Se alla
Bygdepolitik

Glesbygd

Vi vill att hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och jobbmöjligheter tas till vara. Det är företagande och ekonomisk utveckling som är grunden för vårt välstånd.

Vår utgångspunkt är tron på människors makt över sin egen situation och möjlighet att skapa sin egen framtid. En liberal politik för hela Sverige skapar förutsättningar för den som vill bo, arbeta eller driva företag på landsbygden eller i mindre tätort. Vi ska ta vara på de unika förutsättningar för individers utvecklingskraft och företags konkurrenskraft som finns i olika delar av vårt land.

Bo och leva i hela landet

Kommunerna ska ta ett större ansvar att förbättra sitt företagsklimat. Finansiering utgör det främsta hindren för bostadsproduktion, men även alltför detaljerade regelverk såsom strandskyddet. Vi vill se ett skattefritt bosparande för unga och en egnahemsrörelse för ökat bostadsbyggande.

Det är viktigt att statlig service till medborgarna, som försvunnit från stora delar av landet, återupprättas. Friskolereformen har inneburit att by- och bygdeskolor kunnat leva vidare genom starkt lokalt engagemang och ska värnas.

Höjt avdrag för resor med egen bil för glesbygdsbor. Fordonsskattens glesbygdsavdrag ska fördubblas för att kompensera för bilens roll i glesbygden. Reduktionsplikten, som är en förklaring till det höga drivmedelspriset, ska reformeras och sänkas i väntan på att den inhemska produktionen byggs ut.

Utbyggnaden av vindkraft måste öka för att vi ska klara klimatmålen, men värnar det kommunala vetot. Kommunerna ska ha fullt bestämmande över markanvändningen i kommunen.

Vi vill se ett ökat vägunderhåll istället för sänkta hastigheter. Förstärkningen av broar och vägar som är extra viktiga för industri- och skogsnärings, ska fullföljas. På så sätt kan längre och tyngre lastbilar tillåtas vilket minskar antalet transporter totalt. Vi vill se en anropsstyrd kollektivtrafik. Finansieringen och skötseln av de enskilda vägarna bör se över, t ex upphandlingen av vinterväghållningen.

Ladda hem som PDF