Vår politik

  • Vi vill ha rättvisa skattevillkor för svenska och utländska redare
  • Tonnageskatt ger rederinäringen möjligheter att konkurrera på lika villkor på en globalmarknad
  • Underlätta för insjöfarten
  • Fler praktikplatser i sjöfartsutbildningen
  • Modernisera isbrytarflottan
  • Utnyttja hamnarna som naturliga knutpunkter

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

KONKURRENSKRAFTIG SVENSK SJÖFART

Sverige ska ha en konkurrenskraftig sjöfartsnäring. Ungefär 90 procent av Sveriges utrikeshandel mätt i volym transporteras sjövägen, vilket innebär ca 180 miljoner ton transporterat gods. Vid sidan av dessa godstransporter transporteras ungefär 30 miljoner passagerare per år med färja till och från Sveriges grannländer.  Sveriges hamnar och vattenvägar betyder mycket för att avlasta vägnätet och minska klimatbelastningen. Men den svenska sjöfarten står inför stora utmaningar med hård konkurrens. De senaste åren har antalet svenskflaggade fartyg minskat.

TONNAGESKATT

Liberalerna tycker att skattevillkoren för svensk rederinäring måste bli konkurrenskraftiga. Vi är för systemet med tonnageskatt, där rederiernas inkomst bestäms schablonmässigt med utgångspunkt i fartygets storlek i stället för de faktiska inkomsterna. Med hjälp av tonnagebeskattning kan redarna bygga upp ett kapital som kan användas vid lågkonjunktur.

BÄTTRE INSJÖFART

Vi vill också underlätta för sjöfarten på våra inre vattenvägar. För 10 år sedan påbörjades ett viktigt arbete för att införa EU:s regelverk för inre vattenvägar i Sverige, vilket kan leda till mer godstransporter till sjöss. Ökad inlandssjöfart leder till att transportinfrastrukturen på land avlastas och att det finns kapacitet för den samlade godsvolymen att öka. Liberalerna anser att arbetet med att främja våra vattenvägar fortsatt måste prioriteras för att öka andelen hållbara transporter.

PRAKTIK FÖR SJÖFARTSSTUDENTER

Vi tycker att svenska sjöfartsstudenter ska kunna göra sin praktik på svenskkontrollerat tonnage internationellt. Men på sikt är det nödvändigt att de också kan få praktikplats inom Sveriges egen handelsflotta för säkra den viktiga utbildningen.

MODERNISERA ISBRYTARFLOTTAN

Isbrytarflottan börjar bli ålderstigen och bör moderniseras. Isbrytarna är viktiga för näringslivet och är ett mycket positivt inslag i stadsbilden i de hamnar där isbrytarna är stationerade. Stationsorterna har varit föremål för diskussion under årens lopp, men bör avgöras av behovet för näringslivet och då särskilt basindustrin där exporten är helt beroende av isfria rännor. Svenska isbrytare, som under stor del av året inte är i bruk borde i större utsträckning kunna användas i sjösäkerhetsarbetet, flyttning av farleder och trafikseparering i farlederna.

RENA SJÖAR, KUSTER OCH HAV

Många näringar såsom sjöfart, fiske, turism och energiutvinning, gör anspråk på havet. Det är därför avgörande att olika intressen noggrant vägs mot varandra med hänsyn till havet och dess ekosystem. För att rädda haven krävs internationellt samarbete. Det är positivt att olika stater presenterat en rad frivilliga åtaganden för att förbättra situationen för världens hav. Det handlar om att minska utsläppen i haven, att tillsammans få bort plast och annat skräp och säkerställa att fisket bedrivs på ett hållbart och långsiktigt sätt. Det är nödvändigt att den statliga havsplaneringen kommer på plats så skyndsamt som möjligt och att den kopplas samman med den kommunala planeringen av kustvattnet.

ÖKADE OMLASTNINGSMÖJLIGHETER

I ljuset av att kapacitetsutnyttjandet av både järnvägsnätet och vägnätet är mycket högt kan en ökad andel av transporter till sjöss optimera användningen av vårt transportsystem. För att sjöfarten ska bli konkurrenskraftig behövs en god tillgänglighet till våra hamnar. Tåg och lastbilar behöver utan svårighet kunna lasta om i hamnarna för att vattenvägarna ska nyttjas i högre utsträckning. Liberalerna anser att det är av stor vikt att arbeta för att säkerställa att infrastrukturen till och från våra hamnar fungerar väl tillsammans med en effektiv omlastningsfunktion. T.ex. är det viktigt att uppmärksamma hamnarnas strategiska roll som naturliga knutpunkter där gods, människor och transportslag möts och effektiva logistiklösningar uppstår. Hamnar, godsterminaler och stationer är med andra ord av gemensamt intresse för flera aktörer i transportkedjan där den totala funktionen för en transport från en punkt till en annan ska vara i fokus.

Ladda hem som PDF