Se alla

Utlandssvenskar

Liberaler vill ha en globaliserad värld där avstånd kortas och murar rivs. Det är bra att människor kommer till vårt land för att jobba och studera – och att människor flyttar från Sverige för att jobba eller plugga i andra länder. Det ska vara enkelt att flytta utomlands men också lätt att flytta hem. Välfärdssystemen ska fungera för dig som flyttar mellan länder.

Läs mer här om att rösta eller kampanja liberalt från utlandet!

Liberalerna vill:

  • Konkreta insatser för att höja valdeltagandet bland utlandssvenskar
  • Sänkt SINK-skatt för svenska pensionärer i utlandet och tillfälliga arbetstagare i Sverige
  • En skola i världsklass – även i utlandet
  • Förenklad byråkrati för utlandssvenskar
  • Regler för arbetskraftsinvandring som stärker Sverige
  • Sverige bör inför Euron som valuta
  • Försvara svenska medborgares intressen i Storbritannien efter Brexit
  • Få på plats en fungerande europeisk asylpolitik i EU
  • Inför ett Europas FBI för att bekämpa grov organiserad brottslighet
  • Värna HBTQ-rättigheter internationellt

MER DEMOKRATISKT INFLYTANDE FÖR UTLANDSSVENSKAR

Bara drygt 32 procent av utlandssvenskarna använder idag sin rösträtt, det är alldeles för . Liberalerna verkar för att öka valdeltagandet bland utlandssvenskar. Vi vill exempelvis öka tillgängligheten genom förbättrade öppettider för vallokaler utomlands och tydligare information till utlandssvenskar om reglerna för att rösta.

SÄNT SINK-SKATT FÖR UTLANDSSVENSKAR

Svenska pensionärer i utlandet och tillfälliga arbetstagare i Sverige fick en rejäl skattehöjning från 20 till 25 procent i år. Liberalerna avser återställa skattenivån vid en valseger och har även budgeterat för det i skuggbudgeten. Svenska pensionärer som går i pension utomlands har bidragit till den svenska välfärden och genom att inte vara folkbokförd i Sverige är det motiverat att tro att de inte tar del av svensk välfärd i lika stor utsträckning som inhemskt boende pensionärer. Det är därför nödvändigt att återställa skattenivån för utlandssvenskar till 20 procent.

En del utlandssvenskar väljer att återvända till Sverige efter en tid utomlands. Då ska det givetvis finnas en skälig garantipension. Liberalerna var med i pensionsgruppen som bland annat såg till att höja garantipensionen och bostadstillägget med 1 300 kronor per månad för de pensionärer som har det tuffast.

ARBETSKRAFTSINVANDRING STÄRKER SVERIGE

Många utlandssvenskar som skulle vilja flytta sitt företag till Sverige hindras av stelbenta arbetskraftsinvandringsregler. Eftersom vi tror på internationell rörlighet vill vi även att Sverige ska kunna locka till sig kompetens från andra länder. Arbetskraftsinvandring är bra för vår ekonomi och vår gemensamma välfärd. Studenter från hela världen ska också kunna plugga på svenska universitet och söka jobb efter studierna. Krångliga regler och långa väntetider för att få arbetstillstånd måste bort.

SKOLA I VÄRLDSKLASS – ÄVEN I UTLANDET

Skolan ska ge varje barn de kunskaper som krävs för att kunna förverkliga sina livsdrömmar, oavsett om det är i Sverige eller utomlands. De svenska utlandsskolorna ska hålla hög kvalitet och följa svensk läroplan. Undervisningen ska ske på svenska och avgifterna får inte vara oskäligt höga. Kommuner som styrs av Liberaler ger skolpeng till gymnasiestudier på de av Skolverket godkända utlandsskolor om inte statsbidrag ges enligt reglerna för utlandssvenskar. Det måste också bli enklare att tillgodoräkna sig utländska studier i en svensk examen för att få fler svenska studenter att våga ta steget ut i världen.

