Se alla
Färgglada pennor i förskolemiljö

Friskolor och skolval

Valfrihet och höga krav på fristående skolor

Alla ska kunna välja skola. Liberalerna vill att fler elever ska få möjlighet att göra ett val av skola. För att lyckas med det är det viktigt med bättre information till så väl elever som föräldrar. Liberalerna vill även att kraven på friskolorna ska vara högt ställda. De som driver friskolor måste göra det långsiktigt.  Det ska vara höga krav på alla skolor – oavsett huvudman.

Liberalerna vill:

  • Elever och föräldrar ska kunna välja skola
  • Gör valfriheten mer jämlik genom ett samordnat skolval
  • Det ska råda höga kvalitetskrav för alla skolor – oavsett huvudman
  • Skolor som inte uppfyller kraven ska stängas eller övertas av staten
  • Nyanlända elever ska inte samlas på enstaka skolor

Liberalerna står upp för din möjlighet att välja skola

Det är värdefullt för alla elever och föräldrar att själva kunna välja skola. Det kan finnas många skäl till att en elev föredrar en särskild skola. Det kan handla om allt ifrån att en elev vill gå på en skola med en särskild profil, eller vill byta från en skola som hen inte trivs på. Liberalerna vill att alla, oavsett tjocklek på plånboken, ska ha möjlighet att välja skola. För att underlätta skolvalet för alla bör kommunerna inrätta en gemensamt administrerad kö där alla kommunala skolor och friskolor ingår.

Högre kvalitetskrav och skärpta regler

Liberalerna har aktivt bidragit till att skärpa kraven på friskolorna. Tydligare krav ska ställas på vem som ska kunna starta och driva friskolor. Tvångsförvaltning och nedläggning av förskolor eller skolor som inte klarar sitt uppdrag eller bryter mot lagen ska snabbt kunna genomföras, oavsett huvudman.

Om en skola i ett utsatt område inte lyckas med sitt kunskapsuppdrag, ska staten kunna överta den permanent och driva den vidare med mer resurser. Det ska göra det möjligt att exempelvis ge eleverna mer undervisning i svenskämnet. Det är viktigt att det finns välfungerande skolor i utsatta områden.

Samordna skolvalet

Ett samordnat skolval ska göra det enklare för elever att välja skola genom att information, statistik och möjligheten att ansöka till skolan samlas på en och samma plats. Både kommunala och fristående skolor ska ingå i det samordnade skolvalet, som kan ske på kommunal eller regional nivå. Det ska inte vara krångligt, tidskrävande eller svårt att välja skola.

Inget kommunalt veto mot friskolor

Socialdemokraterna vill att kommunpolitikerna ska kunna säga nej till en friskola som vill etablera sig i kommunen. Liberalerna anser att ett sådant kommunalt veto ger för mycket makt till kommunpolitikerna. I skollagen står det redan att den som vill starta en friskola kan nekas tillstånd från Skolinspektionen om det inte finns tillräckligt med elever och om inte kvalitetskraven uppfylls.

Nyanlända elever måste spridas ut för att integrationen ska fungera

Det finns många fristående och kommunala skolor som håller hög kvalitet och har högt söktryck. I dag gör dock friskolornas kösystem och närhetsprincipen till kommunala skolor att nyanlända elever inte har en chans att få en plats på den skola de söker. Liberalerna vill därför att alla skolor ska avsätta 5 procent av platserna åt nyanlända elever som aktivt väljer att söka sig dit, så att de sprids ut i stället för att samlas på enstaka skolor.

 

Ladda hem som PDF