Se alla
Stora lastfartyg tillagda vid hamn.

Sjöfart

Sjöfarten har stor betydelse för det svenska transportsystemet och det behövs en konkurrenskraftig handelsflotta. Våra inre och kustnära vattenvägar är viktiga för att öka andelen hållbara transporter.

Sjöfarten är viktig då i stort all utrikeshandel transporteras sjövägen och ungefär 30 miljoner passagerare reser varje år med färja till och från Sverige. Hamnarna och vattenvägarna betyder mycket för att avlasta vägnätet och minska klimatbelastningen. Den svenska sjöfarten står inför stora utmaningar med hård konkurrens och vi vill att skattevillkoren för svensk rederinäring ska vara konkurrenskraftig.

En konkurrenskraftig och klimatsmart sjöfart

Sjöfarten har stor betydelse för transportsystemet och vi är helt beroende av en konkurrenskraftig sjöfart. Den svenska sjöfarten har stora utmaningar med hård konkurrens och vi anser att skattevillkoren för svensk rederinäring måste förändras för att bli mer konkurrenskraftig.

När kapacitetsutnyttjandet av järnväg och väg är högt kan en ökad andel sjötransporter vara lösningen, vilket kräver en god tillgänglighet till hamnarna. Godset måste kunna lasta om för att vattenvägarna ska nyttjas. Vi vill därför säkerställa att infrastrukturen till hamnarna fungerar väl med en effektiv omlastningsfunktion. Fartyg i hamn bör stimuleras att använda landström, t. ex. genom differentierade hamnavgifter.

Ökad inlandssjöfart leder till att transporterna på land avlastas och att det finns kapacitet för den samlade godsvolymen att öka. En översyn av regelverket för inre vattenvägar, t. ex. pråmtrafiken, bör ses över.

Den åldrade isbrytarflottan behöver förnyas. Isbrytarna är viktiga för att säkerställa tillförlitliga transporter för näringslivet. De isbrytare som under en stor del av året inte är i bruk ska användas i annat sjösäkerhetsarbete. Trafikverket genomför för närvarande en förstudie om Gotlandstrafikens framtid. Vi vill att man ser över möjligheten att färjetrafiken till och från Gotland likställs med övriga vägar och järnvägar och ingå i den nationella infrastrukturen.

Ladda hem som PDF