Se alla
Högakustenbron i rosa skymning.

Regional utveckling

Alla ska kunna bo och leva i hela Sverige

Sverige är mer än ett fåtal storstäder. Du ska ha möjlighet att bo och arbeta på landsbygden och samtidigt ha tillgång till en grundläggande samhällsservice. Det handlar om saker som att kunna driva företag, utbilda sig och ha tillgång till fungerande infrastruktur. Du ska kunna leva som du vill, var du vill.

Liberalerna vill:

  • Företagande och ekonomisk utveckling i hela landet
  • Satsa på bredbandsutbyggnad och digital uppkoppling
  • Vägar, järnvägar och flyg måste fungera
  • Reseavdraget ska reformeras
  • Grundläggande service i hela Sverige
  • Post- och paketservice i hela landet

Frihet att arbeta, bo och driva företag i hela landet

Globaliseringen leder till förändringar som får olika genomslag i Sverige. Samhällen förändras. Urbanisering bygger i grunden på människors fria val. Utgångspunkten för oss är värnandet av människors makt över sin egen situation och möjlighet att skapa sin egen framtid. En liberal politik för hela Sverige strävar efter att skapa förutsättningar för dem som vill bo, arbeta eller driva företag på landsbygden eller i mindre tätort ska kunna göra det. Vi ska ta vara på de unika förutsättningar för individers utvecklingskraft och företags konkurrenskraft som finns i olika delar av vårt land.

Goda villkor för företagandet

Goda villkor för företagen är avgörande för regional utveckling. Vi inser att det kan behövas riktade insatser, men framför allt krävs generella insatser för att fler företag ska kunna växa och anställa i hela Sverige. Ett generellt förbättrat företagsklimat med sänkta skatter och mindre byråkrati gynnar alla företag, inte minst företagen i glesbygd.

DIGITAL UPPKOPPLING OCH BREDBAND I VÄRLDSKLASS

Sverige ska ha en digital uppkoppling och bredband i världsklass. Det är i dag en lika viktig del i infrastrukturen som el- och vägnäten. En väl fungerande uppkoppling är viktigt för såväl privatpersoner som företag och en förutsättning för regional tillväxt. Glesbygden måste få bättre IT-kapacitet och statens huvudsakliga uppgift bör vara att skapa förutsättningar genom att undanröja hinder för utvecklingen, men även att ekonomiskt stötta där lönsamheten för utbyggnad är bristfällig. Kopparnätet får inte avvecklas innan det finns godtagbara digitala alternativ. Det är viktigt för företag och enskilda att det finns väl fungerande posttjänster i hela Sverige.

Regioner och kommuner ansvarar för företagsklimatet

De generella insatserna på nationell nivå måste kombineras med regionala tillväxtinsatser. Där har kommuner och regioner ett stort ansvar att förbättra det lokala och regionala företagsklimatet. Företagens problem med kompetensförsörjning och bristen på matchning mellan arbetslösa och lediga jobb innebär stora konsekvenser för svensk tillväxt och välståndsskapande både på lång och kort sikt.

Stimulera jobb i hela Sverige

Om inte arbetskraft med rätt kompetens finns tillgänglig riskerar företag att tvingas lägga ner sin verksamhet eller flytta den till andra länder. För att säkra kompetensförsörjningen på lång sikt krävs utbildning med vuxenutbildning, högskolor och universitet av hög kvalitet. Yrkeshögskolan har här en viktig uppgift att fylla, då den är en effektiv utbildning som är kopplad till den regionala arbetsmarknaden. Också de högre lärosätena en viktig uppgift. Därför uppmuntrar vi dem att öka samverkan med det regionala näringslivet, kommunerna och den region de är verksamma i.

Utveckla de gröna näringarna och naturnära turism

Den svenska livsmedelsproduktionen skulle med en företagsvänlig politik ha goda förutsättningar att utvecklas där det svenska jordbrukets fördelar bättre tas till vara. Livsmedelsförädlingen är en sektor med stor geografisk spridning, vilket gör att branschen kan bidra till att skapa arbetstillfällen i hela landet. Turistföretagen, som ofta drivs som mindre familjeföretag och som är starkt kopplade till bygden och är särskilt viktiga i många glesbygdskommuner kan erbjuda besökare och, inte minst utländska turister, fantastiska naturupplevelser och annan naturnära turism.

