Se alla
Drönarbild över motorväg.

Infrastruktur och trafik

Rusta och bygg ut vägar och järnvägar för ökad trafiksäkerhet och för att möjliggöra längre, tyngre, tåg och lastbilar. Det ger färre transporter och goda miljöeffekter.

Vi vill rusta och bygg ut vägar och järnvägar för ökad trafiksäkerhet och för att möjliggöra längre, tyngre, tåg och lastbilar. Det ger färre transporter och goda miljöeffekter. Flaskhalsar som skapar trängsel och köer ska byggas bort. Vi vill satsa på regional cykelinfrastruktur och bredband, digital uppkoppling och postala tjänster i hela landet.

En väl fungerande infrastruktur i hela Sverige

Väl fungerande kommunikationer är en grundläggande förutsättning för individens frihet, ett blomstrande näringsliv och öppna gränsöverskridande marknader. Kraven på arbetspendling ökar i takt med att arbetsgivare efterfrågar mer specifika kompetenser.

Sverige är till ytan EU:s tredje största land och det land som har längst avstånd mellan landsändarna. För att utveckla ett konkurrenskraftigt Sverige krävs fungerande infrastruktur. De långa avstånden i Sverige får aldrig bli hämmande för den svenska konkurrenskraften.

Infrastrukturinvesteringar ska följa fyrstegsprincipen för att använda statens medel effektivt. Vi vill utveckla de samhällsekonomiska kalkylmodellerna för infrastrukturinvesteringar. Vi tror inte på att ställa olika transportslag mot varandra; vi behöver både väg, järnväg, flyg, sjöfart och inte minst kollektivtrafik samt cykelbanor för att människor ska kunna arbetspendla, resa och för företagens varutransporter.

Lagstiftningen ska vara teknikneutral och inte förhindra teknikutvecklingen. Vi anser att lagstiftningen bör inriktas mer på funktionalitet i stället för att ställa teknikspecifika krav.

Utan utbyggd kollektivtrafik är det svårt att uppnå de nationella målen om klimat och tillgänglighet. En väl fungerande kollektivtrafik lägger grunden för att transportsystemet i Sverige fungerar och är centralt för att enkelt ta sig till jobb och skola.

Ladda hem som PDF