Se alla

Miljö- och klimat

Klimatet ska räddas - utsläppen måste minskas

Vi vill ha en grön omstart av Sverige genom åtgärder som kortar vägen till ett klimatvänligt samhälle. Vi vill ha ett Sverige som är det mest hållbara i världen, där vi bygger hinder för klimatutsläpp och river hinder för klimatvänlig teknik. Kunskap måste sättas före tyckande. Tidiga insatser ger störst effekt.

Klimatförändringarna ger extremare väder och allvarligare naturkatastrofer, både i Sverige och i resten av världen. Påverkan på oss människor riskerar att bli omfattande. De ekonomiska effekterna av påverkan på ekosystemen och av naturkatastrofer är redan påtagliga. När torka, hetta och stigande havsnivåer gör områden på jorden obeboeliga ökar migrationen vilket kan leda till geopolitiska spänningar.

Genom nya innovationer kan klimatmålen uppnås

Vi tror på människans förmåga att lösa problem. Vetenskap, teknikutveckling och tillväxt möjliggör lösningar på dagens miljö- och klimatproblem. Digitaliseringen och delningsekonomin banar väg för nya konsumtionsmönster och beteenden. Liberal miljö- och klimatpolitik handlar därför om ansvarstagande utifrån innovativa och marknadsekonomiska principer. Det är människors innovationsförmåga, inte politiker eller förbudspolitik, som driver fram smarta hållbara lösningar. Politikens roll är att ge innovatörer långsiktiga spelregler och incitament.

Liberalernas miljö-och klimatpolitik

Ekosystemen och naturens bärkraft är en förutsättning för vår välfärd. För att dina barn och barnbarn ska kunna växa upp med samma möjligheter som du behöver vi leva så att vi skyddar ekosystemen och värnar den biologiska mångfalden.
 • Ansvar att förvalta miljö och natur

  Vi har ansvar för att förvalta miljö och natur så att vi lämnar en värld i ekologisk balans till kommande generationer. Som liberaler tror vi på marknadsekonomi men marknadskrafterna fungerar inte alltid tillräckligt bra.
 • Humla pollinerar.

  Biologisk mångfald

  Naturen och den biologiska mångfalden måste skyddas och bevaras. Det är viktigt för allt levande på jorden och för kommande generationer. Vi, liksom växter och djur är beroende av naturen och den biologiska mångfalden för vår överlevnad.
 • Djup granskog med ljus i horisonten.

  Skogen

  Skogen är livsviktig för människor, djur och växter. Skogen renar luft och motverkar klimatförändringar. Skogen är avgörande för den biologiska mångfalden. Och skogen spelar en viktig roll för vår ekonomi. För oss är det självklart att värna skogen.
 • Stora lastfartyg tillagda vid hamn.

  Sjöfart

  Ur klimatsynpunkt är det bra att transportera stora godsflöden på vatten i förhållande till t.ex. väg. Liberalerna vi inte sätta stopp för detta, men däremot måste sjöfarten ske på ett miljövänligt sätt. Där mindre fossilt bränsle används och en trafikövervakning som bättre kan kontrollera olyckor och grundstötningar.
 • Segelbåt ute i svenska västkusts-skärgården

  Havsmiljö

  Haven är jordens lungor och skafferi. För att bekämpa fattigdom och för att rädda klimatet måste haven må bra. Vi måste ta hand om våra hav. Vi får inte förvandla dem till livlösa soptippar.
 • Drönarbild över motorväg.

  Infrastruktur och trafik

  Vi vill rusta och bygga ut vägar och järnvägar för att kunna möjliggöra för längre och tyngre tåg och lastbilar. Det ger färre transporter och goda miljöeffekter.

Flyget

Flyget är avgörande för människors mobilitet och företagens utveckling. Sverige ska driva på för införandet av en europeisk flygskatt som beskattar den miljöpåverkan flygplanet har. I Sverige vill vi se differentierade landningsavgifter beroende på flygplanets bränsle. Bromma flygplats bör behållas och Arlanda flygplats utvecklas. Marktransporterna till flygplatserna måste bli mer miljövänliga, t ex genom att de flyttas över till järnväg.

Jordbruk, jakt och fiske

En liberal politik för hela Sverige strävar efter att skapa förutsättningar för dem som vill bo, arbeta eller driva företag på landsbygden eller i mindre tätort att kunna göra det. Vi ska ta vara på de unika förutsättningar för individers utvecklingskraft och företags konkurrenskraft som finns i olika delar av vårt land.
 • Manshand håller vetestrån i ett sädesfält.

  Jordbruk

  Jordbruket skapar jobb och mat men bidrar också till den biologiska mångfalden och är viktigt i klimatarbetet. Hållbar matproduktion, en fri marknad och frihandel är förutsättningar för att ge fler människor i världen tillgång till bra mat.
 • Brunpälsad välvårdad tacka i närbild

  Djurskydd

  Djur ska skötas och behandlas väl. Hur vi hanterar våra djur är ett mått på vår civilisation. God djurhållning är också en förutsättning för en god folkhälsa. All djurhållning måste garantera att djuren har ett värdigt liv och en anständig död.
 • Vild brunbjörn springer längs fält.

  Rovdjur

  Rovdjuren är en viktig del av den svenska naturen. Sveriges rovdjur, som varg, lodjur, björn, järv och kungsörn ska värnas samtidigt som det inte får försvåra tamdjurshållningen.
 • Jakthund promenerar med jägare ute i äng.

  Jakt

  Jakt är en viktig del av förvaltningen av starka viltstammar. Den ger också människor en möjlighet att komma nära naturen och samtidigt göra en viktig insats för naturvården.
 • Fiskebåt i stilla vatten under soluppgång.

  Fiske

  Fisket är en viktig näring men för att fiskbestånden ska vara livskraftiga måste fisket ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi måste ta hand om våra hav. De får inte förvandlas till livlösa soptippar.

Miljöbilar

Vi är inte emot bilar. Bilar skapar frihet och i vårt avlånga land är resor mellan arbete och hem nödvändiga. I mindre kommuner och på landsbygden finns ibland inte förutsättningar för utbyggd kollektivtrafik och där är bilen en nödvändighet för att till exempel ta sig till jobbet. Det är inte bilen utan utsläppen från bensin och diesel som är problemet.

Läs mer om Liberalernas miljö-och klimatpolitik

 • Liberal klimatpolitik – nettonegativa utsläpp i en växande ekonomi - Motion till riksdagen 2020/21:3679

 • I möjligheternas land kan vi klara klimatomställningen

Liberalernas nyheter om miljö-och klimat

21 december 2023

Ny klimathandlingsplan för att nå klimatmålen

Regeringen påbörjar ett nytt kapitel i svensk klimatpolitik. För första gången någonsin finns nu en klimathandlingsplan som skapar förutsättningar för att Sverige ska nå…