Se alla
Snötäckt landsväg i solnedgång.

Vägar

Vägnätet ska vara säkert och modernt då bilen är avgörande för att hela landet ska leva där det inte finns andra realistiska alternativ. Vägnätet måste rustas och förstärkas rejält.

Sverige ska ha ett säkert och modernt vägnät. Bilen är avgörande för att hela landet ska leva då många måste färdas långt där det saknas realistiska alternativ. Vägnätet ska förstärkas så att det kan trafikeras av tyngre fordon. Transportsektorn, som står för drygt 90 procent av växthusgasutsläppen, bär ett tungt ansvar i arbetet med att uppnå vårt ambitiösa miljömål om en fossilfri fordonsflotta.

Ett väl fungerande vägnät i hela landet

Sverige ska ha ett säkert och modernt vägnät. Bilen är avgörande för att hela landet ska leva då många måste färdas långa sträckor där det inte finns andra realistiska alternativ. Vägnätet ska rustas och förstärkas så att det kan bära tyngre och längre fordon.

Transportsektorn bär ett tungt ansvar i arbetet för att uppnå våra ambitiösa miljömål om en fossilfri fordonsflotta då vägfordonen står för drygt 90 procent av utsläppen av växthusgaser från transportsystemet. För att påskynda omställningen behövs en kraftfull satsning på en övergång till eldrivna fordon med en väl fungerande laddinfrastruktur.

Vägunderhållet har nedprioriterats, vilket lett till brister i hela landet, inte minst i landsbygdsvägnätet. Det har slagit hårdast mot de delar av landet där bilen är enda alternativet. Möjligheten att frakta gods på järnväg och till sjöss ska underlättas genom attraktivitet och tillgänglighet, inte genom att hindra vägtransporter där det saknas alternativ.

Staten bör ta ett större ekonomiskt ansvar för att upprätthålla en god standard på det enskilda vägnätet och underlätta för underhåll och reinvestering. Dubbdäck måste kunna användas där de behövs och behovet varierar över landet. En regional differentiering med ett väl tilltaget tidsspann för däckbyte skulle ge hög trafiksäkerhet, låg miljöpåverkan och samtidigt värna människors arbetsmiljö.

Ladda hem som PDF