Se alla

Företag

Ett gott företagsklimat leder till frihet och välstånd

Att låta företagen växa betyder nya livschanser för individer, minskat utanförskap och ökade skatteintäkter. Onödiga och otidsenliga lagar måste avvecklas och arbetsrätten moderniseras och anpassas till småföretagare. Bredbandsutbyggnad och digital uppkoppling behövs i hela landet.

Liberalerna vill:

  • Förbättra företagsklimatet
  • Gemensam upphandlingsplattform
  • Likställ trygghetssystemen mellan företagare och anställda
  • Inget vinstförbud för företag inom skola, vård och omsorg
  • Modernisera arbetsrätten
  • Bygg ut bredband och digital uppkoppling i hela landet

Frihet och välstånd gynnas av ett gott företagsklimat

Liberaler tror på att människors frihet och välstånd gynnas av ett gott företagsklimat. För oss liberaler är därför företagandet både ett uttryck för individens möjlighet att förverkliga sina drömmar och en grundförutsättning för vårt gemensamma samhällsbygge. Det är genom företagens möjlighet att växa som jobb skapas. Fler jobb i växande företag betyder nya livschanser för individer, minskat utanförskap och i förlängningen ökade skatteintäkter; vilket i sin tur finansierar den gemensamma välfärden.

Bejaka globaliseringen

Globaliseringen leder till stora förändringar av Sverige. Det innebär en ökad ekonomisk tillväxt och ökar individens frihet. Samtidigt finns utmaningar med skillnader mellan å ena sidan städer med en starkt växande privat tjänstesektor och å andra sidan områden med en hög sårbarhet och lokala utmaningar. Vi vill att hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas till vara. Därför måste människor och företag över hela landet ges möjligheter att växa och utvecklas. Sverige behöver fler liberala reformer som stärker vår konkurrenskraft och skapar förutsättning för fler företag att växa.

Kvalitet och mångfald istället för vinstförbud

Den positiva utvecklingen av företagande i välfärdssektorn hotas av ständiga krav på förbud mot vinster i välfärden. Att införa ett vinstförbud för företagen som inom skola, vård och omsorg är en begränsning av företagandet och slår extra hårt mot kvinnors företagande. Samma regler ska gälla oavsett huvudman och kvalitet ska vara ledstjärnan för verksamheten. Hög kvalitet ska inte sättas i motsatsförhållande till ett eventuellt vinstuttag.

Förlängd provanställning och proportionella stridsåtgärder

Under 1970-talet lades grunden för dagens anställningsskyddslagstiftning. Det är därför hög tid att den moderniseras. Provanställningstiden bör förlängas till ett år. Dagens sex månader är för kort tid för att tillräckligt kunna utvärdera potentialen hos en anställd. Det behövs också en bättre balans mellan fackföreningar och arbetsgivare i konfliktsituationer. En konfliktåtgärd som kostar lite för den ena parten, men får stora konsekvenser för motparten eller tredje man måste kunna ställas under en proportionalitetsbedömning. Därför vill vi att ett proportionalitetskrav för fackens stridsåtgärder införs.

Gemensam plattform för offentlig upphandling

Den offentliga sektorn i Sverige upphandlar varje år varor och tjänster för omkring 700 miljarder kronor. Syftet är att konkurrensen på marknaden ska upprätthållas och skattemedel användas effektivt. För att möjliggöra för fler företag att delta i upphandlingar ska Upphandlingsmyndigheten ha en statlig, avgiftsfri plattform för all offentlig upphandling. En sådan portal ska möjliggöra för många fler leverantörer av mindre storlek att ta del i upphandlingsförfaranden. Det här skulle i många fall stärka konkurrensen, höja kvaliteten i leveransen och sänka priserna.

