Se alla

Järnvägar

Ett järnvägsnät för klimatsmarta transporter

Sveriges järnvägar måste rustas och befintlig järnväg byggas ut. Järnvägens trafikhalsar som stoppar upp trafiken ska byggas bort. Vi ställer oss tveksamma till en höghastighetsbana genom södra Sverige tills dess att de ekonomiska kalkylerna är robusta och finansieringen är klar då den annars skulle riskera att slå ut andra järnvägsinvesteringar.

Liberalerna vill:

  • Rusta och bygg ut den befintliga järnvägen
  • Investeringen i en höghastighetsbana måste utgå från en hållbar kalkyl
  • Järnvägens kapacitet utvecklas och Skandinaviens storstäder knytas samman
  • En ny fast tåg- och vägförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör
  • Konkurrensen på järnvägsnätet ska öka
  • Underlätta bokning och biljettköp för tåg i hela Europa

Järnvägen ökar människors frihet på ett klimatsmart sätt

Persontrafik och godstransport på järnväg har en viktig funktion att fylla för att Sverige ska nå sina klimatmål och det är därför viktigt att säkerställa fortsatt tillgänglighet av transporterna på järnväg i hela landet. Sverige har i förhållande till sin befolkning ett av Europas största järnvägsnät, vilket innebär att enbart vidmakthållande av systemets funktion är mycket resurskrävande. Oavsett var i Sverige man bor ska man kunna lita på att tågen rullar och går i tid.

Öka järnvägsinvesteringarna

Kaoset på järnvägen och de många tågförseningarna är ett hårt slag mot alla som är beroende av tåget till arbetet och för att få ihop livspusslet. Det försvagar förutsättningarna för järnvägen att vara ett pålitligt och klimatsmart transportslag. Behoven av investeringar i och underhåll av järnvägen är stora. Ett robust och punktligt järnvägssystem är en förutsättning för att fler ska välja tåget. För att uppnå högre punktlighet behöver flaskhalsar som stoppar upp trafiken byggas bort. Lågtrafikerade banor kan öka tillgängligheten och bör i vissa fall prioriteras. Nya satsningar får inte påverka det långsiktiga underhållet negativt.

Öka konkurrensen

Vi anser att konkurrens inom järnvägssektorn är bra. Forskning från VTI visar att järnvägsmarknaden påverkats positivt av avregleringen och att konkurrens bidragit till effektiviseringar och innovationer. Vi ställer oss sig tveksamma till att staten ska återta det samlade ansvaret för kontroll och utförande av underhållet på de svenska järnvägarna. Järnvägen har ett flertal organisatoriska brister, men att flera aktörer är med och bidrar till utvecklingen är inte problemet. Järnvägsunderhåll ska upphandlas på marknadsmässiga villkor och den upphandlande myndigheten ska ha rätt kompetens för att säkerställa att underhållet blir effektivt och av hög kvalitet.

Tillåt tyngre och längre tåg

Det finns stora miljö- och samhällsnyttor att tillvarata genom att möjliggöra transport av tyngre, längre och mer transporteffektiva tåg. Samtidigt som ledig kapacitet utnyttjas mer optimalt och utsläppen av koldioxid minskar förbättras konkurrenskraften. Sedan 2009 pågår försök med längre och tyngre fordonståg än de som tillåts i Sverige i dag. Att införa längre tåg för person- och godstransporter, och i fallet gods även möjliggöra tyngre godståg är det snabbaste sättet att öka kapaciteten på järnvägen. För att möjliggöra för längre godståg behövs en del mindre investeringar i bl.a. mötesstationer och förbispår som är tillräckligt långa.

Öka kapaciteten genom effektivare system

Genom små åtgärder, s. k. trimning av befintliga system, och mindre utbyggnader kan kapaciteten öka på landets järnvägar på ett kostnadseffektivt sätt. Sträckan Alingsås– Göteborg, vilket starkt begränsar pendeltrafiken, fjärrtågen mellan Stockholm och Göteborg samt godstransporterna, är exempel på en smärre förändring som skulle innebära stora förbättringar för hela landet. Också mindre investeringar i bl.a. mötesstationer och förbispår på strategiska platser är angelägna.

Höghastighetsbanornas kalkyl måste vara hållbar

Vi ställer oss tveksamma till satsningen på höghastighetsbanor så länge det inte finns en hållbar ekonomisk kalkyl för projektet. I dagsläget saknas t. ex. kostnader för kompletterande infrastruktur där den finmaskiga infrastrukturen för att knyta an till snabbspåren inte finns medräknad. Det saknas därmed en långsiktig och hållbar finansiering för höghastighetsbanorna och tillgängliga medel för underhåll av det befintliga järnvägsnätet riskerar att prioriteras bort.

Öka underhållstakten

Det är viktigt att Sveriges befintliga järnvägar underhålls. Nya satsningar får inte påverka det långsiktiga underhållet negativt. Det behövs ett robust, tryggt och säkert järnvägssystem. Men det är inte bara stora satsningar på underhåll som krävs utan även att de medel som avsätts används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Det är viktigt att ansvarigt verk systematiskt arbetar med uppföljning och att förbättra sin roll.

Öka säkerheten

Vikten av hög säkerhet i transportsystemet är en aktuell fråga. Järnvägssystemet med ett stort antal passagerare både på tåg och på anslutande stationer är ett öppet system jämfört med exempelvis luftfarten och den kontroll som sker i anslutning till flyg. Det finns skäl att se över om åtgärder behöver vidtas eller lagstiftning justeras för att förstärka säkerheten för dem som befinner sig på tåg och järnvägsstationer. Järnvägens signalsystem och ställverk är i behov av upprustning. Dagens signalsystem och ställverk är i behov av upprustning. Det nya signalsystemet ERTMS behöver kvalitetssäkras före en utrullning i stor skala nationellt.

Förenkla resandet

Vi vill se ett gemensamt biljettsystem för all kollektivtrafik i Sverige och det ska bli lättare att boka utlandsbiljetter för tågresor inom hela EU. Om det finns kommersiella och tekniska förutsättningar bör det återigen bli möjligt att resa med nattåg från Sverige till flera destinationer i Europa. De skandinaviska huvudstäderna ska knytas samman med goda järnvägsförbindelser.

Nya tågförbindelser

Liberalerna står bakom den beslutade nationella planen för infrastruktur till 2029 med investeringar i vägar och järnvägar i hela landet på över 700 miljarder. Det framgår där att det ska ske en successiv fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och att planeringen för att bygga Norrbotniabanan ska fullföljas. Utbyggnaden ska ske i den takt som det är ekonomiskt hållbart. Vi vill dessutom ha en ny fast, avgiftsfinansierad, tåg- och vägförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Ladda hem som PDF