Se alla
Humla pollinerar.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en förutsättning för vår överlevnad

Naturen och den biologiska mångfalden måste skyddas och bevaras. Det är viktigt för allt levande på jorden och för kommande generationer. Vi, liksom växter och djur är beroende av naturen och den biologiska mångfalden för vår överlevnad.

Liberalerna vill:

  • Antalet hotade arter i Sverige ska minska
  • Allemansrätten och ett starkt strandskydd ska värnas
  • Övergödningen i våra hav och vattendrag ska minska
  • Gammelskogarna måste skyddas
  • Åtgärder krävs för att skydda våra hav och vattendrag

Skydda biologisk mångfald i Sverige

För att rädda exempelvis skogsalmen, den vitryggiga hackspetten och de tusentals andra arter som är hotade krävs åtgärder. Den mest värdefulla naturen måste skyddas till exempel genom naturreservat och nationalparker. Utrotningshotade djur och växter måste skyddas både genom fridlysning och genom att de miljöer de är beroende av skyddas och restaureras. Artdatabankens viktiga arbete ska värnas.

Skogen – livsviktig för människor och djur

Skogen renar luften, motverkar klimatförändringar och är avgörande för svensk biologisk mångfald. Den mest värdefulla skogen och nyckelbiotoperna måste skyddas till exempel genom avsättas som naturreservat eller nationalparker. Det rör framförallt de kvarvarande naturskogarna, gammelskogarna.

Skogen spelar också en viktig roll för svensk ekonomi och för att fasa ut fossil råvara. Skogen kan ge oss förnybara material, kemiska produkter, textilier och olika former av bränslen. Vi liberaler menar att det går att driva skogsbruk samtidigt som ekosystemen värnas. Det behövs mer forskning kring frågor om alternativa bruknings- och avverkningsmetoder. Statligt ägd skog ska kunna användas som inbyte för privatägd skyddsvärd skog. Det går att hitta en balans mellan behovet av livskraftiga ekosystem och ett fungerande skogsbruk.

Hav och vatten

Miljösituationen i våra hav och vattendrag är allvarlig på grund av utsläpp av gifter och näringsämnen, men också på grund av exploatering. Utsläppen måste minska och de mest värdefulla vattenområdena ska skyddas som marina reservat. Nedskräpningen av våra hav är ett allvarligt problem både för människor, djur och natur. Det behövs en rad insatser för att förhindra att till exempel plast och läkemedel sprids i våra vatten. Vi vill att den svenska havskusten återkommande ska städas från skräp.

För att säkra tillgången på dricksvatten behöver vi skydda fler yt- och grundvattentäkter. De fyra nationalälvarna ska fortsatt vara fredade. Även de mindre bäckar, åar och andra vattendrag som flyter fritt ska vara skyddade. Vattenkraften ska miljöanpassas. Insatserna ska prioriteras så att de gör så stor miljönytta som möjligt.

Övergödningen hotar den biologiska mångfalden

Övergödningen i hav och vattendrag och den minskade biologisk mångfalden som blir följden beror på utsläpp av olika ämnen som skapar algblomning och syrebrist. Att få bort fosfater i tvätt- och diskmedel har varit väldigt viktigt, liksom insatser för att skydda fiskbestånd och begränsa utsläpp av gifter. Handelsgödsel som används i jordbruket bidrar idag till övergödning av vattenområden. Användningen kan minska genom att kretsloppen för näringsämnen sluts. För att få bukt med näringsutsläppen krävs det att flera länder samverkar. Samarbetet inom EU är viktigt för att lyckas.

Ladda hem som PDF