Se alla

Frihandel

Ökad handel och globalisering stärker Sveriges ekonomi, utveckling och välstånd. Vi vill se en utvecklad inre marknad inom EU och flera frihandelsavtal mellan EU, USA och andra länder.

Frihandel är grunden för välståndet i Sverige. Sverige ska vara en stark röst för frihandel, i första hand genom globala avtal, men också genom regionala överenskommelser. Globalisering genom handel leder till bättre hushållning med resurser och snabbare teknikspridning. Den ökade konkurrensen utifrån har sporrat våra företag och gjort dem framgångsrika utan att vi byggt upp handelsmurar.

Frihandel ger utveckling och ökat välstånd

Frihandel utvecklar alla länder, fattiga som rik. För att FN:s milleniemål om halverad fattigdom i världen ska uppnås krävs mer frihandel. De fattiga länderna måste kunna sälja sina varor på världsmarknaden. När vi blir fler är frihandel som stimulerar livsmedelsproduktion och en effektiv användning av åkermark några delar som krävs för att kunna mätta alla på jorden.

Frihandel minskar motsättningar. EU är ett tydligt exempel där gamla fiender blivit handelspartners. EU:s mål ska vara att avskaffa alla tullar och handelshinder. Därför ska de pågående förhandlingarna inom WTO prioriteras högst i EU:s handelspolitik. EU bör även agera tillsammans med andra aktörer för att få Kina att följa internationella regelverk.

Världen behöver fler frihandelsavtal, inte minst mellan EU och USA som tillsammans utgör en tredjedel av världshandeln. EU bör därför återuppta förhandlingarna om ett frihandelsavtal med USA.

Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartners. Att Storbritannien lämnat EU försvårar den fria handeln som vi eftersträvar. Vi vill ha minimala handelshinder, men samtidigt inte att UK gynnas på EU-ländernas bekostnad.

I Sverige ska kunskap värderas högt. Vi ska inte konkurrera med låga priser utan med hög kunskap och innovativa företag. Därför måste vi satsa mer på forskning och verka för att utbildning lönar sig.

Ladda hem som PDF