Vår politik

 • Konkreta insatser för att höja valdeltagandet bland utlandssvenskar
 • Sänkt SINK-skatt för svenska pensionärer i utlandet och tillfälliga arbetstagare i Sverige
 • En skola i världsklass – även i utlandet
 • Förenklad byråkrati för utlandssvenskar
 • Modernisera och harmonisera konsumenträtten inom EU
 • Fortsätt bygga ut Erasmus+
 • Skapa en fungerande bostadsmarknad i Sverige
 • Regler för arbetskraftsinvandring som stärker Sverige
 • Sverige bör inför Euron som valuta
 • Försvara svenska medborgares intressen i UK efter Brexit
 • Få på plats en fungerande europeisk asylpolitik för att rädda Schengensamarbetet
 • Inför ett Europas FBI för att bekämpa grov organiserad brottslighet
 • Värna HBTQ-rättigheter internationellt
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Mer demokratiskt inflytande för utlandssvenskar

Bara drygt 32 procent av utlandssvenskarna använder idag sin rösträtt, det är alldeles för lite. Liberalerna har i riksdagen verkat för att öka valdeltagandet bland utlandssvenskar och budgeterar fem miljoner kronor per valår i skuggbudgeten för att öka valdeltagandet. Vi vill exempelvis öka tillgängligheten genom förbättrade öppettider för vallokaler utomlands. Ett högt valdeltagande bland utlandssvenskar bör vara en prioriterad uppgift för utlandsmyndigheterna. Vidare bör utlandssvenskar ges bättre information om reglerna för att rösta, bl.a. om att en utlandssvensk efter tio år behöver anmäla sig för att finnas kvar i röstlängden.

Sänt SINK-skatt för utlandssvenskar

Svenska pensionärer i utlandet och tillfälliga arbetstagare i Sverige fick en rejäl skattehöjning från 20 till 25 procent i år.  Liberalerna avser återställa skattenivån vid en valseger och har även budgeterat för det i skuggbudgeten. Liberalerna har även budgeterat för en skattesänkning för inhemska pensionärer. Utlandssvenska pensionärer har bidragit till den svenska välfärden och genom att inte vara folkbokförd i Sverige är det motiverat att tro att de inte tar del av svensk välfärd i lika stor utsträckning som inhemskt boende pensionärer. Det är därför nödvändigt att återställa skattenivån för utlandssvenskar.

En del utlandssvenskar väljer att återvända till Sverige efter en tid utomlands. Då ska det givetvis finnas en skälig garantipension och inte alltför höga skatter på pensionen. Liberalerna var med i pensionsgruppen som bland annat såg till att höja garantipensionen och bostadstillägget med 1 300 kronor per månad för de pensionärer som har det tuffast. Liberalerna har budgeterat för att pensionärer ska få sänkt skatt så att pensionärer år 2020 betalar lika mycket i skatt som löntagare gör idag.

Skola i världsklass – även i utlandet

Kunskap är skolans huvuduppdrag. Skolan ska ge varje barn de kunskaper som krävs för att kunna förverkliga sina livsdrömmar och finna sig till rätta i världen. De svenska utlandsskolorna ska hålla hög kvalitet och följa svensk läroplan. Undervisningen ska ske på svenska och avgifterna får inte vara oskäligt höga. Kommuner som styrs av Liberaler ger skolpeng till gymnasiestudier på av de av Skolverket godkända utlandsskolor om inte statsbidrag ges enligt reglerna för utlandssvenskar.

Förenklad byråkrati för utlandssvenskar

Det ska vara enkelt att ha att göra med svenska myndigheter även om man är bosatt i utlandet. Liberalerna vill att det ska finnas anpassade och lättillgängliga elektroniska system för att underlätta kontakten med svenska myndigheter i administrativa ärenden, om man som utlandsboende exempelvis behöver intyg av olika typer.

Modern konsumenträtt för en öppen värld

Liberalerna vill att det ska vara lätt att vara konsument i en öppen värld. Vi vill ha en modern och mer harmoniserad konsumentlagstiftning på EU-nivå så att du vet att du har samma rättigheter oavsett vilket land du än handlar i, och oavsett om du handlar på nätet eller direkt i butik. Det gör det enklare för dig som utlandssvensk att exempelvis handla saker på nätet från Sverige men ger såklart alla Européer bättre tillgång till varor och tjänster och hjälper företag att nå nya marknader.

