vissa positiva resultat men situationen för många bestånden är fortfarande allvarlig.

Långsiktigt hållbart fiske

Grunden för en stabil och lönsam fiskenäring är att fisket sker inom biologiskt säkra gränser. Fiskekvoter måste sättas utifrån vetenskapliga rekommendationer. Vi vill prioritera kustnära fiske och fritidsfiske då det skapar andra nyttor än bara fångsten som sådan.

Fartyg som lever upp till vissa krav bör tilldelas högre kvoter. Det kan t.ex. omfatta vilken typ av bränsle och redskap som används. Det behövs fortsatt utveckling av selektiva och mer miljövänliga fiskeredskap.

Enkel och tydlig märkning, som visar att fisket sker på ett hållbart sätt vad gäller fiskebestånd och klimatpåverkan, förenklar för oss att köpa bra fisk.

Utsläppen i haven måste minska. De mest värdefulla områdena ska skyddas. Arbetet för att minska övergödningen ska fortsätta. Plast och läkemedel måste förhindras att hamna i våra vatten. Kusten ska återkommande städas. Miljöanpassningar av vattenkraften och andra åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden i vattendrag är viktiga. Levande vatten är en förutsättning för sportfisket.

EU har länge tagit för stor hänsyn till fiskenäringens kortsiktiga intresse. Det har skadat miljön, fiskbestånden men också fiskets långsiktiga intressen. Politiken har förbättrats, men mer behövs. EUs fiskeavtal med andra länder ska sägas upp. EU borde istället ge stöd till fattiga länder att utveckla eget hållbart fiske.

 

Ladda hem som PDF