Vår politik

  • Vi vill stärka världshandelsorganisationen (WTO) och driva på för att handelsförhandlingarna slutförs.
  • Stärk EUs inre marknaden. EU ska ha en öppen handelspolitik.
  • Reformera Jordbrukspolitiken inom EU.
  • Inför Euro som valuta.
  • Vi vill ha ett globalt handelsavtal och frihandelsavtal mellan EU och USA, det så kallade TTIP-avtalet.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Frihandel är grunden för vårt välstånd

Sverige ska vara en stark röst för frihandel, i första hand genom globala avtal men också genom regionala överenskommelser. Frihandel leder till bättre hushållning med resurser och snabbare teknikspridning. Frihandel är grunden för välståndet i Sverige. Den ökade konkurrensen utifrån har sporrat våra företag och gjort dem framgångsrika, utan att vi byggt upp handelsmurar.

Frihandel och globalisering bra för fattiga länder

Frihandel och globalisering ger bättre utveckling även i fattiga länder. För att FN:s milleniemål om halverad fattigdom i världen ska kunna realiseras krävs bland annat mer frihandel. De fattiga länderna måste kunna sälja sina varor till andra länder för att få tillväxt och fler jobb. Frihandel minskar motsättningar. EU är ett av de tydligaste exemplen där gamla fiender har blivit handelspartners.

Sverige är beroende av den europeiska marknaden

Det är avgörande för oss att EU-samarbetet och euron fungerar bra. Den inre marknaden ska utvecklas och reformtakten ska vara hög. Sverige ska driva på för att skapa en gemensam digital inre marknad där digitala tjänster och e-handel blir lättare över nationsgränserna.

Avskaffa tullar och handelshinder

Fram till 2020 ska EU:s mål vara att avskaffa alla tullar och andra handelshinder på industrivaror och jordbruksvaror. Även ensidig handelsliberalisering är något som gynnar oss, men mest verkningsfull är frihandel så klart om fler länder är med. Därför ska Doharundan, det vill säga de pågående förhandlingarna inom WTO, prioriteras högst i EU:s handelspolitik.

Frihandelsavtal med USA

I juni 2013 beslutade EU:s och USA:s ledare att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal inom ramen för TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). TTIP kommer att bli världens största frihandelsområde. Målet är att ta bort handelshinder, med stor potential för jobbskapande och tillväxt. För oss i Sverige, som har USA som viktigaste exportmarknad utanför EU, är TTIP särskilt viktigt.

Rätt balans i TTIP

Investeringsskyddsregler och tvistlösningsmekanismen, s.k. ISDS, syftar till att förhindra staters diskriminerande behandling av investerare. Rätt balans behövs mellan investeringsskydd och staters rätt att lagstifta. Reglerna i TTIP får inte begränsa demokratiskt fattade beslut. Sverige har varit pådrivande i förhandlingarna.