Se alla
Manshand håller vetestrån i ett sädesfält.

Jordbruk

Jordbruket ger oss vår mat och är samtidigt viktigt i miljö- och klimatarbetet. Det finns en stor potential att utveckla jordbruket genom växtförädling och smartare stöd.

Jordbruket producerar den mat vi äter, men det måste också användas och anpassas för att vi ska nå våra miljö och klimatmål. Vi behöver bättre grödor och växtskyddsmedel. Ett effektivare och mer skonsamt jordbruk kan ge större skördar samtidigt som jordbrukets negativa miljöpåverkan minskar.

Jordbruk

Torka, skadeangrepp och stora mängder regn blir vanligare när klimatet förändras. Växtsorter, brukningsmetoder och näringsämnen behöver anpassas. Växtförädling behövs mer än någonsin. Genteknik kan rätt använd ge oss mer motståndskraftiga grödor och bättre skördar med högre näringsinnehåll.

Jordbruksstöd ska koppla till landskapsvård, miljöskydd och biologisk mångfald. Stöd kan också behövas för att garantera livsmedelsförsörjningen i ett läge där Sverige blir avskuret från internationell handel.

Näringsläckaget till sjöar och hav orsakar övergödning som fortfarande är ett problem. Läckaget ska minska. Näringen ska tillbaka till åkern.

Djurhållningen måste garantera djuren ett värdigt liv och en anständig död. Kontrollen av att nationella lagar och EU-regler efterlevs ska skärpas. Sverige ska driva på för att stärka djurskyddet i hela Europa. Det ska finnas tidsgränser vid djurtransporter.

Ekologiskt jordbruk använder inte bekämpningsmedel. Det gynnar den biologiska mångfalden lokalt. Men utan konstgödsel och bekämpningsmedel blir avkastningen sämre. Större arealer behöver odlas upp, det minskar möjligheten att avsätta kantzoner och ekologiska öar i landskapet. Trycket mot ekosystemen runt om i världen ökar när jordbruket kräver mer plats. Det konventionella jordbruket behöver grödor och metoder som skonar den biologiska mångfalden men bibehåller effektiviteten.

Ladda hem som PDF