Se alla

Grundskola

En grundskola med skickliga lärare, tydliga mål och ordentlig utvärdering

Skolan ska vara en trygg miljö där alla lär sig läsa, skriva och räkna. Många elever sitter dag efter dag i röriga klassrum där kaos råder, och får inte en chans att lära sig det de behöver för att kunna uppnå sina drömmar. Värst drabbade är ofta skolor i utsatta områden. De barn som behöver skolan mest är de som drabbas hårdast när det inte finns någon arbetsro. Alla skolor ska vara mobilfria.

Liberalerna vill:

  • Lärarnas status ska höjas genom högre löner och bättre arbetsvillkor
  • Krafttag och nolltolerans mot mobbning, våld och skolk
  • Återförstatliga skolan
  • Ge fler elever möjlighet att gå om
  • Betyg från årskurs 4 och nationella prov från årskurs 3
  • Nationella proven ska bli digitala och rättas externt
  • Förskoleklassen blir årskurs 1 i en tioårig grundskola

KUNSKAPSFOKUS OCH HÖGA FÖRVÄNTNINGAR

Kunskap och bildning bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildes förmåga att orientera sig och fatta egna självständiga beslut. Grundskolan ska därför ha höga förväntningar på varje individ och prioritera kunskap. Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper som krävs för att klara fortsatta studier. Allra viktigast är baskunskaperna, att kunna läsa, skriva och räkna.

TYDLIGA KUNSKAPSKRAV

Liberalerna vill att skolan ska ha tydliga kunskapskrav. Alla elevers kunskaper ska skannas när de börjar skolan och föräldrarna få veta vad skolan förväntar sig av eleverna. Ett skriftligt omdöme ska ges från årskurs ett. Kunskapskraven ska utvärderas med betyg och nationella prov. De första nationella proven ska göras i årskurs 3. Nationella prov ska bli digitala och rättas externt för att motverka betygsinflation och uppnå nationell likvärdighet. Läroplanen ska revideras med ökad betoning av faktakunskaper i olika ämnen och mindre av att eleverna själva ska ta ett eget ansvar för sitt lärande.

GE ELEVER OLIKA MÖJLIGHETER ATT NÅ KUNSKAPSMÅLEN

Det behövs fler särskilda undervisningsgrupper för elever med inlärningssvårigheter. Sådana grupper kan innehålla elever som är permanent placerade i en sådan grupp eller elever som placeras tillfälligt. Fler behöver gå ett extra år i grundskolan. Detta bör ske så tidigt som möjligt i skolan. Elever som inte når de mest centrala målen i årskurs 3, bör i normalfallet gå ett extra år på lågstadiet. Det behövs också specialskolor och resursskolor för elever med de allra största svårigheterna, till exempel omfattande funktionshinder.

TIDIGA BETYG GER TYDLIGHET

Liberalerna vill att alla elever ska få betyg från årskurs 4. Skolverkets utvärdering av betygen visar att det blir det tydligare vad eleverna förväntas lära sig i skolan med betyg. Betygen ger bra information till föräldrarna om hur det går för deras barn. En tidig utvärdering gör också att lärarna kan upptäcka vilka elever som inte når kunskapsmålen och då sätta in extra stöd.

KUNSKAPSSKOLA KRÄVER SKICKLIGA LÄRARE

Läraryrket måste bli mer attraktivt. Lärarutbildningen måste förbättras genom ökat fokus på metodik och höjda antagningskrav. Lärarnas status måste höjas genom högre löner, bättre möjligheter att göra karriär och en förbättrad arbetsmiljö. Särskilda satsningar krävs för att säkra kompetensförsörjningen för skolor i utsatta områden.

SKOLAN SKA VARA TRYGG OCH GE STUDIERO

I klassrummet ska lärarna bestämma. Alla gynnas av trygghet och studiero. Att många elever känner sig otrygga i skolan är ett stort problem. För att skapa bättre trygghet och studiero i skolan vill Liberalerna se att lärarnas mandat att bestämma i klassrummet blir tydligare i skollagen. Vi vill även att alla skolor har ordningsregler och en konsekvenstrappa, i vilken det ska framgå vilka konsekvenser som gäller för elever som bryter mot regler. Lektionerna ska vara mobilfria. All mobbning ska polisanmälas och elever som hotar eller utövar våld mot andra i skolan ska lättare kunna stängas av eller omplaceras.

ÅTERFÖRSTATLIGA SKOLAN

Liberalerna vill att staten ska vara huvudman för skolan så att den blir mer nationellt likvärdig. Kommunaliseringen av skolan i början på 1990-talet var ett misslyckande. Sedan dess har kunskapsresultaten fallit och lärarnas status sjunkit. Statens roll är att sätta upp mål för utbildningen, men staten styr i dag inte över hur målen ska nås. Det fungerar inte med delat ansvar mellan stat och kommun. Därför ska staten ta över huvudansvaret för skolan. Staten ska vara arbetsgivare för lärarna, finansiera undervisningen och utforma ett nationellt utvärderingssystem för likvärdighet. Liberalerna vill att ett förstatligande av skolorna i utsatta områden prioriteras först, då behoven av bättre skolor är som störst där.

SPRÅKKUNSKAPER ALLT VIKTIGARE

Globaliseringen gör språkkunskaper allt viktigare. Alla elever, oavsett modersmål, behöver mer kunskaper i främmande språk. Språkundervisning i fler moderna språk än engelska ska stimuleras.

Ladda hem som PDF