Se alla
Sädesslag växer ur marken.

Jordbrukspolitik

Ett hållbart jordbruk för människa, djur och natur

Jordbruket ger jobb och mat men det bidrar också till den biologiska mångfalden och är viktigt i klimatarbetet. Hållbar matproduktion, en fri marknad och frihandel är förutsättningar för att ge fler människor i världen tillgång till bra mat. Vi arbetar inom EU för bättre djurskydd och höga krav på märkning.

Liberalerna vill:

  • Jordbruket ger jobb och mat. Det är viktigt för den biologiska mångfalden och i klimatarbetet
  • Marknadskrafter, frihandel och hållbar produktion ger fler i världen bra mat
  • Bioteknik (GMO) kan bidra till bättre skördar och näringsinnehåll
  • Förenkla för jordbruket – sänk skatten på jobb och företagande
  • Gärna ekologisk mat men konsumenternas efterfrågan ska styra – inte politiska mål
  • Jordbruket ska stå för sina miljö- och klimatkostnader men också ersättas för bidrag till naturvård och biologisk mångfald
  • Matfusket inom EU måste bekämpas – ”matens FBI” behövs
  • Det ska vara enkelt att göra bra val – tydlig märkning behövs
  • EU:s jordbrukspolitik måste liberaliseras, jordbruksstödet ska minska – alla direktstöd ska tas bort, stödet ska användas till klimat- och miljöåtgärder
  • Landsbygdsprogrammet måste inriktas mer på miljöåtgärder

JORDBRUKET VIKTIGT FÖR JOBB, MAT KLIMAT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Vi blir fler och fler människor på jorden och det behövs en hållbar livsmedelsproduktion som kan mätta alla. I Sverige vill vi att hela landets utvecklingskraft tas till vara. Jordbruksföretag är viktiga för en levande landsbygd, arbetstillfällen, den biologiska mångfalden och för att vi ska ha bra mat på bordet. Jordbruket står för stora utsläpp av växthusgaser, men representerar också många av de lösningar som behövs i klimatarbetet. Ändrade metoder kan minska utsläppen och kol kan på olika sätt bindas i jorden.

EN JORDBRUKSPOLITIK SOM GER KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

Som liberaler tror vi på marknaden snarare än på stöd och subventioner. Genom frihandel och hållbar produktion får fler i världen tillgång till bra mat. Forskning och utveckling driver på. Bioteknik (GMO) kan bidra till bättre skördar och näringsinnehåll. För att förbättra för svenskt jordbruk vill vi sänka skatten på jobb och företagande. Samtidigt är det rimligt att samhället betalar för nyttor som uppstår till exempel genom jordbrukares miljö- och klimatarbete.

KONSUMENTERNAS EFTERFRÅGAN SKA STYRA

Det är konsumenters efterfrågan som ska styra vad som bör produceras inte subventioner och snedvridande regler. Vi ser gärna ekologisk matproduktion men det får inte bli politiskt satta mål som styr.

MILJÖKOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR NATURVÅRD

Ett hållbart jordbruk är en del av lösningen på dagens miljöutmaningar. Även jordbruket måste minska sin negativa påverkan på miljön och på klimatet. Jordbruket ska också stå för sina klimatkostnader. Vi vill som exempel införa en läckageskatt för jordbruket för att förbättra och minska användningen av konstgödsel som bidrar till övergödningen i våra vatten. Subventionerna till fossilt bränsle i jordbruket ska tas bort. Samtidigt ska jordbruket ersättas för kollektiva nyttigheter som klimatåtgärder, naturvård och bevarande av den biologiska mångfalden.

Det finns en rad klimatåtgärder inom jordbruket. Bland annat kan ändrad gödsling minska lustgasutsläppen och ändringar i kornas föda minskar metangasutsläppen. Att plöja ner biokol i jorden kan öka skördarna samtidigt som kol binds i marken för lång tid.

BRA MAT FÖR MÄNNISKOR OCH MILJÖ

Svensk mat är klimatsmart och produceras med god djuromsorg och miljöhänsyn. Det är en konkurrensfördel som måste värnas. Dessvärre följs inte alltid de regler man enats om på EU-nivå. Matfusket inom EU måste bekämpas och vi vill att EU:s veterinärmyndighet ska vara ”matens och märkningens FBI”. När vi handlar ska vi enkelt kunna göra bra val och då behövs tydlig och bra märkning.

LIBERALISERA EU:S JORDBRUKSPOLITIK

Vi vill minska EU:s jordbruksstöd. Alla direktstöd och marknadsstörande regler ska fasas ut så snart som möjligt. Stödet till jordbruket ska utgöra ersättning för jordbrukets klimatarbete, landskapsvård, miljöskydd och bevarad biologisk mångfald.

BEHÅLL LANDSBYGDSPROGRAMMET

Vi vill behålla landsbygdsprogrammet. Det kan bland annat användas till att bevara öppna ängsmarker och för att gynna biologisk mångfald. Vi vill stärka programmets miljöinriktning och bredda det till att omfatta restaurering av våtmarker och andra biotoper som har stort miljömässigt värde.

Ladda hem som PDF