Se alla
Humla pollinerar.

Biologisk mångfald

Alldeles får många arter är hotade. Vi har ett ansvar att skydda djur och växter för deras, men också för vår egen skull. Större, sammanhängande, arealer behöver skyddas.

Naturen och den biologiska mångfalden måste skyddas och bevaras. Det är viktigt för allt levande på jorden och för kommande generationer. Vi är beroende av naturen och den biologiska mångfalden för vår överlevnad. Samhället vilar på den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster den möjliggör. Vi har ett egenintresse av att skydda växter och djur.

En stärkt biologisk mångfald

Vi ska lämna välmående ekosystem och en värld i ekologisk balans till kommande generationer. Vårt samhälle vilar på ekosystemtjänster. Vi kan inte veta vad vi i framtiden kommer att behöva från naturen. Inte minst därför måste vi skydda mångfalden.

Den mest värdefulla naturen ska skyddas genom naturreservat och nationalparker. Särskilt hotade djur och växter ska vara fridlysta. Samtidigt måste miljöerna de är beroende av skyddas och restaureras. Klimatförändringarna sätter hård press på många ekosystem. Det gör att det behövs sammanhängande habitat med stor geografisk utsträckning. Arterna behöver kunna röra sig och sprida sig när klimatet förändras.

Det behövs också förändringar i det brukade landskapet. Skogen är viktig för svensk ekonomi. Den ger oss förnybara material, kemiska produkter, textilier och olika former av bränslen. Men där finns också majoriteten av de skyddade arterna. Skogsbruk går att kombinera med artskydd. Skonsamma bruknings- och avverkningsmetoder behöver tillämpas mer.

I jordbrukslandskapet behövs miljöer där pollinerande insekter, fåglar och andra kan hitta skydd och föda under den tid åkrarnas grödor inte blommar. Kantzoner och ekologiska öar i landskapet är ett sätt att åstadkomma detta.

Utsläppen av gifter och gödningsämnen i våra vattendrag, sjöar och hav måste minska. Värdefulla vattenområden ska skyddas som marina reservat.

Ladda hem som PDF