Tillgång till statligt riskkapital

Ett av de främsta hindren för företagare som vill expandera eller nyanställa är svårigheten att få finansiering. Privat kapital är helt avgörande för att starta och utveckla företag, men i vissa fall kan det statliga riskkapitalet behövas som komplement. Det gäller särskilt när marknaden inte fungerar eller där glesbygd och geografiska utmaningar försvårar företagens kapitalförsörjning. Den statliga verksamheten bör riktas mot att stärka just de aktörer som marknaden inte satsar på där näringsidkaren inte har något eget kapital som kan fungera som säkerhet för lån. Det är därför viktigt att det statliga riskkapitalet är tillgängligt i hela landet så att alla företag i landet ges goda förutsättningar.

Bygg ut och rusta upp infrastrukturen

Fungerande kommunikationer är viktiga för jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Därför krävs fortsatta investeringar i infrastruktur. Förstärkningen av vägar och broar är nödvändiga. För att uppnå högre punktlighet behöver flaskhalsar som begränsar järnvägstrafiken byggas bort. Lågtrafikerade banor kan öka tillgängligheten och bör i vissa fall prioriteras i högre utsträckning. Det finns inget land inom EU som har så långt mellan landsändarna som Sverige. Det gör oss beroende av väl fungerande flygtrafik. Det svenska flyget måste dock bli mer hållbart. Elflyg kan komma att bli en viktig faktor för utvecklingen av landets regioner.

Underlätta för byggande och bosättning

Idag har nästan alla kommuner, inklusive de mindre kommunerna i glesbygden, bostadsbrist. Alla invånare, oavsett bostadsort, behöver olika boendeformer i olika faser av livet. Svårigheten med finansiering, krav på nedskrivning och höga byggkostnader utgör de främsta hindren för bostadsproduktion, men även alltför detaljerade regelverk kan utgöra hinder för kommuninvånarna att bo och leva som de vill. T. ex. bör strandskyddet, som i glest befolkade kommuner och där inga naturvärden hotas uppfattas som alltför reglerande, ses över.

Statlig service i hela landet

Det är viktigt att statlig service till medborgarna, som försvunnit från stora delar av landet, återupprättas. Det kan ske i en gemensam organisation, s.k. servicekontor, där statliga myndigheter samarbetar för att öka servicen till medborgarna. Vi anser att utbyggnaden av lokala servicekontor ska fortsätta och att fler myndigheter samverkar för att kunna erbjuda statlig service av god kvalitet och med hög kostnadseffektivitet i hela landet. Det kan även finnas skäl att se över möjligheten att skapa förutsättningar för att öka samverkan mellan de lokala servicekontoren och de lokala och regionala myndigheterna.

Stärk kommunernas samverkan

Vi anser att ett ökat samarbete mellan kommunerna är positivt, men att kommunsamverkan ska ske på frivillig grund. Staten bör underlätta för de kommuner som frivilligt vill gå samman för att höja kvaliteten på servicen och att bedriva utvecklingsarbete inriktat mot att åstadkomma en mer strategisk samverkan eller en frivillig sammanläggning utöver den omfattande mellankommunal samverkan som bedrivs idag. Viktigt att understryka är att eventuella förändringar i kommunindelningen behöver vara väl förankrade och bygga på initiativ underifrån. Detta gäller såväl kommunsammanläggningar som eventuella framtida kommundelningar.  Det finns också andra sätt att stärka kommunernas förutsättningar, exempelvis genom nya former för avtalssamverkan eller s.k. frikommunsförsök.

Vissa verksamheter bör förstatligas

För att skapa mer likvärdiga villkor för kommunerna bör huvudmannaskapet i vissa fall övertas av staten, t. ex, att det offentliga skolväsendet återgår till staten och att staten genom Försäkringskassan tar över det fulla ansvaret för att bevilja och finansiera insatsen personlig assistans inom ramen för LSS. Det finns tunga utbildningspolitiska respektive funktionshinderpolitiska skäl för sådana reformer, men de skulle dessutom innebära mer långsiktigt förutsägbara och likvärdiga ekonomiska förutsättningar för utsatta kommuner. Oavsett bostadsort har individer rätt att få likvärdig kvalitet på välfärdstjänster.

Tillgång till bredband och digital uppkoppling

Det är viktigt med god tillgång till digital infrastruktur för att människor ska kunna bo och verka i hela landet. Sverige behöver bra mobila och digitala kommunikationer med god geografisk täckning som har en tillräcklig kapacitet när allt fler använder mobil och digital teknik. Sverige ska därför ha en digital uppkoppling i världsklass. Bredband och annan digital uppkoppling är i dag en lika viktig del i infrastrukturen som el- och vägnäten. Statens huvudsakliga uppgift bör vara att skapa förutsättningar genom att undanröja hinder för utvecklingen, men även att ekonomiskt stötta där lönsamheten för utbyggnad är bristfällig. Kopparnätet får inte avvecklas innan det finns godtagbara digitala alternativ.