Bygg ut bredband och digital uppkoppling i hela landet

Bredband är idag en lika viktig del i infrastrukturen som el- och vägnäten. Vi vill att Sverige ska ha en digital uppkoppling i världsklass. En god uppkoppling är viktig för såväl privatpersoner som företagare. Särskilt viktigt är det att möjliggöra bättre IT-kapacitet utanför städer och i glesbygd. För att kompensera för höga utbyggnadskostnader i dessa områden ska staten vid behov medfinansiera denna utbyggnad.

Entreprenörskap i hela utbildningssystemet

I dag är det inte lika självklart att starta eget som att ta anställning. Det handlar mycket om vilken erfarenhet individen har av företagande, men också om vilken kunskap individen har fått om företagande via skolan. En god väg till nyföretagande är utbildningar i entreprenörskap i skolan. Där får ungdomar förverkliga sina idéer och pröva sina vingar som entreprenörer tack vare stöd från ideella aktörer. Fler utbildningar och därmed fler unga svenskar borde få möjlighet att förverkliga sina idéer. Förutsättningarna för sådana samarbeten mellan skolväsendet och ideella aktörer ska vara goda och bör utvecklas.

Patentskyddet i Sverige är för svagt

Sverige blev nyligen åter utsett till ett av de ledande innovationsländerna i världen. Denna innovationskraft hos svenska företag, forskare och uppfinnare har lagt grunden för vårt välstånd. I dag är detta hotat av ett i praktiken svagt svenskt patentskydd för relativt små innovatörer. Patent är en förutsättning för innovation och har genom historien säkerställt att forskare och ingenjörer har varit beredda att investera tid och pengar i projekt. Se över reglerna så att processkostnaden för patenttvister hålls nere för mindre företag. Det ska övervägas hur åklagare i större omfattning kan väcka åtal för patentintrång.

Kapital och finansiering för företagen

För företagarna är ett av de främsta hindren för expansion och nyanställning svårigheten att få finansiering. Ett fungerande finansieringssystem för små och medelstora företag som står inför en expansion skapar både jobb, tillväxt och ökade intäkter till vår gemensamma välfärd. Privat kapital är avgörande för att kunna starta, driva och utveckla ett företag. I vissa fall kan statligt riskkapital behövas för att komplettera det privata kapitalet, t. ex. med en så kallad fond-i-fond-lösning, där statligt riskkapital från början samverkar med privata fonder för att nå mindre och växande företag.

Ökad trygghet för företagaren

Välfärdssystemet kan inte baseras på att man delar in medborgarna i ett A- och ett B-lag, där löntagare erbjuds bättre skydd än den som väljer att skapa ett välfärdsskapande företag. Speciellt när det gäller de så kallade kombinatörerna: företagare som förenar kortare anställningar med sin egen näringsverksamhet. Dagens arbetsmarknad kräver tydliga och generella regler som värnar samtliga medborgare. Systemen för sjukpenning, arbetslöshetsförsäkring, föräldrapenning och friskvård måste i större utsträckning likställas mellan företagare och anställda.

Hitta rätt kompetens

Kunskap och kompetens är ett av Sveriges främsta konkurrensmedel. Näringslivet behöver rätt kompetens för att vara konkurrenskraftigt. Företagens allt större problem med kompetensförsörjning riskerar att få stora konsekvenser för Sveriges tillväxt och välståndsskapande. För att säkra kompetensförsörjningen på lång sikt krävs utbildning med vuxenutbildning, högskolor och universitet av hög kvalitet. Yrkeshögskolan har här en viktig uppgift att fylla då den är en effektiv utbildning som är kopplad till behovet i den regionala arbetsmarknaden.

Tillsätt en startup-kommission

Sverige ligger långt framme inom digitalisering och har varit grogrund för flera av världens mest framgångsrika företag inom teknik- och internetområdet. Det finns alla möjligheter för vårt land att vara en miljö i världsklass som lockar unga, snabbväxande företag, så kallade startup-företag, att etablera sig här. Det skapar tillväxt och jobb, och driver på en teknikutveckling som ger många positiva sidoeffekter på samhället. Vi vill därför tillsätta en startup-kommission, med förankring i näringsliv och samhälle, med ett brett mandat att ta fram förslag för att riva hinder och underlätta för fler start-ups.