Fortsätt att bygga ut studentutbytet Erasmus+

Det är viktigt att svenska universitet fortsätter hålla hög internationell standard och att svenska studenter kan åka på utlandsutbyte till andra universitet. EU:s utbytesprogram Erasmus ger och har gett många europeiska studenter fantastiska möjligheter att plugga utomlands och Liberalerna vill att Erasmus byggs ut och prioriteras i EU:s budget. Det måste också bli enklare att tillgodoräkna sig utländska studier i en svensk examen för att få fler svenska studenter att våga ta steget ut i världen.

Skapa en fungerande bostadsmarknad i Sverige

Många utlandssvenskar besöker Sverige under kortare perioder för att hälsa på släktingar, arbeta eller bedriva affärsverksamhet. Då behöver det finnas ett smidigt och rättssäkert system för andrahandsuthyrning. Sverige har en av vår omvärlds mest sönderreglerade bostadsmarknader med en i många avseende havererad hyresmarknad.

För att öka utbudet av lagliga andrahandsbostäder vill Liberalerna förbättra skattevillkoren vid andrahandsuthyrning. Vi vill stimulera fler att hyra ut villor, bostadsrätter och ägarlägenheter genom en generösare beräkning av den så kallade skäliga hyran.

Arbetskraftsinvandring stärker Sverige

Många utlandssvenskar som skulle vilja flytta sitt företag till Sverige hindras av stelbenta arbetsinvandringsregler. Det försvårar kompetensförsörjningen. Eftersom vi tror på internationell rörlighet vill vi även att Sverige ska kunna locka till sig kompetens från andra länder. Arbetskraftinvandring är bra för vår ekonomi och vår gemensamma välfärd. Studenter från hela världen ska kunna plugga på svenska universitet och söka jobb efter studierna. Krångliga regler och långa väntetider för att få arbetstillstånd måste bort.

Sverige ska vara en kunskapsnation och då behöver vi locka hit utländska studenter och forskare. Efter studierna måste studenter ges en chans att stanna här och söka jobb men då måste reglerna ändras. Vi vill att utländska studenter i princip per automatik ska få uppehållstillstånd i ett år, istället för dagens sex månader, efter avslutade studier för att kunna söka arbete här.

Det måste gå snabbt och vara enkelt för företag att anställa människor från andra länder. Och det måste vara attraktivt för människor med nyckelkompetens att välja Sverige. Därför måste ansvariga myndigheter se till att det gå snabbt och enkelt att hantera arbetskraftsinvandringen till Sverige på ett rättssäkert sätt.

Den utländske entreprenör som vill investera i och driva företag här måste enklare kunna göra det. Arbetskraftsinvandring måste vara en möjlig väg till Sverige också för entreprenörer. Vi vill kunna ge startup-visum, en mindre byråkratisk väg att etablera sig i Sverige, för exempelvis kodare och startup-företag. Vi säger nej till regeringens krav på att försvåra för arbetskraftsinvandring och tillfällig personrörlighet till Sverige.

Det ska löna sig att utbilda sig och jobba i Sverige

Idag är de svenska marginalskatterna världens högsta. Vi vill sänka marginalskatten till en nivå där vi närmar oss genomsnittet i OECD. Framförallt vill vi att brytpunkten för att betala statlig inkomstskatt höjs betydligt. Vi vill också avskaffa värnskatten. Vi är övertygande om att det kan bidra till att fler väljer att flytta till Sverige och bedriva sin verksamhet här.

Det måste vara attraktivt att investera och bedriva verksamhet i Sverige. När bolagsskatten går ned i våra konkurrentländer kan den långsiktigt inte avvika i Sverige. De svenska reglerna för expertskatt, som omfattar utländska forskare, experter och nyckelpersoner, är mindre attraktiva än i andra länder. Därför behöver den svenska expertskatten moderniseras, samtidigt som marginalskatterna på arbete sänks.

Sverige har bland de högsta skattesatserna på personaloptioner i Europa och västvärlden, vilket håller tillbaka skickliga entreprenörer och medarbetare i stället för att underlätta för karriärer och företag att växa. Vi föreslår en modell för optionsbeskattning utan begränsningar i vem på företaget som får omfattas eller i storleken på vare sig företag eller optionsprogram. En med tiden växande del av värdet på optionen ska beskattas som kapitalinkomst, och inga arbetsgivaravgifter ska betalas när optionerna löses ut.

