Se alla
Fiskebåt i stilla vatten under soluppgång.

Fiske

Fisket ska vara långsiktigt hållbart och bygga på vetenskapliga bedömningar. Alla förlorar när kortsiktiga intressen gör att för mycket fisk tas upp.

Fisket måste bedrivas långsiktigt hållbart. Fiskbestånden ska vara livskraftiga. Fisket måste begränsas till vad bestånden tål. Kvoter ska vila på vetenskaplig grund. När bedömningarna varit för optimistiska kan det behövas akuta fiskestopp. Småskaligt och kustnära fiske ska gynnas. Vi är kritiska till EU:s fiskeripolitik då vissa beslut inte tagit hänsyn till att situationen för många av bestånden fortfarande är allvarlig.

Långsiktigt hållbart fiske

Grunden för en stabil och lönsam fiskenäring är att fisket sker inom biologiskt säkra gränser. Östersjöns ekosystem är skört och skyddet behöver stärkas. Fiskekvoter måste sättas utifrån vetenskapliga rekommendationer. Vi vill prioritera kustnära fiske och fritidsfiske då det skapar andra nyttor än bara fångsten som sådan. Vissa områden ska skyddas från fiske och då särskilt trålning.

De fiskemetoder som allvarligt skadar det marina livet och marina biotoper ska förbjudas på EU-nivå. Vi driver frågan om långsiktiga vitala fiskebestånd och strömmingens fortsatta överlevnad i Östersjön som en prioriterad fråga i vår gröna liberala Europapolitik.

Enkel och tydlig märkning, som visar att fisket sker på ett hållbart sätt vad gäller fiskebestånd och klimatpåverkan, förenklar för oss att köpa bra fisk.

Utsläppen i haven måste minska.  Arbetet för att minska övergödningen ska fortsätta. Plast och läkemedel måste förhindras att hamna i våra vatten. Kusten ska återkommande städas. Miljöanpassningar av vattenkraften och andra åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden i vattendrag är viktiga och en förutsättning för sportfisket.

EU har länge tagit för stor hänsyn till fiskenäringens kortsiktiga intresse. Det har skadat miljön, fiskbestånden men också fiskets långsiktiga intressen. Politiken har förbättrats, men besluten om kvoter är vi kritiska till och mer behöver göras för att säkra bestånden.

Ladda hem som PDF