Se alla
Anteckningsblock, dokument och mappar staplade på hög.

Regelförenklingar

Det ska vara enkelt att driva företag

Onödig byråkrati ska inte stå i vägen för dina drömmar. Vi vill göra det enklare för dig att starta och driva ditt eget företag. Det är genom företagens möjlighet att växa som jobb skapas. Fler jobb i växande företag betyder nya livschanser för individer, minskat utanförskap och i förlängningen ökade skatteintäkter; vilket i sin tur finansierar den gemensamma välfärden.

Liberalerna vill:

  • En väg in – företag ska ha all kontakt med myndigheter på ett ställe
  • Uppmuntra delningsekonomin
  • Underlätta generationsväxling
  • Förenkla och företagens informationslämning
  • Lagförslag ska konsekvensbedömas när det gäller företag

Minska krånglet – fler regelförenklingar

Det ska vara enkelt att vara företagare. Arbetet med regelförenklingar måste öka så att fler vill starta och driva företag. Företag ska kunna ha all kontakt med myndigheter på ett ställe, inte behöva rapportera samma sak till flera.

Modernisera lagstiftningen för företagare

Arbetet med modern lagstiftning och utvecklingen av nya lösningar måste snabbare anpassas för att inte skapa en snedvriden konkurrens. Tydliga exempel är kraven på danstillstånd och lagen om att bedriva hotell- och pensionatsrörelse. Idag räcker det inte med att uppfylla de sedvanliga kraven om att du har rätt att driva företag om du vill öppna ett hotell eller ett pensionat. Det krävs också att du prövas hos polisen om du är lämplig att driva hotell. Lagen är ett exempel på en otidsenlig lag som borde avskaffas. Det skulle också vara ett sätt att avlasta polisen.

Gemensam plattform för offentlig upphandling

Den offentliga sektorn i Sverige upphandlar varje år varor och tjänster för omkring 700 miljarder kronor. Syftet är att konkurrensen på marknaden ska upprätthållas och skattemedel användas effektivt. För att möjliggöra för fler företag att delta i upphandlingar ska Upphandlingsmyndigheten ha en statlig, avgiftsfri plattform för all offentlig upphandling. En sådan portal möjliggör för många fler leverantörer av mindre storlek att ta del i upphandlingsförfaranden. Det skulle i många fall stärka konkurrensen, höja kvaliteten i leveransen och sänka priserna.

Uppmuntra delningsekonomin – motarbeta den inte

Den framväxande delningsekonomin ska bejakas där tjänster utvecklas som gör att befintliga resurser utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Delningstjänster som lägenhetsuthyrningstjänsten Airbnb, samåkningstjänsten Uber och hämtningstjänsten Tiptap är exempel på innovativa tjänster som utmanar existerande affärsmodeller och ska uppmuntras. De nuvarande hindren i skattelagstiftningen som innebär att det är svårt för företagen inom delningsekonomi att betala skatt ska undanröjas.

Underlätta generationsväxling

Svenska småföretag står inför en omfattande generationsväxling. För ett familjeföretag innebär en överlåtelse inom familjen ofta en betydligt högre skatt jämfört med om bolaget säljs externt. Detta motverkar den långsiktighet som familjeföretagande innebär. Generationsväxlingar i företag ska underlättas genom att de s.k. 3:12-reglerna reformeras.

Reformera systemet med personalliggare

En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på arbetsplatser i ett antal branscher i Sverige. Arbetsgivaren är ansvarig för att den upprättas, uppdateras dagligen och vara lättillgänglig om Skatteverket vill göra ett arbetsplatsbesök och granska liggaren. Kravet på personalliggare inrättades för att motverka fusk med anställningar, men har i och med sin nuvarande utformning också medfört onödigt krångel och bör förenklas, t. ex. genom ökad digitalisering och enklare rapporteringsrutiner. Personalliggarna leder till att många företagare ständigt oroar sig för att göra små misstag, vilket tar onödig tid i anspråk och försvårar företagens möjlighet att utveckla sin verksamhet. Utformningen av systemet med personalliggare bör därför ses över för att förenkla administrationen med bevarande av systemets syfte.

En regel in – en regel ut

Vi vill göra det enklare för alla att starta och driva ett eget företag. För att förhindra en ökad regelbörda och ökade administrativa kostnader anser vi därför att man bör pröva principen en regel in, en regel ut när det gäller lagstiftning som påverkar företagande. Principen innebär att för varje ny betungande administrativ börda som införs måste en motsvarande börda tas bort, och det syftar till att garantera att den samlade regelbördan för den som berörs av en ny regel i vart fall inte ökar.

Snabbare tillståndsprocesser

Alltför tröga och byråkratiska tillståndsprocesser hos myndigheterna hindrar och försvårar företagens utveckling och expansion av den egna verksamheten inom företaget. Vi vill se stora generella förändringar av tillståndsgivningen och införa enklare regler för att snabba på processerna. Myndigheternas uppgift måste vara att företagarna inte ska behöva vänta på besked p g a alltför långsam handläggning.

En väg in

I dag tvingas företag vända sig till många olika nationella myndigheter i sitt företagande. Uppgiftslämnande sker till SCB, Skatteverket och Bolagsverket. Uppgifter om företagets ledning lämnas till Bolagsverket och Skatteverket. Tillsyn sker av länsstyrelserna och av olika specialistmyndigheter. Att föra samtal med var och en av dessa är en orimlig regelbörda för näringsidkaren. I stället bör en dörr in-funktion skapas för landets företag.

Myndigheterna ska uppmuntra företagande

Fler främjandeuppdrag till statliga myndigheter för att gynna företagandet behöver formuleras. Myndigheternas uppgifter ska inte enbart vara att kontrollera och stoppa felaktigheter utan att hjälpa människor och företag att göra rätt. En översyn bör göras av regleringsbreven för förvaltningsmyndigheterna för att tydliggöra det ansvar som dessa har för att värna näringsklimatet i Sverige.

Konsekvensanalys ur företagarperspektiv

Innan en myndighet beslutar om föreskrifter eller allmänna råd vill vi att myndigheten göra en konsekvensutredning för att analysera förslagets följder och kostnadsmässiga effekter för företagen. När det gäller föreskrifter som kan påverka företags förutsättningar ska myndigheten dessutom ge Regelrådet tillfälle att yttra sig över konsekvensutredningen. Vi vill vid sidan av Regelrådet inrätta ett implementeringsråd ska granska hur lagar och regler implementeras och hur de påverkar svensk konkurrenskraft. Rådet ska driva förenklingsarbete på nationell nivå och på EU-nivå.

Ladda hem som PDF