Se alla
Drönarbild över motorväg.

Infrastruktur och trafik

En väl fungerande infrastruktur i hela Sverige

Vi vill rusta och bygga ut vägar och järnvägar för att kunna möjliggöra för längre och tyngre tåg och lastbilar. Det ger färre transporter och goda miljöeffekter. Vi vill satsa på regional cykelinfrastruktur och bredband, digital uppkoppling och postala tjänster i hela landet.

Liberalerna vill:

  • Rusta, förstärk och bygg ut väg- och järnvägsnätet
  • Gynna klimatsmarta transporter
  • Erkänn bilens roll på landsbygden
  • Uppmuntra framväxten av klimatsmarta bränslen
  • Elektrifieringen av transportsektorn måste intensifieras
  • Satsa på regional cykelinfrastruktur och trafiksäkerhet för cyklister

FRIHET OCH VÄLSTÅND GYNNAS AV MOBILITET

Pålitliga och miljövänliga transporter blir allt viktigare i en globaliserad värld. Välfungerande kommunikationer och modern infrastruktur är grundläggande förutsättningar för individens frihet, ett blomstrande näringsliv och öppna gränsöverskridande marknader. Kraven på fungerande transporter för pendling ökar i takt med att arbetsgivare efterfrågar mer specifika kompetenser och att arbetstagare också skaffar sig mer specialiserade utbildningar. Flödet av varor och tjänster skapar hållbar tillväxt för Sverige och handeln med andra länder stärker Sveriges position i den globala ekonomin.

PÅSKYNDA KLIMATOMSTÄLLNINGEN AV TRANSPORTSEKTORN

Transportsektorn står för en tredjedel av de totala svenska växthusgasutsläppen. Drygt 90 procent av sektorns utsläpp kommer från vägtransporter. Den svenska fordonsflottan måste därför bli mer hållbar och utsläppen från sektorn minska. För att reducera miljöpåverkan, men behålla mobilitet måste transporterna bli effektivare, elektrifieringen påskyndas och såväl användningen av biodrivmedel som forskning och introduktion av ny teknik öka.

SVERIGES INFRASTRUKTUR GÖR SVERIGE ”RUNDARE”

Sverige är EU:s till ytan tredje största land och det land som har längst avstånd mellan landsändarna. För att bibehålla och utveckla ett konkurrenskraftigt Sverige krävs en fungerande infrastruktur. De långa avstånden i Sverige får inte vara hämmande för konkurrenskraften. Det är viktigt för att företag ska kunna frakta sina varor och för att människor enkelt ska kunna resa inom Sverige och till utlandet. Därför är det avgörande att vi vårdar den infrastruktur vi har samtidigt som nya satsningar görs för att öka kapaciteten och punktligheten i transportsystemet.

Frihet att cykla utan hinder

Liberalerna vill satsa 75 miljoner kronor årligen på infrastruktur för cyklar och en ytterligare investering i ett cykelkansli. För att cyklandet ska fortsätta öka i Sverige behöver vi höga ambitioner och långsiktig planering. Ett cykelkansli skulle kunna fungera som ett nationellt kunskapscenter för cykling. Det ger alla kommuner möjligheten att få hjälp med strategier för cyklismens säkerhet och framkomlighet.

EFFEKTIVISERA INFRASTRUKTURPROCESSEN

Prioriteringen av infrastrukturinvesteringar ska följa fyrstegsprincipen för att använda statens medel effektivt. Vi vill utveckla de samhällsekonomiska kalkylmodellerna för infrastrukturinvesteringar. Med en missvisande eller en ofullständig kalkyl kommer felaktiga samhälleliga investeringsbeslut att fattas. Särskild vikt bör läggas vid utveckling av de tidiga kalkylerna. Vi vill också framhålla att godset är undervärderat i vårt transportsystem. Nyttan av tillförlitliga godstransporter behöver lyftas tydligare och därmed öka godsets betydelse vid prioritering av infrastruktur. Vi anser därför att utvecklingsarbetet med kalkylmodeller och samlade effektbedömningar av godstransporter måste intensifieras.

SE HELHETEN OCH STÄLL INTE TRANSPORTSLAG MOT VARANDRA

I arbetet för att nå en hållbar utveckling av vårt samhälle spelar infrastruktur en viktig roll. Vi tror inte på att ställa olika transportslag mot varandra; vi behöver både väg, järnväg, flyg, sjöfart och inte minst i våra städer kollektivtrafik och cykelbanor för att människor ska kunna arbetspendla och resa och för att företag ska kunna ta emot och skicka sina varor. Vi vill att transporter ses ur ett dörr-till-dörr-perspektiv, där totaltid för en transport och resurseffektivitet är viktiga parametrar. För att få en sammanhängande infrastruktur är det angeläget att prioritera fungerande knutpunkter för lastning och lossning av gods och genomtänkta platser för byte av transportslag för persontransporter.

TEKNIKOPTIMISM OCH TEKNIKNEUTRAL LAGSTIFTNING

Teknikutveckling har stor effekt på infrastrukturen och det är viktigt att politiken tar hänsyn till ny teknik. Några trender är extra tydliga inom framtidens teknik för infrastrukturen: elektrifiering, klimathänsyn, digitalisering och uppkoppling, delningsekonomi, autonomi och nya affärsmodeller. För att säkerställa att Sverige ligger i framkant och vår potential utnyttjas måste dessa sex trender och teknikutveckling inom transportsystemet främjas. Lagstiftningen ska vara teknikneutral och inte förhindra teknikutvecklingen utan ska möjliggöra brukande av ny teknik så länge den uppfyller kravställda säkerhetsaspekter. Vi anser att lagstiftningen bör inriktas mer på funktionalitet i stället för att ställa teknikspecifika krav.

KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ALLA

Utan utbyggd kollektivtrafik är det svårt att uppnå de nationella målen om klimat och tillgänglighet som regering och riksdag fastställt. En väl fungerande kollektivtrafik lägger grunden för att transportsystemet i Sverige fungerar. Resande med buss, spårväg, tunnelbana och pendeltåg reducerar utsläppen och minskar trängseln på vägarna och är centralt för att människor enkelt ska kunna ta sig till jobb och skola.

INRÄTTA EN NORDISK FÄRDTJÄNST

De nordiska länderna har olika nationella färdtjänstsystem för personer med funktionsnedsättning. Gemensamt för dessa system är att de ska bidra till att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i utbildning, arbete och fritidsaktiviteter. Det finns dock idag ingen möjlighet att resa över gränserna med färdtjänst. Möjligheterna för personer som är bosatta i gränsområdena att kunna resa med färdtjänst över gränserna i Norden bör därför se över.

När det gäller vår politik inom respektive infrastrukturslag, se faktasidorna om digitalisering och bredband, flyg, cykling, vägar, järnvägar och sjöfart.

Ladda hem som PDF