Mer internationellt samarbete – inte mindre

Sverige är ett litet land där vi inte kan eller bör sluta oss inåt. Liberalerna vill att Sverige samarbetar mer med andra liberalt sinnade länder. Vi vill bland annat gå med i Nato för att Sverige ska få försvarsgarantier i händelse av krig, upprätta fler frihandelsavtal, fördjupa demokratin inom FN och fördjupa samarbetet inom EU. Det behövs både för att det ska vara enklare att resa och arbeta i andra länder,för att fler individer världen över ska kunna berikas av den globala handeln och för att vi ska kunna möta gemensamma utmaningar tillsammans med andra.

Inför Euro i Sverige

En gemensam valuta i EU är inte bara bra för Sverige utan kommer även underlätta för utlandssvenskar genom att exempelvis undvika osäkerhet kring växelkursen vid utbetalningar av svenska pensioner.

Försvara svenska medborgares intressen i UK efter Brexit

Få händelser har så tydligt visat på alla fördelar med EU-medlemskapet som den tråkiga process genom vilken Storbritannien nu avser att lämna EU. I Europaparlamentet har liberalerna arbetat för att försvara svenskars och andra EU-medborgares intressen i UK även efter Brexit men vi har även varit pådrivande för att EU-samarbetet nu fördjupas istället för att försvagas efter det brittiska utträdet. Det finns många delar av EU-samarbetet som behöver reformeras men vi liberaler vill utveckla EU-samarbetet, inte avveckla det.

Klimatet måste räddas och då krävs internationellt samarbete

Klimatmålen som världens ledare enades om i Paris måste nås. Sverige och EU ska driva på för minskade utsläpp. Skatter bestäms i varje land men vi vill ha en koldioxidskatt och flygskatt på EU-nivå.

En offensiv miljöpolitik

Naturskyddsföreningen rankar liberalernas miljöpolitik som den mest ambitiösa och genomarbetade bland allianspartierna. Vi vill bland annat ta krafttag mot nedsmutsningen av våra hav, värna den biologiska mångfalden och se till att den som smutsar ner miljön också får betala, det ska löna sig att vara miljövän. Även i arbetet med att värna miljön är samarbete inom EU centralt.

En human och organiserad asyl- och migrationspolitik för att rädda Schengen

Liberalerna värnar om den fria rörligheten inom EU. Sedan flyktingkrisen 2015 står det klar att vi behöver ett gemensamt asylsystem inom EU för att kunna värna den fria- rörligheten och fördela antalet flyktingar på ett rättvist sätt. Liberalerna vill bland annat att alla länder blir skyldiga att dela på ansvaret för de asylsökande. Medlemsländer med yttre gränser måste samtidigt ta sitt ansvar, både för att registrera de flyktingar som anländer och för att skydda och upprätthålla EU:s yttre gränser. EU behöver även förbättra sina verktyg för arbetskraftsinvandring så att vi öppnar fler enkla, lagliga och säkra vägar för personer som vill komma till Europa för att arbeta och bidra.

Inför ett Europeiskt FBI

I ett öppet Europa ska polisen kunna samarbeta över gränserna lika mycket som brottslingarna redan gör. Liberalerna är det enda parti som tydligt tar ställning för att kraftigt stärka EU:s brottsbekämpande samarbete. Vi vill att EU:s polismyndighet Europol ska få ökade resurser och ett eget mandat att utreda gränsöverskridande grov brottslighet – kalla det gärna för ”Europas FBI”. Liberalerna var även det enda riksdagsparti som motsatte sig att Sverige tillsammans med Ungern och Polen ställde sig utanför den nya europeiska åklagarmyndigheten.

Liberalerna vill också ha starkare globalt samarbete mot grov och gränsöverskridande brottslighet. Vi säger ja till fler samarbetsavtal mellan Sverige och länder utanför EU för att underlätta brottsbekämpning.

Utvecklingsarbete för demokrati och mänskliga rättigheter

Liberalernas överordnade mål för vårt utvecklingssamarbete är demokrati och mänskliga rättigheter. Genom vårt bistånd vill vi bidra till att fler länder går i en demokratisk riktning. Det innebär att länder som gör framsteg får mer biståndsmedel medan länder som år efter år väljer att beröva invånarna demokrati och mänskliga rättigheter får mindre stöd från Sverige.

Jämställdhet och hbtq-rättigheter handlar om mänskliga rättigheter

Liberalerna vill att Sverige aktivt stödjer de modiga jämställdhets- och hbtq-aktivister som arbetar för förändring också i världens mest konservativa länder. Liberalerna vill att Sverige driver på för hbtq-rättigheter i hela Europa. EU-lagarnas familjebegrepp ska inkludera alla familjer, även regnbågsfamiljer

Ladda hem som PDF