Se alla
Djup granskog med ljus i horisonten.

Skogen

Skogen är en skatt

Skogen är livsviktig för människor, djur och växter. Skogen renar luft och motverkar klimatförändringar. Skogen är avgörande för den biologiska mångfalden. Och skogen spelar en viktig roll för vår ekonomi. För oss är det självklart att värna skogen.

Liberalerna vill:

  • Den svenska skogsindustrin är en av våra viktigare basnäringar
  • Skogens potential inom förnybara material, kemiska produkter, textilier och energiproduktion ska tillvaratas
  • Den svenska skogspolitiken vilar på två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet
  • Miljöhänsynen inom skogsbruket måste öka
  • Mer forskning kring frågor om alternativa bruknings- och avverkningsmetoder behövs
  • De kvarvarande naturskogarna, gammelskogarna, måste skyddas
  • Använd statligt ägd skog som inbyte för privatägd skyddsvärd skog
  • Främja internationella samarbetet för att hejda skövling av framför allt regnskog

Skogen är fantastisk!

Skogen är en verklig skatt. Här hämtar vi kraft. Skogen är ett gemensamt rum för friluftsliv, jakt och naturupplevelser. Betydelsen för turism och upplevelseföretag ökar. Skogen reglerar vatten, renar luften, motverkar klimatförändringar och är avgörande för den biologiska mångfalden. I skogen finns unika biotoper och ekosystem som är grunden för många arters överlevnad. Och skogen är central för vår industri, tillväxt och export. Här finns stor potential att utvinna nya förnybara material.

Skogsindustrin är en svensk basnäring

Den svenska skogsindustrin är en av våra viktigare basnäringar och är viktig för svensk export. Så vill vi att det ska fortsätta vara. Skogens potential inom förnybara material, kemiska produkter, textilier och energiproduktion ska tillvaratas.

Livskraftig skogsindustri med stor miljöhänsyn

Skogsindustrins avverkning måste ske med hänsyn till bland annat den biologiska mångfalden. Den svenska skogspolitiken vilar på två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet. Både staten och skogsnäringen har ett stort ansvar att skydda skogens ekosystem, bevara den biologiska mångfalden och slå vakt om naturvård och miljöhänsyn. Miljöhänsynen inom skogsbruket måste öka. Det behövs mer forskning kring frågor om alternativa bruknings- och avverkningsmetoder.

Skydd av värdefull skog

Nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden är tillsammans med en fortsatt hög allmän hänsyn ryggraden i Liberalernas naturvårdspolitik. De kvarvarande naturskogarna, gammelskogarna, måste skyddas. Idag är cirka fem procent av den produktiva skogsmarken i landet skyddad. Därutöver tillkommer ungefär fem procent frivilligt skyddad areal. Denna areal måste öka. Vi är positiva till att statligt ägd skog använts som inbyte för privatägd skyddsvärd skog.

Hejda skövling av skog i världen

Växande skogar har avgörande betydelse för att minska utsläppen av skadliga växthusgaser och på så sätt rädda klimatet. Internationellt samarbete för att hejda avskogning av framför allt regnskogar är mycket viktigt. Handel med illegalt avverkat timme har varit ett stort problem och här spelar uppföljning och kontroll av certifiering av timmer en viktig roll.

 

Ladda hem som PDF