Se alla
Tre mindre barn springandes på äng.

Familjepolitik

Familjepolitik för ökad jämställdhet och bättre arbetsliv

Sverige ska vara ett jämställt, barnvänligt och föräldravänligt land. En central del av detta är att det finns en väl utbyggd och offentligt finansierad förskola som gör att föräldrar kan kombinera jobb och föräldraskap under barnens uppväxt. En annan hörnsten är rätten till betald föräldraledighet, d v s föräldraförsäkringen tillsammans med lagstiftningen om föräldraledighet. Familjerätten måste vidgas, då familjer kan se olika ut. Ekonomiskt utsatta familjer ska värnas.

Liberalerna vill:

  • Modernisera föräldraförsäkringen
  • Familjerätt för regnbågsfamiljer
  • Motverka barnfattigdom
  • Ge snabb hjälp till familjer med problem
  • Förskola för alla barn
  • Jämställd familjepolitik

JÄMSTÄLLD FAMILJEPOLITIK

Familjer kan se ut på många olika sätt och alla föräldrar ska ha möjlighet att kunna kombinera jobb och föräldraskap. Vi vill ha en modern, valfrihetsinriktad familjepolitik som ökar jämställdheten och uppmuntrar arbete. Ett jämställt föräldraskap är bra för barnen, familjen och samhället. Därför föreslår vi en helt ny föräldraförsäkring.

FAMILJERÄTT FÖR REGNBÅGSFAMILJER

Även om stora framsteg har gjorts i arbetet för ett samhälle där alla människor oavsett sexuell läggning eller könsidentitet har samma rättigheter och möjligheter, så återstår det att göra viktiga förändringar av lagstiftningen. Det gäller även på familjerättens område. Bland annat är reglerna för fastställande eller erkännande av föräldraskap inte fullt ut anpassade till situationer där två personer av samma kön blir föräldrar, i Sverige eller utomlands.

EN MODERN JÄMSTÄLLD FÖRÄLDRALEDIGHET

Liberalerna tog initiativet till riksdagsbeslutet 1994 om den första öronmärkta månaden liksom införandet av en tredje öronmärkt månad 2014. Trots de öronmärkta månaderna är fortfarande uttaget av föräldraledighet alldeles för ojämställt, vilket beror på löneskillnader och bristerna i den nuvarande föräldraförsäkringens konstruktion. I stället för en mycket lång föräldraförsäkring med begränsat inkomstskydd vill vi ha en kortare försäkring med ett fullgott inkomstskydd

FÖRSKOLA FÖR ALLA BARN

En fullt utbyggd förskola ska erbjuda barn en trygg omsorg och ska stimulera barns utveckling. Förskolan är avgörande för ett jämställt samhälle. Förskolans kompensatoriska uppdrag är viktigt och ska stärkas. Idag har barn till föräldralediga och arbetslösa rätt till 15 timmar i veckan på förskolan. Liberalerna vill att detta ökas till 30 timmar i veckan. Det är också viktigt att det finns barnomsorg på obekväm arbetstid för föräldrar som behöver det på grund av arbete och familjesituation.

EKONOMISKT UTSATTA FAMILJER

Den viktigaste orsaken till att vissa barnfamiljer är ekonomiskt utsatta är att föräldrarna är arbetslösa, därför är det viktigt med en politik mot arbetslöshet och utanförskap. För att ytterligare stärka ekonomin för ekonomiskt utsatta föräldrar vill vi höja bostadsbidraget.

ALLA KOMMUNER SKA ERBJUDA FÖRÄLDRASTÖD

För att förebygga våld mot barn och stärka barns rätt till skydd och stöd måste det finnas föräldrastöd i alla kommuner. Ett universellt utformat föräldrastöd riskerar dock att inte nå föräldrar i riskzonen. Viktigt att därför öka förutsättningarna för hembesök. Föräldrastöd är bra för att uppnå förändring på sikt, men det räcker inte, utan barnen behöver en egen insats, som utreds utifrån barnets individuella behov. Vi vill ha familjecentraler i fler kommuner för en nära samverkan mellan öppen förskola, socialtjänsten och mödra- och barnhälsovården. Inget barn ska falla mellan stolarna.

Ladda hem som PDF