Vår politik

  • Antalet hotade arter i Sverige ska minska
  • Allemansrätten och ett starkt strandskydd ska värnas
  • Övergödningen i våra hav och vattendrag ska minska
  • Gammelskogarna måste skyddas
  • Åtgärder krävs för att skydda våra hav och vattendrag

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Skydda biologisk mångfald i Sverige

För att rädda exempelvis blåvingen och den vitryggiga hackspetten liksom tusentals andra arter krävs åtgärder. Den mest värdefulla naturen måste skyddas till exempel genom naturreservat och nationalparker. Liberalerna är en tydlig garant för ett starkt strandskydd men vi vill också utveckla anpassningen utifrån lokala förutsättningar. Utrotningshotade djur och växter måste skyddas genom fridlysning eller restaureringsinsatser och Artdatabankens viktiga arbete ska värnas.

Skogen – livsviktig för människor och djur

Skogen renar luften, motverkar klimatförändringar och är avgörande för svensk biologisk mångfald. Den mest värdefulla skogen och nyckelbiotoper måste skyddas till exempel genom naturreservat och nationalparker. De kvarvarande naturskogarna, eller gammelskogarna måste skyddas. Den svenska skogen spelar också en viktig roll för svensk ekonomi och har stor potential inom förnybara material, kemiska produkter, textilier och energiproduktion. Miljöhänsynen inom skogsbruket måste öka. Det behövs mer forskning kring frågor om alternativa bruknings- och avverkningsmetoder. Statligt ägd skog ska kunna användas som inbyte för privatägd skyddsvärd skog.

Hav och vatten

Miljösituationen i våra hav och vattendrag är allvarlig på grund av utsläpp, övergödning och exploatering. Utsläppen måste minska och de värdefullaste delarna skyddas som marina reservat. Nedskräpningen av våra hav är ett allvarligt problem och skräpet är skadligt för människor, djur och natur. Det behövs en rad insatser för att förhindra att till exempel plast och läkemedel sprids i våra vatten. Vi vill till exempel att den svenska havskusten återkommande städas från skräp. Vi måste se till att vi även i framtiden har dricksvatten och då måste vi skydda fler yt- och grundvattentäkter. De fyra nationalälvarna ska fredas liksom andra skyddade vattendrag samt bäckar, åar och andra mindre vattendrag. Vattenkraften ska långsiktigt miljöanpassas och insatser prioriteras där störst miljönytta finns.

Övergödningen hotar den biologiska mångfalden

Övergödning i hav och vattendrag och minskad biologisk mångfald beror på utsläpp av olika ämnen som skapar algblomning och syrebrist. Att få bort fosfater i tvätt- och diskmedel har varit väldigt viktigt, liksom insatser för att skydda fiskbestånd och begränsa utsläpp av gifter. Handelsgödsel som används i jordbruket bidrar idag till övergödning av vattenområden.

Ladda hem som PDF