Se alla
Stora lastfartyg tillagda vid hamn.

Sjöfart

En konkurrenskraftig och klimatsmart sjöfart

Sjöfarten har stor betydelse för det svenska transportsystemet och Sverige är beroende av en väl fungerande och konkurrenskraftig sjöfart. Vi har bidragit till arbetet för en modern maritimstrategi. Våra inre och kustnära vattenvägar är viktiga för att öka andelen hållbara transporter. Ur klimatsynpunkt det bra att det sker en omlastning av gods från väg till sjöss.

Liberalerna vill:

  • Rättvisa skattevillkor för svenska och utländska redare
  • Tonnageskatt ger rederinäringen möjligheter att konkurrera på lika villkor
  • Underlätta för insjöfarten
  • Modernisera isbrytarflottan
  • Utnyttja hamnarna som naturliga knutpunkter
  • Inför körkort för vattenskotrar
  • Öka användningen av landström

Konkurrenskraftig svensk sjöfart

Ungefär 90 procent av Sveriges utrikeshandel mätt i volym transporteras sjövägen, vilket innebär ca 180 miljoner ton transporterat gods. Vid sidan av dessa godstransporter transporteras ungefär 30 miljoner passagerare per år med färja till och från Sveriges grannländer. Sveriges hamnar och vattenvägar betyder mycket för att avlasta vägnätet och minska klimatbelastningen. Men den svenska sjöfarten står inför stora utmaningar med hård konkurrens. Vi anser att skattevillkoren för svensk rederinäring måste bli konkurrenskraftiga.

Utveckla tonnageskatten

Vi bidrog till att systemet med tonnageskatt infördes, där rederiernas inkomst bestäms schablonmässigt med utgångspunkt i fartygets storlek i stället för de faktiska inkomsterna. Med hjälp av tonnagebeskattning kan redarna bygga upp ett kapital som kan användas vid lågkonjunktur. För att stärka svensk sjöfart måste kostnaderna i Sverige sänkas genom lägre skatt på företagande vilket indirekt ger positiva effekter på en framtida utvecklad tonnagebeskattning.

Sjöfartsverket ska finansieras med avgifter

Sjöfartsverket finansieras i huvudsak med avgifter från handelssjöfarten. Verkets nya avgiftsmodell för handelssjöfart har en viktig uppgift för att säkerställa en långsiktig stark ekonomi. Det är en viktig princip att användarna betalar för de tjänster de utnyttjar och vi anser att det är bra att Sjöfartsverket tillsammans med företrädare för sjöfartsbranschen för en dialog om hur ett taxesystem kan utformas, där transporteffektivitet och incitament för kloka miljöval styr och där långsiktiga ekonomiska förutsättningar säkerställs. Den som är med och ställer om mot hållbara och transporteffektiva transporter ska också kunna få en avgiftsreduktion.

Värna Sveriges inre vattenvägar

För 10 år sedan påbörjades ett viktigt arbete för att införa EU:s regelverk för inre vattenvägar i Sverige, vilket kan leda till mer godstransporter till sjöss. Ökad inlandssjöfart leder till att transportinfrastrukturen på land avlastas och att det finns kapacitet för den samlade godsvolymen att öka. Regelverket för de inre vattenvägar bör utredas vad gäller pråmtrafik i syfte att identifiera lagstiftning som hindrar pråmtrafik. Vi anser att arbetet med att främja våra vattenvägar fortsatt måste prioriteras för att öka andelen hållbara transporter.

Öka omlastningskapaciteten i hamnarna

I ljuset av att kapacitetsutnyttjandet av både järnvägsnätet och vägnätet runt om i vårt land är mycket högt kan en ökad andel transporter till sjöss optimera användningen av vårt transportsystem. För att sjöfarten ska bli mer konkurrenskraftig behövs en god tillgänglighet till våra hamnar. Tåg och lastbilar behöver utan svårighet kunna lasta om i hamnarna för att vattenvägarna ska nyttjas i högre utsträckning än i dag. Vi anser därför att det är av stor vikt att arbeta för att säkerställa att infrastrukturen till och från våra hamnar fungerar väl tillsammans med en effektiv omlastningsfunktion. Vi anser att en s.k. omlastningspeng skulle kunna vara ett alternativ för att skynda på utvecklingen.

Stimulera användningen av landström

Vi anser att fartyg bör stimuleras att använda landström, i stället för att ligga med motorer igång i hamn. Ett sätt att styra över mot mer elanvändning är att införa differentierade hamnavgifter och/eller att endast de fartyg som ansluter till landström får besöka de citynära hamnarna. Det skulle ge tydliga incitament för fartygen att investera i anslutningsutrustning.

Modernisera isbrytarflottan

Isbrytarflottan börjar bli ålderstigen. Isbrytarna är viktiga för att säkerställa access till hamnarna och därmed tillförlitliga transporter för näringslivet. Stationsorterna har varit föremål för diskussion under flera år, men bör avgöras av behovet för basindustrin där exporten är helt beroende av isfria rännor. Svenska isbrytare, som under stor del av året inte är i bruk borde i större utsträckning kunna användas i sjösäkerhetsarbetet, flyttning av farleder och trafikseparering. Vi anser att Sverige behöver ta ställning till hur den befintliga isbrytarflottan ska fasas ut samt när och under vilka villkor en ny isbrytarflotta bör upphandlas.

Gotlandstrafiken ska likställas med övrig infrastruktur

Trafikverket genomför en egeninitierad förstudie om Gotlandstrafikens klimatpåverkan med sikte på det nya färjeavtalet 2027. Vi vill att man som ett alternativ i arbetet med det nya avtalet ska se över möjligheten att färjetrafiken till och från Gotland ska likställas med övriga vägar och järnvägar, och ingå i den nationella infrastrukturen.

Inför körkort för vattenskotrar

Vattenskotrar är ett smidigt sätt att förflytta sig på vattnet och underlättar transporter i våra kustnära områden. Under senare år har dock antalet olyckor med vattenskotrar ökat. Förra året infördes en åldersgräns på 15 år. Dessvärre har det inte hjälpt för att få ner olyckorna. Vi anser att ett obligatoriskt förarbevis bör införas så att antalet sjöolyckor i samband med vattenskotrar kan minimeras.

Rena sjöar, kuster och hav

Många näringar såsom sjöfart, fiske, turism och energiutvinning, gör anspråk på havet. Det är därför avgörande att olika intressen noggrant vägs mot varandra med hänsyn till havet och dess ekosystem. För att rädda haven krävs internationellt samarbete. Det är positivt att olika stater presenterat en rad frivilliga åtaganden för att förbättra situationen för världens hav. Det handlar om att minska utsläppen i haven, att tillsammans få bort plast och annat skräp och säkerställa att fisket bedrivs på ett hållbart och långsiktigt sätt. Här är den maritima strategin av avgörande betydelse.

Ladda hem som PDF