Vår politik

  • Vi vill ha rättvisa skattevillkor för svenska och utländska redare.
  • Ett system med tonnageskatt ger rederinäringen möjligheter att konkurrera på lika villkor på en global marknad.
  • Underlätta för insjöfarten. Vi ska följa EU:s regler utan onödiga särkrav för transporter på de inre vattenvägarna.
  • Fler praktikplatser i sjöfartsutbildningen. Praktikplatser bör finnas både internationellt och under svenskt flagg.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Konkurrenskraftig svensk sjöfart

Sverige ska ha en konkurrenskraftig sjöfartsnäring. Cirka 90 procent av den svenska utrikeshandeln transporteras till sjöss. Sveriges hamnar och vattenvägar betyder mycket för att avlasta vägnätet och minska klimatbelastningen. Men den svenska sjöfarten står inför stora utmaningar med hård konkurrens. De senaste åren har antalet svenskflaggade fartyg minskat.

Inför tonnageskatt

Liberalerna tycker att skattevillkoren för svensk rederinäring måste bli konkurrenskraftiga. Därför vill vi ha ett system med tonnageskatt, där rederiernas inkomst bestäms schablonmässigt med utgångspunkt i fartygets storlek i stället för de faktiska inkomsterna. Med hjälp av tonnagebeskattning kan redarna bygga upp ett kapital som kan användas vid lågkonjunktur.

Bättre insjöfart

Vi vill också underlätta för sjöfarten på våra inre vattenvägar. Vi vill att Sverige följer EU:s regler utan onödiga särkrav, så att det blir företagsekonomiskt lönsamt med utbyggd insjöfart och att behovet av transporter på väg och järnväg minskar.

Praktik för sjöfartsstudenter

Vi tycker att svenska sjöfartsstudenter ska kunna göra sin praktik på svenskkontrollerat tonnage internationellt. Men på sikt är det nödvändigt att de också kan få praktikplats inom Sveriges egen handelsflotta för säkra den viktiga utbildningen.

Ladda hem som PDF