FÖRENKLAD BYRÅKRATI FÖR UTLANDSSVENSKAR

Det ska vara enkelt att ha att göra med svenska myndigheter även om man är bosatt i utlandet. Liberalerna vill att det ska finnas anpassade och tillgängliga elektroniska system för att underlätta kontakten med svenska myndigheter i administrativa ärenden, om man som utlandsboende exempelvis behöver intyg av olika typer.

MER INTERNATIONELLT SAMARBETE – INTE MINDRE

Sverige är ett litet land där vi inte kan eller bör sluta oss inåt. Liberalerna vill att Sverige samarbetar mer med andra liberalt sinnade länder. Vi vill bland annat gå med i Nato, upprätta fler frihandelsavtal, fördjupa demokratin inom FN och fördjupa samarbetet inom EU. Det behövs både för att det ska vara enklare att resa och arbeta i andra länder, för att fler individer världen över ska kunna berikas av den globala handeln och för att vi ska kunna möta gemensamma utmaningar tillsammans med andra.

INFÖR EURO I SVERIGE

En gemensam valuta i EU är inte bara bra för Sverige utan kommer även underlätta för utlandssvenskar genom att exempelvis undvika osäkerhet kring växelkursen vid utbetalningar av svenska pensioner.

FÖRSVARA SVENSKA MEDBORGARES INTRESSEN I STORBRITANNIEN EFTER BREXIT

Få händelser har så tydligt visat på alla fördelar med EU-medlemskapet som den tråkiga process genom vilken Storbritannien nu avser att lämna EU. I Europaparlamentet har liberalerna arbetat för att försvara svenskars och andra EU-medborgares intressen i Storbritannien även efter Brexit men vi har även varit pådrivande för att EU-samarbetet nu fördjupas istället för att försvagas efter det brittiska utträdet. Det finns många delar av EU-samarbetet som behöver reformeras men vi liberaler vill utveckla EU-samarbetet, inte avveckla det.

GEMENSAMMA PROBLEM KRÄVER GEMENSAMMA LÖSNINGAR – INFÖR EN EUROPEISK KOLDIOXIDSKATT

Klimatmålen som världens ledare enades om i Paris måste nås. Sverige och EU ska driva på för minskade utsläpp. Skatter bestäms i varje land men vi vill ha en koldioxidskatt och flygskatt på EU-nivå.

EN HUMAN OCH ORGANISERAD ASYL- OCH MIGRATIONSPOLITIK INOM EU

Liberalerna värnar om den fria rörligheten inom EU. Sedan flyktingkrisen 2015 står det klar att vi behöver ett gemensamt asylsystem inom EU för att kunna värna den fria- rörligheten och fördela antalet flyktingar på ett rättvist sätt. Liberalerna vill bland annat att alla länder blir skyldiga att dela på ansvaret för de asylsökande. EU behöver även förbättra sina verktyg för arbetskraftsinvandring så att vi öppnar fler enkla, lagliga och säkra vägar för personer som vill komma till Europa för att arbeta och bidra.

INFÖR ETT EUROPEISKT FBI

I ett öppet Europa ska polisen kunna samarbeta över gränserna lika mycket som brottslingar redan gör. Liberalerna är det enda parti som tydligt tar ställning för att kraftigt stärka EU:s brottsbekämpande samarbete. Vi vill att EU:s polismyndighet Europol ska få ökade resurser och ett eget mandat att utreda gränsöverskridande grov brottslighet. Liberalerna var även det enda riksdagsparti som motsatte sig att Sverige, tillsammans med Ungern och Polen, ställde sig utanför den nya europeiska åklagarmyndigheten.

Liberalerna vill också ha starkare globalt samarbete mot grov och gränsöverskridande brottslighet. Vi säger ja till fler samarbetsavtal mellan Sverige och länder utanför EU för att underlätta brottsbekämpning.

JÄMSTÄLLDHET OCH HBTQ-RÄTTIGHETER HANDLAR OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Liberalerna vill att Sverige aktivt stödjer de modiga jämställdhets- och hbtq-aktivister som arbetar för förändring också i världens mest konservativa länder. Liberalerna vill att Sverige driver på för hbtq-rättigheter i hela Europa. EU-lagarnas familjebegrepp ska inkludera alla familjer, även regnbågsfamiljer.

Ladda hem som PDF