Vår politik

  • Vi vill att miljömålet och produktionsmålet ska vara jämbördiga.
  • Både staten och skogsnäringen har ansvar att skydda skogens ekosystem och den biologiska mångfalden.
  • Mer forskning kring frågor om alternativa bruknings- och avverkningsmetoder behövs
  • De kvarvarande naturskogarna, gammelskogarna, måste skyddas.
  • Använd statligt ägd skog som inbyte för privatägd skyddsvärd skog.
  • Utöka det internationella samarbetet för att hejda avskogning av framför allt regnskog.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

LIVSKRAFTIG SKOGSINDUSTRI MED STOR MILJÖHÄNSYN

Skogarna står nationalekonomiskt för en avsevärd exportintäkt varje år. Skogens potential inom förnybara material, kemiska produkter, textilier och energiproduktion ska tillvaratas. Den svenska skogspolitiken vilar på två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet. Både staten och skogsnäringen har ett stort ansvar att skydda skogens ekosystem, bevara den biologiska mångfalden och slå vakt om naturvård och miljöhänsyn. Skogen är ett gemensamt rum för friluftsliv, jakt och naturupplevelser. Betydelsen för turism och upplevelseföretag ökar.

SKOGSINDUSTRIN ÄR EN AV VÅRA BASNÄRINGAR
Den svenska skogsindustrin är en av våra viktigare basnäringar. Så vill vi att det ska fortsätta vara. En hållbar tillväxt och uttag av skogsråvara måste ske med hänsyn till den biologiska mångfalden och med minimerande av negativa miljöeffekter som näringsläckage och övergödning. Det behövs mer forskning kring frågor om alternativa bruknings- och avverkningsmetoder.

SKYDDET AV VÄRDEFULL SKOG
Skogarna reglerar vatten och renar luft samt ger oss förnyelsebara råvaror. I skogen finns unika biotoper och ekosystem som är grunden för många arters överlevnad. Nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden är tillsammans med en fortsatt hög allmän hänsyn ryggraden i Liberalernas naturvårdspolitik. De kvarvarande naturskogarna, gammelskogarna, måste skyddas. Idag är cirka fem procent av den produktiva skogsmarken i landet skyddad. Därutöver tillkommer ungefär fem procent frivilligt skyddad areal. Denna areal måste öka. Vi är positiva till att statligt ägd skog använts som inbyte för privatägd skyddsvärd skog.

INTERNATIONELLT SAMARBETE FÖR HEJDAD AVSKOGNING
Växande skogar har avgörande betydelse för att minska utsläppen av skadliga växthusgaser. Internationellt samarbete för att hejda avskogning av framför allt regnskogar är mycket viktigt. Handel med illegalt avverkat timme har varit ett stort problem och här spelar uppföljning och kontroll av certifiering av timmer en viktig roll.