Se alla
Snötäckt landsväg i solnedgång.

Vägar

Ett väl fungerande vägtransportnät i hela landet

Sverige ska ha ett säkert och modernt vägnät. Bilen är avgörande för att hela landet ska leva då många måste färdas långa sträckor där det inte finns andra realistiska alternativ. Vägnätet ska rustas och förstärkas så att det kan trafikeras av 74-tons lastbilar. Transportsektorn bär ett tungt ansvar i arbetet för att uppnå Liberalernas ambitiösa miljömål om en fossilfri fordonsflotta då vägfordonen står för drygt 90 procent av utsläppen av växthusgaser från transportsystemet.

Liberalerna vill:

  • Förstärk vägar och broar
  • Stötta de enskilda väghållarna
  • Utnyttja vägarna mer effektivt genom geofencing
  • Satsa på elektrifiering och självkörande bilar
  • En konkurrensneutral åkerinäring
  • Regionala regler för dubbdäck

Bra vägar och goda kommunikationer ökar individens frihet

Människors frihet och välstånd gynnas av goda kommunikationer. Rörligheten för människor, idéer, kapital, varor och tjänster måste bli bättre, både i städer och på landsbygden. Så skapas nya möten, idéer föds och dynamiken ökar i samhället och ekonomin. Men vägfordonen måste ställa om. Fler bilar måste bli klimatsmarta och bilåkandet minska i städerna med god kollektivtrafik så att klimatmålen ska nås.

Bilen kan inte alltid ersättas

Vägtrafiken är viktig för att hela Sverige ska fungera. Bilen är avgörande för att glesbygden ska kunna leva då många måste färdas långa sträckor för att komma fram till skola och arbete. Minst lika viktig är bilen för transport av varor och tjänster. Tidigare nedprioriterades vägunderhållet, vilket lett till brister i hela landet, inte minst i det lågtrafikerade landsbygdsvägnätet, som ligger längst ned på prioriteringslistan. Det har slagit hårdast mot de delar av landet där bilen är enda alternativet.

Förstärk vägnätet och tillåt 74-tonslastbilar

En fortsatt satsning på underhåll och bärighetshöjande åtgärder på vägarna i hela landet med betydelse för näringslivets transporter är mycket angelägen, eftersom många av dessa vägar riskerar att vara i än sämre skick om några år jämfört med idag. Upprustningen och förstärkningen av de s.k. BK4-vägarna och broarna för tyngre lastbilar måste påskyndas. Tyngre och längre lastbilar måste tillåtas vilket ger mer gods på färre bilar och främjar miljön, men ställer ökade krav på vägnätet. Vi anser att möjligheten att frakta gods på järnväg och till sjöss ska underlättas genom attraktivitet och tillgänglighet, inte genom att hindra vägtransporter där det saknas alternativ.

Stötta de enskilda väghållarna

Det svenska vägnätet består till stor del av enskilda vägar. Ansvariga för enskilda vägar är markägare, vägföreningar eller samfälligheter. Av dessa får en mindre andel statsbidrag som ska bidra till att vägarna håller god standard. En väl fungerande infrastruktur är en grundläggande förutsättning för en levande landsbygd. De enskilda vägarna är en viktig del i detta. Staten bör ta ett stort ekonomiskt ansvar för att upprätthålla en god standard på det enskilda vägnätet och underlätta för underhåll och reinvestering.

En mer effektiv användning av vägarna

För att vägarna ska kunna användas mer effektivt bör systemet med s.k. ”geofencing” utvecklas där olika väganvändare kan få prioriterat tillträde till en och samma plats under olika delar av dygnet för att därigenom få ett mer effektivt utnyttjande. ”Geofencing” är en digital infrastruktur för att skapa ett uppkopplat transportsystem som ökar trafiksäkerheten och minskar klimatpåverkan. Även vägmarkeringar och skyltar har betydelse för ett säkert trafiksystem genom att trafikanten får information om vilka trafikregler som gäller också via fordonens system.

Stimulera utbyggnaden av självkörande fordon

Självkörande bilar kan revolutionera hur vi transporterar oss och påverka hur vi bygger våra tätorter genom att kraftigt minska behoven av parkeringsytor centralt i städerna. För att underlätta en introduktion av självkörande bilar måste politiska beslut möjliggöra storskaliga tester i verklig miljö och upphandlingar bör ske framtidsinriktat när man bygger nytt.

Elektrifiering av fordonsflottan

För att påskynda den snabba omställning som krävs för att klara klimatmålet behövs en kraftfull satsning på en övergång till eldrivna fordon med en väl fungerande laddinfrastruktur. Elektrifieringen av våra större vägar brådskar för klimatets skull och vi har därför tagit initiativ till en Elektrifieringskommission vars uppdrag är att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna, t. ex. genom utbyggnaden av el-vägar, och i transportsektorn som helhet.

Ökad trafiksäkerhet för mopedbilar och A-traktorer

Mopedbilar har ökat kraftigt under de senaste två åren och tagit över en stor del av marknaden från A-traktorer, som har en maximal hastighet av 30km/h. Det krävs samma körkort som för en EU-moped då mopedbilen har 45km/h som maximal fart. Mopedbilarnas nuvarande trafiksäkerhet kan ifrågasättas. Regeringen bör ge ansvarig myndighet i uppdrag att utvärdera de nya fordonen, bland annat vad gäller olycksstatistik och användning i syfte att öka trafiksäkerheten.

God tillgänglighet för alla i trafiken

Alla ska kunna delta i samhället oavsett funktionsvariation och de med nedsatt orienteringsförmåga ska kunna använda allmänna platser. Personer med synnedsättning, som inte har möjlighet att läsa skyltar eller se miljöer på långt håll, har stor hjälp av ledstråk och ledytor som hjälper personer att orientera sig och visar dem den väg de ska ta. I offentlig miljö utgörs sådana ledstråk ofta av kantsten och kännbara sinusplattor som dessvärre blockeras alltför ofta. Vi anser att åtgärder behöver vidtas för att säkra framkomligheten i offentlig miljö för personer med synnedsättning.

En konkurrensneutral åkeribransch

Åkerinäringens betydelse för svenska företags konkurrenskraft, godshantering och jobbtillfällen i Sverige kan inte nog understrykas. Vi har höga ambitioner för en överflyttning av gods till järnväg och sjöfart, men med nuvarande ökning av behovet av godstransporter kommer åkerinäringen för lång tid framöver att stå för majoriteten av godstransporterna i Sverige. Vi vill stärka arbetet mot utländska och svenska åkerier som bedriver illegal verksamhet. Även om polisen har fått ökade befogenheter måste antalet trafikpoliser i yttre tjänst öka och utökade kontroller av tung trafik ske för att minimera fusket.

Regional differentiering av dubbdäck

Enligt nuvarande regelverk ska bilister i hela Sverige använda vinterdäck fram till den 31 mars och inga dubbdäck får användas efter den 15 april. Detta ger samtliga landets bilister två veckor att byta däck. Behovet att byta dubbdäck varierar med klimatet över landet. Dubbdäck måste kunna användas där de behövs och behovet varierar över landet. En regional differentiering med ett väl tilltaget tidsspann för däckbyte skulle ge hög trafiksäkerhet och låg miljöpåverkan och samtidigt värna människors arbetsmiljö.

 

Ladda hem som PDF