Se alla

Grundskola

Grundskoleelever ska mötas av skickliga lärare, kunskapsfokus, studiero och en tillgänglig elevhälsa. Alla elever ska få förutsättningar att nå sin fulla potential.

Kunskap och bildning bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildes förmåga att orientera sig och fatta egna självständiga beslut. Grundskolan ska därför ha höga förväntningar på varje individ och prioritera kunskap. Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper som krävs för att klara fortsatta studier. Allra viktigast är baskunskaperna: att kunna läsa, skriva och räkna.

Kunskap ska utgöra grunden i grundskolan

Grundskolan lägger grunden för en kunskapsresa genom livet – oavsett vilken väg eleven går. Liberalerna vill säkerställa att fler elever möter utbildade lärare i klassrummet. Det är även viktigt att alla elever känner sig trygga och får möjlighet till studiero i hela skolan, under hela skoldagen.

Att många elever känner sig otrygga i skolan är ett stort problem. Liberalerna vill se att lärarnas mandat att bestämma i klassrummet blir tydligare i skollagen. Vi införde krav på att alla skolor ska ha ordningsregler, och vill även införa krav på konsekvenstrappa. Den ska beskriva konsekvenserna som gäller för elever vid regelbrott. Mobbning ska tas på allvar. Ett slag eller ett hot är lika olagligt i skolan som utanför – skolan ska kunna anmäla det till polisen. Elever som hotar eller utövar våld mot andra ska lättare kunna stängas av eller omplaceras.

Det behövs fler särskilda undervisningsgrupper för elever med inlärningssvårigheter. Fler behöver gå ett extra år i grundskolan, det så tidigt som möjligt. Elever som inte når de mest centrala målen i årskurs 3, bör i normalfallet gå ett extra år på lågstadiet. Det behövs också special- och resursskolor för elever med de allra största svårigheterna, till exempel omfattande funktionshinder.

För att stärka kvalitet och säkra likvärdigheten i grundskolan vill Liberalerna att staten ska vara huvudman för skolan.

Ladda hem som PDF