Se alla
Fiskebåt i stilla vatten under soluppgång.

Fiske

Hållbart fiske

Fisket är en viktig näring men för att fiskbestånden ska vara livskraftiga måste fisket ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi måste ta hand om våra hav. De får inte förvandlas till livlösa soptippar.

Liberalerna vill:

  • Fisket ska vara långsiktigt hållbart för att säkra livskraftiga fiskbestånd
  • Ett hållbart fiske vilar på vetenskaplig grund
  • Akuta fiskestopp ska vara möjliga
  • Premiera miljövänligt fiske med högre fiskekvoter
  • Tydlig miljö- och ursprungsmärkning av fisk underlättar för konsumenter
  • Plast, läkemedel och andra föroreningar har inte i haven att göra
  • EU:s reformerade fiskeripolitik ska införas inom hela EU

LÅNGSIKTIGT HÅLLBART FISKE

Fisket måste bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Fiskbestånden ska vara livskraftiga. Då måste fisket hålla sig inom ramen för vad bestånden tål. Beslut om kvoter ska vila på vetenskaplig grund. Ibland behövs akuta fiskestopp. Reglerna ska gynna småskaligt och kustnära fiske. Det behövs fiskemetoder och fiskeredskap som är skonsamma. EU:s fiskeripolitik har gett vissa positiva resultat men situationen för många av Europas fiskebestånd är fortfarande allvarlig på grund av överfiske och miljöförstörelse.

PREMIERA MILJÖVÄNLIGT FISKE

Vi vill premiera miljövänligt fiske genom att fiskefartyg som lever upp till vissa krav tilldelas högre fiskekvoter. Miljökraven som bör ställas kan till exempel omfatta vilken typ av bränsle och redskap som används. Det behövs mer forskning och utveckling av selektiva och mer miljövänliga fiskeredskap.

STABIL OCH LÖNSAM FISKENÄRING

Ett hållbart fiske inom biologiskt säkra gränser är grunden för en stabil och lönsam fiskenäring som är en viktig del i många kustsamhällen. Men för att det fortsatt ska finnas fisk att fiska måste fisket utgå från vetenskapliga rekommendationer.

Miljöanpassningar av vattenkraften och andra åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden i vattendrag är viktiga. Levande vatten är en förutsättning för sportfisket. Sportfisketurism gynnar den lokala utvecklingen av samhällen kring fiskevattnen.

KONSUMENTENS VAL – DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT

Konsumenter kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra medvetna val vid köp av fisk och skaldjur. Enkel och tydlig märkning, som visar att fisket sker på ett hållbart sätt vad gäller fiskebestånd och klimatpåverkan, förenklar för oss att köpa bra fisk.

RENA HAV

Haven har förvandlats till soptippar och påverkas allvarligt av utsläpp, övergödning och exploatering. Utsläppen måste minska och de värdefullaste delarna skyddas som marina reservat. En läckageskatt bör införas för att minska övergödningen. Plast och läkemedel måste förhindras att spridas i våra vatten. Vi vill att den svenska havskusten återkommande städas från skräp.

EU:S FISKERIPOLITIK

EU har länge haft en ohållbar fiskepolitik. För stor hänsyn har tagits till fiskenäringens kortsiktiga intresse på bekostnad av miljön, fiskbestånden och därmed fiskets långsiktiga intressen. EU måste prioritera miljöperspektiven av fisket och uppmuntra fiskenäringen att ta ansvar för sin egen framtid. EU:s reformerade fiskeripolitik, med bland annat landningsskyldighet, ska införas inom hela EU. Fisket måste vara långsiktigt hållbart även utanför Europa. Vi tycker att EU:s fiskeavtal med andra länder ska sägas upp och att EU istället ska ge stöd så att de fattigare länderna får möjlighet att utveckla ett eget hållbart fiske.

Ladda hem som PDF