Post- och pakettjänster

Även om företag är internetbaserade kommer de inte ifrån att de måste använda post- och pakettjänster för att leverera varor. I takt med att samhällets behov av posttjänster förändras måste den generella servicenivån anpassas i enlighet med förändringarna. Även om allt färre har behov av leverans över natt värderas däremot leveranssäkerhet för brev och paket fortsatt högt liksom möjligheten att kunna påverka var ett paket levereras. För att säkra att dagens och framtidens behov av grundläggande posttjänster kan tillgodoses över hela landet kommer det bli nödvändigt för användarna och samhället i stort att ta till sig nya leveranslösningar.

Utveckla kultursamverkanmodellen

Att skapa utrymme för kultur av hög kvalitet är en viktig kulturpolitisk uppgift. I detta har kultursamverkansmodellen, som tillämpas i större delen av landet, en nyckelroll. Här har staten sedan den infördes inte tagit sin del av ansvaret, även om en viss förbättring skett i år. Kulturpolitiken ska vara generell och selektiva urvalsprinciper måste tillämpas restriktivt. Även om det kan finnas behov av strategiska nationella insatser, till exempel för att främja läsning, bör det nationella stödet fördelas med större förtroende för de lokala och regionala kompetenserna. Det statliga kulturstödet måste också präglas av långsiktighet.

Myndigheterna ska främja företagandet

Sverige ska ha en politik som minskar regelkrånglet och sänker kostnaderna för företagande och arbete. Det för landsbygden så viktiga småföretagandet hämmas ofta av statliga pekpinnar och en alltför stor fyrkantighet från myndigheternas sida. Myndigheternas perspektiv måste ändras. Fler främjandeuppdrag till statliga myndigheter behöver formuleras. Myndigheternas uppgifter ska inte enbart vara att kontrollera och stoppa felaktigheter utan att hjälpa människor och företag att göra rätt. Exempelvis bör en översyn göras av regleringsbreven för förvaltningsmyndigheterna för att tydliggöra det ansvar dessa har för att värna näringsklimatet i Sverige.

Gränshinder motverkar regional utveckling

Vi anser att det gränsöverskridande samarbetet även i fortsättningen ska ges hög prioritet och att samarbetsprogrammen, Interreg, måste skapa ett mervärde för Sverige, Norden och EU så att de bidrar till en hållbar regional utveckling. Vi anser att en översyn av programstruktur och inriktning bör göras i syfte att undvika överlappande geografisk indelning och inriktning. Onödiga och omotiverade gränshinder som motverkar och hindrar regional utveckling av två regioner på var sin sida nationsgränsen ska avvecklas.

EU:s regionalpolitik måste moderniseras

EU:s regionalpolitik måste moderniseras och skattepengar användas mer effektivt och på platser där det behövs mest samtidigt som det är rimligt att kräva motprestation. Hela unionen gynnas av att alla delar av EU växer ekonomiskt och därför måste stödet i större utsträckning gå till investeringar i de fattigaste regionerna. Stödet från EU:s olika fonder som går till medlemsländer på nationell nivå behöver minska och i större utsträckning gå direkt till den regionala nivån. Det ska också vara möjligt att ge EU-stöd direkt till organisationer verksamma i civilsamhället som driver projekt i linje med målen för fonderna och att stödet från EU:s olika strukturfonder bör riktas mot projekt med tydligt europeiskt mervärde som t.ex. gränsöverskridande infrastruktur och handel.

Reformera reseavdraget

I storstäderna avgår kollektivtrafiken med några minuters mellanrum, ute på landsbygden kan det handla om timmar. Det är därför en självklarhet att reseavdragen måste vara regionalt anpassade.  Vi vill därför se ett avståndsbaserat reseavdrag. Avdraget ska vara begränsat i de områden där det finns en fungerande kollektivtrafik och vara mer generöst där kollektivtrafiken är mindre utbyggd. Det skulle uppmuntra invånarna i storstäder att använda sig mer av kollektivtrafiken. Samtidigt skulle de som verkligen behöver bilen för att klara vardagen, de som bor utanför storstäderna, gynnas.

 

Ladda hem som PDF