Se alla

Järnvägar

Att resa med tåg är klimatsmart. Sveriges järnvägar måste därför rustas och befintlig järnväg byggas ut så att kapacitetsbrist och flaskhalsar som hindrar ett effektivt trafikflöde byggs bort.

En effektiv persontrafik och godstransport på järnväg fyller en viktig funktion för att Sverige ska nå sina klimatmål och därför är det viktigt att säkerställa fortsatt väl fungerande järnvägstransporter i hela landet. Vi ställer oss tveksamma till en höghastighetsbana genom södra Sverige tills dess att det finns en godtagbar finansiering då den i dagsläget riskerar att slå ut andra järnvägsinvesteringar.

Med järnvägen reser du på ett klimatsmart sätt

En väl fungerande järnväg är viktig för att Sverige ska nå sina klimatmål och upprätthålla en hög tillgänglighet av järnvägstransporter i hela landet.

Kaoset på järnvägen och alla förseningar är ett hårt slag mot de som är beroende av tåget. Behovet av järnvägsinvesteringar och underhåll är stora och måste öka. För att uppnå högre punktlighet behöver flaskhalsar byggas bort. Genom små åtgärder av befintliga system kan kapaciteten kostnadseffektivt öka genom bl.a. mötesstationer och strategiska förbispår.

Vi ställer oss tveksamma till en höghastighetsbana genom södra Sverige då det inte finns en hållbar ekonomisk kalkyl. I dag saknas t. ex. kostnader för kompletterande infrastruktur för att knyta an till snabbspåren. Det saknas därmed en långsiktig och hållbar finansiering för höghastighetsbanorna och tillgängliga medel för underhåll och investeringar i det befintliga järnvägsnätet riskerar att trängas undan.

Vi vill införa ett gemensamt biljettsystem för all kollektivtrafik i Sverige och göra det enklare att boka utlandsbiljetter för tågresor inom EU. De skandinaviska huvudstäderna ska knytas samman med goda järnvägsförbindelser. Vi vill se en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och att byggandet av Norrbotniabanan fullföljs i den takt finansieringen tillåter. Vi vill se en ytterligare fast järnvägs- och vägförbindelse över Öresund.

Ladda hem som PDF