Infrastruktur för ett konkurrenskraftigt Sverige

För att företagen i Sverige ska kunna växa behövs en god infrastruktur. Strategiskt viktig infrastruktur måste prioriteras och utvecklas för att uppfylla invånarnas och näringslivets behov. Fungerande kommunikationer är viktiga för jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Därför krävs fortsatta investeringar i järnväg, väg och annan infrastruktur. Effektiva och väl fungerande transporter är centralt för att företag ska kunna leverera varor till kunder och leverantörer.

Gröna näringar för ett hållbart Sverige

Jordbruket ger jobb, mat och biologisk mångfald. Fler människor i världen får bra mat med hjälp av marknadskrafter, frihandel och hållbar produktion. I Sverige vill vi att hela landets utvecklingskraft tas till vara. Jordbruksföretag är viktiga för en levande landsbygd, för arbetstillfällen, för den biologiska mångfalden och för att vi ska ha bra mat på bordet. Livsmedelsförädlingen är en sektor med stor geografisk spridning, vilket gör att branschen kan bidra till att skapa arbetstillfällen i hela landet. Den matbaserade turismen är också en viktig sektor som kan ge ökade möjligheter till fler jobb och stärka Sveriges position som matnation.

Värna äganderätten

Vi värnar äganderätten. Miljö- och naturvårdsinsatser ska genomföras i god dialog med markägare som har förvaltat och skött sin skog och jord genom många generationer. Vi ser positivt på utveckling av LIS-områden för att öka attraktiviteten till bosättning på landsbygden, men dessutom behövs en grundläggande översyn av strandskyddsreglerna. Småskalig kraftproduktion ska ha tillstånd enligt miljöbalken, men det är orimligt att den prövas efter samma mall som storskalig produktion.

En gruvnäring som balanserar ägande, miljö och behovet av råvaror

I takt med teknikutvecklingen ökar behovet av metaller och mineraler för att kunna förse industrin med de råvaror som behövs för att tillverka elektroniska produkter. Idag har gruvföretag stora möjligheter att inleda prospektering som kan påverka miljön och inskränka på markägarnas äganderätt. Däremot är själva gruvdriften förknippad med omfattande miljöprövningar och tillstånd. Det kan finnas skäl att se över markägarens äganderätt i samband med prospektering som tar hänsyn till miljön och markägarens intresse.

Gynsamma villkor för socialt företagande

Kooperationen, med sina liberala rötter, har i minst 150 år bidragit till en positiv samhällsförändring och med en affärsmodell som bygger på demokratiska fundament gjort ekonomisk och social nytta för såväl sina medlemmar som för samhället. Upphandlingsregler som missgynnar kooperativa och sociala företag, lagstiftning som begränsar den ömsesidiga bolagsformen till försäkringsbolag och avsaknaden av kreditgarantier och förlagslån, framförallt när det gäller nystart av kooperativa företag försvårar utvecklingen samtidigt som Sverige ska utveckla den resurseffektiva, cirkulära och biobaserade ekonomin.

Inga långsamma byråkratiska processer

Vi vill göra det enklare för alla att starta och driva ett eget företag. För att förhindra en ökad regelbörda och ökade administrativa kostnader anser vi därför att man bör pröva principen en regel in, en regel ut när det gäller lagstiftning som påverkar företagande. Principen innebär att för varje ny betungande administrativ börda som införs måste en motsvarande börda tas bort, och det syftar till att garantera att den samlade regelbördan för den som berörs av en ny regel i vart fall inte ökar. Alltför tröga och byråkratiska tillståndsprocesser hos myndigheterna hindrar och försvårar företagens utveckling och expansion av den egna verksamheten inom företaget

 

Ladda hem som PDF