Se alla

Frihandel

Globalisering och frihandel för utveckling och ökat välstånd

Varje dag går människor från extrem fattigdom till trygghet. Världen har aldrig haft en så liten andel fattiga som idag och det är mycket tack vare globaliseringen. Ökad handel har stärkt både vår egen och andra länders ekonomi, utveckling och välstånd. Vi vill se en utvecklad inre marknad inom EU, en gemensam digital marknad för smidigare e-handel samt ett fortsatt arbete för flera frihandelsavtal mellan EU och andra länder inklusive USA.

Liberalerna vill:

  • Reformera jordbrukspolitiken inom EU
  • Stärk EU:s inre marknad – EU ska ha en öppen handelspolitik
  • Världshandelsorganisationen (WTO) bör stärkas och handelsförhandlingarna slutföras
  • Vi vill se flera frihandelsavtal mellan EU och andra länder inklusive USA
  • Sverige ska konkurrera med kunskap – inte låga priser

FRIHANDEL ÄR GRUNDEN FÖR VÅRT VÄLSTÅND

Sverige ska vara en stark röst för frihandel, i första hand genom globala avtal men också genom regionala överenskommelser. Globalisering genom handel leder till bättre hushållning med resurser och snabbare teknikspridning. Frihandel är grunden för välståndet i Sverige. Den ökade konkurrensen utifrån har sporrat våra företag och gjort dem framgångsrika, utan att vi byggt upp handelsmurar.

FRIHANDEL OCH GLOBALISERING BRA FÖR FATTIGA LÄNDER

Frihandel och globalisering ger bättre utveckling även i fattiga länder. För att FN:s milleniemål om halverad fattigdom i världen ska kunna realiseras krävs bland annat mer frihandel. De fattiga länderna måste kunna sälja sina varor till andra länder för att få tillväxt och fler jobb. När vi blir fler och fler är frihandel som stimulerar livsmedelsproduktion och en effektiv, samt hållbar, användning av åkermark några delar som krävs för att kunna mätta alla på jorden.

SVERIGE ÄR BEROENDE AV DEN EUROPEISKA MARKNADEN

Det är avgörande för oss att EU-samarbetet och euron fungerar bra. Den inre marknaden ska utvecklas och reformtakten ska vara hög. Sverige ska driva på för att skapa en gemensam digital inre marknad, där digitala tjänster och e-handel blir lättare över nationsgränserna.

AVSKAFFA TULLAR OCH HANDELSHINDER

Frihandel minskar motsättningar. EU är ett av de tydligaste exemplen där gamla fiender har blivit handelspartners. EU:s mål ska vara att avskaffa alla tullar och andra handelshinder på industrivaror och jordbruksvaror. Även ensidig handelsliberalisering är något som gynnar Sverige , men mest verkningsfull är frihandel så klart om fler länder är med. Därför ska de pågående förhandlingarna inom WTO prioriteras högst i EU:s handelspolitik. EU bör även agera tillsammans med andra aktörer för att få Kina att följa de internationella regelverken.

GLOBALISERING PÅVERKAR HELA LANDET

Globaliseringen skapar också regionala möjligheter och utmaningar inom Sverige. Förutsättningarna för företagande, innovationer och tillväxt ska stärkas i hela landet. Det viktigaste är att förbättra företagsklimatet och infrastrukturen, och se till att den offentliga servicen fungerar bra.

VÄRLDEN BEHÖVER FLERA FRIHANDELSAVTAL

Världen behöver fler frihandelsavtal, inte minst mellan EU och USA som tillsammans utgör en tredjedel av världshandeln. Ett frihandelsavtal mellan EU och USA skulle inte bara öka handeln mellan dessa ekonomier. Det skulle också sätta standarder som skulle underlätta handel världen över. EU bör föra kontinuerliga diskussioner kring och driva på för att återuppta TTIP-förhandlingarna med USA.

SVERIGE SKA KONKURRERA MED KUNSKAP – INTE LÅGA PRISER

I Sverige ska kunskap värderas högt. Vi ska inte konkurrera med låga priser utan med bättre kunskap och mer innovativa företag. Därför måste vi också satsa mer på vetenskap och verka för att utbildning lönar sig bättre.

FORTSATT ENKEL HANDEL EFTER BREXIT

Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartners. Att Storbritannien lämnat EU riskerar att kraftigt försvåra för den fria handeln. Det är därför centralt att EU och Storbritannien enas om ett långtgående handelsavtal som minimerar handelshinder. Storbritannien kan dock inte vara en del av den inre marknaden såvida man inte accepterar fri rörlighet för personer.

 

Ladda hem som PDF