Se alla

Konkurrens och statligt ägande

Minskat statligt bolagsägande

Staten ska bara driva företag i undantagsfall. De offentliga monopolen bör i största möjliga mån avvecklas. När företag konkurrerar på en öppen marknad förbättras kvaliteten och priserna sjunker. Upphandlingsreglerna bör underlätta för flera företag att delta i offentliga upphandlingar. Lagen om valfrihet ska gälla i hela Sverige. Inget vinstförbud ska införas för företag som verkar inom skola, vård och omsorg.

Liberalerna vill:

  • Färre statliga monopol
  • Staten ska minska ägandet i företag som drivs bättre privat
  • Entreprenörer ska få större möjligheter att verka inom den offentliga välfärdssektorn
  • Offentlig upphandling ska ändras så att det blir lättare för mindre företag att delta
  • Inget vinstförbud för privata företag som verkar i skola, vård och omsorg
  • Lagen om valfrihet (LOV) ska tillämpas i alla kommuner och regioner

KONKURRENS ÖKAR INDIVIDENS FRIHET

Vår utgångspunkt är att staten ska ange de ramar och regler som ska gälla för näringslivet och företagen, inte att äga och driva bolag. Oavsett om man är konsument eller företagare vinner alla på konkurrens. När företag konkurrerar blir de mer effektiva samtidigt som priserna sjunker. Alla vinner på en fungerande konkurrens. Staten ska syssla med lagstiftning och myndighetsutövning, inte driva företag. Konkurrensen blir bättre utan statliga monopol och när fler företag kan delta i offentliga upphandlingar.

STATEN SKA INTE DRIVA FÖRETAG

Staten ska bara driva företag i undantagsfall. Det måste finnas ett tydligt syfte med varför staten ska äga bolag. I en välfungerande marknadsekonomi stiftar staten lagar, fattar beslut om skatter och sysslar med myndighetsutövning. Om staten på samma gång konkurrerar med privata företag på marknaden blandas rollerna samman. Statens monopol ska avvecklas och statens ägande i företag ska fortsätta att minskas.

Statliga företag med samhällsuppdrag

Vissa statliga företag har ett särskilt samhällsuppdrag. I de fall där bolagen har ett sådant särskilt samhällsuppdrag ska detta utföras väl. Det är dock viktigt att dessa tydligt redovisas och är styrande för bolagens verksamhet.  De bolag staten bör äga ska ha fokus på att skapa långsiktiga värden och staten ska vara en aktiv, professionell och ansvarsfull ägare. De statliga bolagen ska präglas av öppenhet och föredömlighet samt vara föregångare avseende hållbarhetsfrågor som t.ex. jämställdhet, miljö och socialt ansvarstagande.

Inrätta en granskningskommission

För att tydliggöra det statliga uppdraget föreslår vi att det inrättas en granskningskommission som ser över vilken samhällsnytta de statliga bolagen har när det gäller ett särskilt samhällsuppdrag eller om de är strategiskt eller säkerhetspolitiska viktiga och på vilket sätt de konkurrerar med privata företag. Om det inte finns någon given samhällsnytta bör staten avveckla sitt ägande i hela eller delar av dessa. Målet ska inte vara att sälja alla statliga bolag, utan att staten tar sitt ansvar gentemot de privata aktörerna på marknaden och säljer de bolag som inte har denna allmänt uttalade samhällsnytta.

Sälj statens företag

Vi ifrågasätter statens ägande i flera statliga bolag, t. ex. Svenska Spel, Lernia, Svevia, Telia Company AB och Samhall. Vi motsatte oss Telia Company AB:s förvärv av Bonnier Broadcasting. Regeringen ska på ett ansvarsfullt sätt minska och på sikt avveckla den del av Svenska Spel som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Samhall har utvecklats till ett bemanningsföretag där företaget väljer anvisade personer som har högst arbetsförmåga – istället för de som behöver mest stöd. Samhall riskerar därmed att med statligt stöd i ryggen konkurrera ut privata bemanningsföretag och bör säljas. Samhall måste återgå till sitt uppdrag att bli en arbetsgivare för dem som behöver utökat stöd.

Småföretagare ska kunna delta i upphandlingar

För att garantera en kostnadseffektiv service med så hög kvalitet som möjligt är det viktigt att öppna upp offentliga upphandlingar för fler aktörer. Målet är att små- och medelstora företag som inte har kollektivavtal ska kunna delta i upphandlingar. De mindre företagen och egenföretagare kan inte delta i upphandlingar om kollektivavtal krävs även för de mindre upphandlingarna. Det offentliga ska underlätta för företagande, inte slå undan benen för små- och medelstora företag som vill delta i offentliga upphandlingar.

Inrätta en statlig plattform för offentlig upphandling

För att få en god spridning och möjliggöra för fler företag att delta i upphandlingar är vi för en statlig, avgiftsfri plattform för offentlig upphandling. En statlig portal skulle möjliggöra för många fler leverantörer av mindre storlek att faktiskt ta aktiv del i upphandlingsförfaranden. Det här skulle också i många fall stärka konkurrensen, höja kvaliteten i leveransen och sänka priserna.

Kvalitet och mångfald istället för vinstförbud

Den positiva utvecklingen inom företagande i välfärdssektorn hotas av ett förbud mot vinster i välfärden. Att införa ett vinstförbud för företagen inom skola, vård och omsorg är en begränsning av företagandet. Det slår också extra hårt mot kvinnors företagande. Samma regler ska gälla oavsett huvudman och kvalitet ska vara ledstjärnan för verksamheten, och kvalitet ska inte sättas i motsatsförhållande till ett eventuellt vinstuttag.

Lagen om valfrihet i hela Sverige

Lagen om valfrihet (LOV) har flyttat makten från politiker till de som står närmast vården och de individuella förutsättningarna, det vill säga utförarna och brukarna. Vårdval och en mångfald av vårdgivare har bidragit till ökad tillgänglighet, kortare vårdköer och effektivare användning av vårdens resurser. Valfrihetslösningar (upphandlingar enligt LOV) ska tillämpas i alla landets regioner.

Staten som markägare

Staten är också en stor markägare. För att möjliggöra en ökad produktionstakt av bostäder och kommersielle lokaler bör staten medverka till att öka tillgången på byggbar mark där markinnehavet inte har betydelse för skyddsvärda naturintressen eller annan verksamhet med samhällsnytta. Även om kommunerna har det grundläggande ansvaret för det egna markinnehavet bör staten ta ett större ansvar för att tillhandahålla byggbar mark.

 

Ladda hem som PDF