Se alla
Alfabetiska block och siffror skriva på tavla för att illustra grundläggande kunskaper.

Förskolan

En lärande förskola med språk i fokus

Förskolan ska vara tillgänglig för alla och ha ett lärande perspektiv. Den ska stimulera barnens språkutveckling och sociala färdigheter. Förskolan ska erbjuda barn en trygg miljö att leka, lära och växa i.

Liberalerna vill:

  • Alla barn ska lära sig svenska i förskolan
  • Vi vill göra förskolan obligatorisk från fem års ålder
  • Alla familjer ska ha rätt att välja förskola
  • Obligatorisk språkförskola för alla barn till nyanlända från tre år, minst 15 timmar i veckan
  • All pedagogisk personal i förskolan ska behärska det svenska språket

Förskolan ska ge barn en bra start i livet

Inget är viktigare än en bra start. Det ger alla barn större chans att lyckas i livet och utjämnar livschanser mellan barn med olika bakgrund. Förskolans betydelse för barns utveckling är därför central. Alla barn ska av det skälet ges möjlighet att gå i förskolan.

Höj ambitionerna för lärande i förskolan

De flesta barn bör kunna läsandets grunder när de slutar förskolan. Även om förskolan inte ska vara någon skola så är det viktigt med ett lärande perspektiv. Grunden till barns senare läsvanor läggs redan innan de börjar skolan. Detta betyder särskilt mycket för barn till utrikesfödda. Deras språkutveckling går snabbare och de klarar grundskolan bättre om de går i förskolan. Alla barn i förskolan ska ha rätt till modersmålsstöd. Alla förskolegrupper ska ledas av en högskoleutbildad förskollärare som har det pedagogiska ansvaret.

Inga könsstereotyper

Alla barn ska få utvecklas precis som de vill, oavsett de könsstereotyper som finns. Liberalerna vill att alla pedagoger och förskolor aktivt arbetar med genuspedagogik och att alla skolor har jämställdhetsansvariga.

Integrationen ska börja i förskolan

Barn som gått i förskolan har lättare att sedan klara skolan. Förskolan är bra för alla barn, men fyller en särskild roll för barn med utländsk bakgrund som inte har svenska som modersmål. Vi vill stärka förskolans uppdrag att lära barnen det svenska språket. Vi vill även genomföra kartläggningar av alla barns ordförråd, med särskilt fokus på utsatta områden. Vi vill att fler nyanlända barn och barn till nyanlända ska få gå i förskolan för att få träna svenska.

All personal i förskolan ska tala svenska

Om barnen ska lära sig svenska i förskolan, så är det helt avgörande att alla i den pedagogiska personalen behärskar svenska väl. Vi vill införa språkkrav för all personal och höja antagningskraven till förskollärarutbildningen, så att det krävs minst betyget C för att kunna utbilda sig till förskollärare.

Rätt att välja

Alla föräldrar ska ha rätt att välja förskola för sina barn finansierad med en förskolepeng som följer barnet till den förskola som väljs. För att underlätta valet ska kommunen administrera en gemensam kö och ge god information om förskolorna i kommunen på flera språk.

Ladda hem som PDF