Se alla

Jordbruk

Miljövänligt jordbruk utan subventioner

Liberalerna vill att jordbruksstöd och regionalpolitik minskas kraftigt. Vi vill att allt produktionsstöd tas bort och att enbart stöd till landsbygdsutveckling och omställning av jordbruket i miljövänlig riktning bibehålls. Att betydligt mindre av EU-budgeten läggs på jordbruksstöd är också helt nödvändigt för att EU ska kunna ta in fler medlemmar.

EU:s jordbrukspolitik hotar klimatet och kostar för mycket. Stödet slukar en tredjedel av budgeten och är en rest från en svunnen tid. Idag utgör stödet ett hinder för att ställa om till ett miljövänligt jordbruk och bidrar negativt till övergödningen i Östersjön.

Liberalerna vill:

  • Minska och successivt avveckla jordbruksstödet
  • Omfördela resurserna till forskning, utveckling och innovation
  • Fasa ut klimatskadliga subventioner och regler 
  • Införa nya GMO-regler för klimatvänligt jordbruk 

JORDBRUKSBUDGETEN SKA MINSKAS

Alla subventioner i EU och medlemsländerna som leder till klimat- och miljöförstöring, såsom vissa subventioner till jordbruket eller för fossila drivmedel, måste fasas ut för att sedan avvecklas. Majoriteten av EU:s klimatskadliga subventioner kommer idag från den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Vi vill att alla produktionsstöd tas bort och att enbart stöd till omställning av jordbruk och landsbygdsutveckling finns kvar. Jordbrukspolitiken bör möjliggöra den gröna omställningen och vara en del i att säkra livsmedelsförsörjningen i händelse av kris eller krig – men ska inte hålla den fossila ekonomin under armarna. 

JORDBRUKET SKA STÄLLA OM

Jordbruket är en central näring för Sverige och EU och avgörande för vår matförsörjning. EU måste hjälpa jordbruket att ställa om. I EU ska inte djur transporteras långa sträckor på ett sätt som hotar djurets hälsa utan slakt ska ske nära platsen där djuren levt. EU behöver enas om en strategi för effektiv vattenanvändning för ett livskraftigt jordbruk trots extremväder och torka. Nya regler för genteknik behöver komma på plats för att vi ska kunna föda fler på mindre yta och minska användningen av konstgödsel. Reglerna för växtskyddsmedel behöver ändras så att det blir möjligt att bedriva forskning kring mer träffsäkra växtskyddsmedel.

STÄRK LANDSBYGDSPROGRAMMETS MILJÖPROFIL 

Landsbygdsprogrammet är viktigt för såväl miljöskydd som för bevarandet av öppna ängsmarker och biologisk mångfald. Programmets miljöinriktning bör stärkas och breddas till att omfatta restaurering av våtmarker och andra biotoper med stort miljömässigt värde.

REFORMERA DET EKOLOGISKA JORDBRUKET

Produktiviteten i det ekologiska jordbruket behöver öka. Dagens ekologiska jordbruk innebär att större ytor än nödvändigt tas i bruk för att föda Europa. Det ger stor klimatpåverkan och ökar trycket mot ekosystemen i hela världen.

NYA GMO-REGLER FÖR KLIMATVÄNLIGT JORDBRUK 

Med modern GMO-teknik kan skördarna öka samtidigt som markanvändningen och användningen av bekämpningsmedel minskar. Vi vill se liberaliserade GMO-regler i Europa så att vi kan spara på jordens resurser och samtidigt stärka jordbrukets motståndskraft mot klimatförändringar. Dagens restriktiva hållning till GMO försvårar för forskare i EU gentemot exempelvis USA, Indien och Kina. 

Ladda hem som PDF