Se alla

Krisberedskap

Ett EU som skyddar medborgarna vid kriser

EU behöver spela en mer central roll i hanteringen av kriser än vad som görs idag. Det handlar om regelverk för att förhindra att kriser uppkommer och sprids men även ett starkare samarbete kring gemensamma civila beredskapsförmågor.

Skogsbränder, torka och pandemin är alla allvarliga händelser som visat hur beroende vi i EU är av varandra.  EU-samarbetet har utökats på en rad områden genom åren. Bakgrunden är övertygelsen att styrka byggs tillsammans. Det är nu dags att det civila beredskapsarbetet fördjupas i EU. När omfattande kriser uppstår behövs breda hjälpinsatser, insatser som ett enskilt land sällan ensamt har förutsättningar att frambringa. Just därför behövs ett mer samordnat krishanteringsarbete, ett EU som kan skydda medborgarna vid allvarliga kriser och se till att rätt hjälp kommer på plats i tid.

Liberalerna vill:

  • Ett mer samordnat civilt beredskapsarbete
  • Den fria rörligheten vid kriser måste säkras

ETT MER SAMORDNAT CIVILT BEREDSKAPSARBETE

Det system inom EU som ser till att hjälp och planering når till krisdrabbade delar av EU utvidgas behöver förstärkas. Det kan handla om att samordna brandbekämpningsflyg, pumpar, sök- och räddningsresurser eller distribution av vaccin.

DEN FRIA RÖRLIGHETEN MÅSTE SÄKRAS

Den inre marknaden spelar en central roll för att säkra försörjning av livsmedel och andra varor. EU måste därför säkerställa att den fria rörligheten gäller och gränser mellan medlemsländerna hålls öppna även vid en kris.

Ladda hem som PDF