Se alla
Djup granskog med ljus i horisonten.

Skogen

Skogen är avgörande för den biologiska mångfalden. Den spelar också en viktig roll för vår ekonomi. Ekosystemen och skogsbruket ska existera sida vid sida.

För att skogspolitikens miljö- och produktionsmål båda ska nås krävs samförstånd. De rödgrönas politik har varit ensidig och har lett till hårda låsningar då den ignorerat skogsbrukets utveckling. Trots det är situationen för ekosystemen fortfarande bekymmersam. Miljövården har ställts mot behovet av produkter från skogen. Så får det inte fortsätta. Skogsbruket kan och ska vara effektivt och skonsamt.

Skogen är fantastisk

Skogen ger oss friluftsliv, jakt och naturupplevelser. Den reglerar vatten, renar luften, motverkar klimatförändringar och är avgörande för den biologiska mångfalden. I skogen finns unika biotoper och ekosystem som är grunden för många arters överlevnad. Skogen är samtidigt central för vår industri, tillväxt och export.

Skogsindustrin är en av våra viktigare näringar. Den är avgörande för exporten. Så ska det fortsätta vara. Potentialen att producera förnybara material, kemiska produkter och textilier ska tas tillvara. Skogen kommer att bli ännu viktigare än idag.

Skogspolitiken vilar på två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet. De får inte ställas mot varandra. Både staten och skogsnäringen har ett stort ansvar att skydda skogens ekosystem, bevara den biologiska mångfalden och slå vakt om naturvård och miljöhänsyn. Alternativa bruknings- och avverkningsmetoder behöver användas och utvecklas mer. Skogsbruket ska vara effektivt och skonsamt.

Nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden är tillsammans med en fortsatt hög allmän hänsyn ryggraden i Liberalernas naturvårdspolitik. De kvarvarande naturskogarna, gammelskogarna, måste skyddas. Areal skyddad skog måste öka. Vi vill att 85 000 hektar av Sveaskogs innehav ska användas som inbyte för privatägd skyddsvärd skog. 200 000 hektar ska säljas till små skogsägare.

Ladda hem som PDF