Se alla

Möjliggör en femårig paus från CSN-lån

Torsdag 16 juni 2022

Det lönar sig dåligt att utbilda sig i Sverige. Stigande inflation och räntor pressar nu marginalerna för den breda medelklassen. Många som är i familjebildande ålder har höga kostnader samtidigt som inkomsterna är lägre än vad de är senare i livet. Liberalerna föreslår därför att det införs en femårig CSN-paus. Det ger en möjlighet för varje låntagare att upp till fem år helt slippa amortera eller betala ränta på sina lån till CSN. För en vanlig låntagare innebär det nästan en tusenlapp lägre utgifter per månad.

Sverige tillhör ett av de utvecklade länder världen där utbildning lönar sig allra sämst. Fakta är att för många stora och breda akademikeryrken lönar sig utbildning inte alls; förskolelärare, lågstadielärare och bibliotekarier är exempel på yrken som det till livslönen sett är en ren förlustaffär att studera till – efter skatt är lönen över arbetslivet högre om du istället valt att inte plugga vidare. Ett centralt skäl till detta är att Sverige fortfarande beskattar medelhöga inkomster högre än de allra flesta jämförbara länder.

Det är inte därför inte underligt att över 300 000 akademiker i Sverige trots att de investeras i en eftergymnasial utbildning förra året hade en så ansträngd privatekonomi att de inte kan hantera en oväntad utgift på 13 000 kronor. Utöver höga skatter och en sammanpressad lönestruktur kommer för många i denna grupp också krav på att återbetala studielån.

På lång sikt är det centralt att fortsätta sänke skatten på arbete så att utbildning lönar sig men här och nu kan mer göras för att se till att fler med lång utbildning får större ekonomiska marginaler och återbetalning av studielån inte hindrar de som utbildat sig länge att exempelvis påbörja en bostadskarriär eller känna att de har de ekonomiska förutsättningarna att bilda familj.

Gör det möjligt att pausa återbetalning av studielån

För att öka den ekonomiska tryggheten och flexibilitet för personer som investerat i en utbildning och tagit studielån föreslår Liberalerna att det införs en möjlighet till en femårig CSN-paus. Varje låntagare ska under sammantaget högst fem år kunna pausa både återbetalning och ränteinbetalning av sitt studielån. Under pausen ska heller inte den utestående skulden beläggas med ränta.

Sju procents inflation får vem helst att darra. I allt tuffare ekonomiska tider är detta ett sätt för inte minst unga akademiker att få lite större ekonomisk frihet, det är de värda, säger partiledaren Johan Pehrson till Expressen.

Rätten att ta en CSN-paus ska inte begränsas av krav på särskilda motiv men exempel på skäl skulle kunna var att skapa tillräckligt ekonomiskt utrymme att för att etablera sig på bostadsmarknaden eller bilda familj. För en genomsnittlig låntagare innebär pausen en tillfälligt minskad utgift om ca 1000 kronor per månad.

Liberalerna föreslår att återbetalningstakten efter en CSN-paus inte höjs utan att den totala återbetalningstiden istället skjuts fram med en tid motsvarande pausen. Då det sammantagna inbetalda beloppet inte förändras nämnvärt är bedömningen att förslaget sammantaget medför mycket begränsade offentlig-finansiella kostnader.

Läs mer här.