Se alla
Abstrakt representation av sammankopplade noder.

Digitalisering och bredband

Hela Sverige ska ha digital uppkoppling i världsklass

Sverige behöver bra mobila och digitala kommunikationer med god geografisk täckning. Bredband och digital uppkoppling är en grundläggande infrastruktur i ett modernt samhälle. Staten ska inte ansvara för bredbandsutbyggnaden, men underlätta den. Offentliga sektorn ska introducera flera digitala tjänster.

Liberalerna vill:

  • Alla ska ha bredband eller digital uppkoppling
  • Alla ska ha god tillgång till elektroniska samhällstjänster
  • Staten ska underlätta bredbandsutbyggnaden
  • Postala tjänster ska finnas i hela landet
  • Inrätta en digital inre marknad inom EU
  • Kopparnätet ska avvecklas först när det finns fullgoda alternativ

LEVA, BO, JOBBA OCH DRIVA FÖRETAG I HELA LANDET

Bredband och digital uppkoppling är avgörande för att hela landet ska kunna leva och fungera. Internet binder samman stad och landsbygd och gör det lättare att bo, arbeta och driva företag i hela Sverige. Av det skälet är det därför är det viktigt att alla får tillgång till snabbt och pålitligt bredband och digital uppkoppling.

ALLA SKA HA TILLGÅNG TILL BREDBAND

Internet och digitaliseringen möjliggör jobb, företagande och deltagande oavsett var man bor i landet. I dag har Sverige en stark position inom IT-området, men utvecklingen måste fortsätta och underlättas. Skatteregler och offentliga krav får inte hindra den regionala utvecklingen på IT-området. Många som bor i lands- och glesbygd har fortfarande sämre tillgång till bredband och digital uppkoppling än de som bor i städerna.

STATEN SKA UNDERLÄTTA, INTE BYGGA

Glesbygden måste få bättre it-kapacitet och statens huvudsakliga uppgift bör vara att skapa förutsättningar genom att undanröja hinder för utvecklingen, men även att stötta där lönsamheten för utbyggnad är bristfällig. Staten ska vid behov kunna vara med och finansiera kostnaden för bredbandsutbyggnad utanför städerna och i glesbygd. Vi vill se en snabbare utbyggnad av bredband och har bidragit till att medlen för detta ökats rejält.

MOBIL TELEFONI I HELA LANDET

Sverige behöver bra mobila och digitala kommunikationer med god geografisk täckning som har en tillräcklig kapacitet när allt fler använder digital teknik. Vi har bidragit till en lång rad åtgärder för att förbättra mobiltäckningen, som reformerad lagstiftning, förbättrad information och starkare konsumentlagstiftning. Det är viktigt att telefonnätets kopparledningar bibehålls och inte nedmonteras innan det finns fullgoda digitala alternativ för de abonnenter som berörs av omställningen till ny teknik.

POSTALA TJÄNSTER I HELA LANDET

Det är viktigt med god tillgång av posttjänster för att alla ska kunna bo och verka i hela landet. Även om företag är internetbaserade kommer de inte ifrån att de måste använda post- och pakettjänster för att leverera och frakta varor. Det är därför viktigt att det finns väl fungerande post- och pakettjänster. I takt med att samhällets behov av posttjänster förändras genom minskade volymer måste den generella servicenivån anpassas i enlighet med förändringarna. Det blir därför allt viktigare att säkerställa leveranskvalitet och frihet att välja utlämningsställe snarare än dagens övernattbefordran. För att säkra att framtidens behov av grundläggande posttjänster kan tillgodoses i hela landet kommer det att bli nödvändigt för användarna och samhället i stort att ta till sig nya leveranslösningar.

En mätbar digitaliseringsstrategi

Digitalisering är ett centralt verktyg för att öka förmågan att nå de övergripande mål som sätts i samhället. Med hjälp av digitaliseringen kan vi idag öka tillgänglighet, effektivitet och kvalitet samtidigt som vi bygger kunskap och insikter på ett sätt och i en takt som aldrig tidigare varit möjlig. Den nationella digitaliseringsstrategin måste göras specifik, mätbar och tidsatt. Baserat på strategin behöver årliga handlingsplaner inom respektive område tas fram, som konkret beskriver de insatser och investeringar som behöver göras av olika aktörer.

En digital inre marknad inom EU

Vi vill i likhet med den nationella digitaliseringsstrategin framhålla de möjligheter som den framväxande 5G-tekniken skapar för nya typer av tillämpningar och affärsmodeller inom områden som exempelvis transport, hälsa, energi och media. För oss är 5G nästa steg för att åstadkomma EU:s digitala inre marknad, vilket kommer att underlätta och främja handeln samt utbytet av tjänster över gränserna inom Europa. Sverige ska därför verka för att en gemensam europeisk infrastruktur för 5G finns på plats med målet om en fullvärdig digital inre marknad snarast möjligt.

Ladda hem som PDF