Se alla
Barn i gummistövlar lekandes i vattenpöl.

Barns rättigheter

Varje barn har rätt till en trygg barndom för att kunna bli precis den de vill vara. Olika barn har olika behov och förutsättningar men alla har samma fri- och rättigheter. Det vill vi värna om.

Alla barn förtjänar en bra start i livet med kärlek, trygghet, omsorg och hjälp på vägen till vuxenlivet. För en del barn och ungdomar är livet dock inte så enkelt. När föräldrarna brister i sin omsorg måste samhället finnas där. Kommunernas socialtjänst har det yttersta ansvaret för att säkra att barn som far illa får skydd och stöd.

FRIHET FRÅN DET FÖRSTA STEGET

I alla frågor som rör barn ska barnets bästa alltid vara utgångspunkten. FN:s konvention om barnets rättigheter är idag svensk lag men mer behöver göras för att se till att konventionen till fullo förverkligas. Barn måste få komma bättre till tals än vad de gör idag och vuxenvärlden måste bli bättre på att lyssna på barnen och ta in vad de säger.

Barns rättigheter i vården måste tas vara på bättre. Barn ska få tillgång till den vård de behöver, kunna vara delaktiga i sin vård och få inflytande i takt med ålder och mognad. En ung person måste till exempel kunna få preventivmedel eller söka hjälp hos psykiatrin utan att vara rädd för att föräldrarna ska få veta.

Idag utgår familjelagstiftningen från föräldrarnas intressen. Vi vill vända på det och utgå från barnet i stället. Ett barn borde till exempel ges rätten att vägra att träffa en förälder som behandlat barnet illa. Därför vill vi komplettera föräldrabalken med en barnbalk.

Inget barn i Sverige ska fara illa. Därför fortsätter vi driva kampen mot alla former av våld mot barn inklusive hedersförtryck och för att stärka alla barns rättigheter.

Utsatta barn ska få hjälp och stöd att hitta rätt igen och barn som befinner sig i samhällets vård måste alltid få tillgång till rättigheter de har rätt till. Tidig upptäck av barn som behöver samhällets extra stöd är fundamentalt för att hjälpen ska bli så bra som möjlig. BVC och socialtjänsten behöver därför förstärka sina hemsbesöksprogram och förskolan måste bli bättre på att upptäcka vilka barn som far illa. Samhället ska alltid stå på barnets sida.

 

Ladda hem som PDF