Se alla
Ensam manlig student studerandes vid stor aula.

Högre utbildning

Högre kvalitet och skärpta inträdeskrav

Liberalerna anser att det övergripande målet för högre utbildning, forskning och innovation ska vara att Sverige ska vara en framstående kunskapsnation, där högre utbildning, forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och effektivitet samt bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft.

Liberalerna vill:

  • Resursfördelningen ska styras av kvalitetskriterier
  • Inträdeskraven ska vara höga
  • Andel lärarledd undervisning ska öka
  • Inrätta ett Nobelstipendium

HÖGRE UTBILDNING UTVECKLAR INDIVIDEN OCH HÖJER KOMPETENSEN I SVERIGE

Högre utbildning och forskning kan ses som ett uttryck för människans kunskapssökande och längtan efter att förstå mer om sig själv och om sin omvärld. Den bidrar till individens utveckling och kritiska tänkande, samtidigt som den bidrar till samhällelig och ekonomisk utveckling.

KVALITET SKA GÅ FÖR KVANTITET

Sverige ska ha höga ambitioner när det gäller högre utbildning, men Liberalerna låter inte en utbyggd högskola ske på bekostnad av kvalitet. Sverige ska ha ett skarpt kvalitetssäkringssystem som underkänner utbildningar som inte håller måttet. De utbildningar som håller mycket hög kvalitet ska ges extra resurser. Den lärarledda undervisningen bör öka.

UTÖKA SOMMARKURSERNA

En satsning på fler sommarkurser vid högskolor och universitet skulle få en rad positiva effekter. Genomströmningen skulle öka genom att studenterna snabbare skulle kunna avsluta sina studier och de sommarjobb dessa har i dag skulle kunna fyllas av andra arbetslösa ungdomar och andra för vilka enkla jobb är en väg in på arbetsmarknaden.

MERITERINGSANSTÄLLNINGAR VID LÄROSÄTENA

Liberalerna vill ge alla meriteringsanställningar rätt till prövning för tillsvidareanställning. Sverige saknar ett sammanhållet system för meritering av unga forskare tidigt i karriären vilket leder till osäkra anställningsförhållanden. Rätten till prövning bör ske mot i förväg uppställda krav. Meritering ska kunna förtjänas vetenskapligt och pedagogiskt. Även mobilitet bör vara meriterande.

ATTRAHERA OCH BEHÅLL FLER UTLÄNDSKA STUDENTER

Sveriges högre utbildning ska hålla sådan kvalitet att studenter utanför EU söker sig till landets lärosäten. På den globala utbildningsmarknaden konkurrerar svenska universitet med Oxford och Cambridge om de bästa studenterna. För att attrahera och behålla fler utländska studenter som har utbildat sig i Sverige bör dessa ges ökade ekonomiska incitament. Om man som utländsk student tar examen och sedan väljer att arbeta i Sverige ska en del av utbildningsavgiften betalas tillbaka i form av en bosättningsbonus.

INRÄTTA ETT NOBELSTIPENDIUM

För att ytterligare öka attraktiviteten bör Sverige inrätta ett Nobelstipendium motsvarande det amerikanska Fullbrightstipendiet, som främst vänder sig till högre utbildade och till experter på de områden USA prioriterar i samarbetet med olika länder. Ett Nobelstipendium ger prestige och erkännande åt den som får stipendiet, något som borde underlätta för den som vill etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

 

Ladda hem som PDF