Vår politik

  • Vi vill uppvärdera läraryrket och öka lärares status genom karriärtjänster med högre lön.
  • Ta krafttag mot mobbning, våld och skolk.
  • Skolan ska vara statlig.
  • Vi vill ha betyg från åk 4 och tioårig grundskola med tidigare skolstart.
  • Satsa på mindre klasser, fler lärare och speciallärare i lågstadiet.
  • Vi vill införa rätt till obligatorisk läxläsning för de som behöver i skolan.
  • Inför sommarskola för dem som inte nått målen i högstadiet.
  • Minska lärarnas administrationsbörda.
  • Vi vill ha central rättning av de nationella proven.
  • Vi vill att idrott i grundskolan ökar med 100 timmar.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Grundskolan ska lära alla läsa, skriva och räkna

Kunskap och bildning bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildes förmåga att orientera sig och fatta egna självständiga beslut. Utbildningssystemet ska därför ha höga förväntningar på varje individ och prioritera kunskap. Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper som krävs för att klara fortsatta studier. Allra viktigast är baskunskaperna – att kunna läsa, skriva och räkna.

Tydliga kunskapskrav

Vi vill att skolan ska ha tydliga kunskapskrav. Redan på lågstadiet ska föräldrarna få veta vad skolan förväntar sig av eleverna, genom ett skriftligt omdöme som ges från årskurs ett. Kunskapskraven ska utvärderas med betyg och nationella prov. De första nationella proven ska göras i årskurs tre.

Tidiga betyg ger tydlighet

Eleverna får sina första betyg i sexan. Vi vill ha betyg från årskurs 4. Med betyg blir det tydligare vad eleverna förväntas lära sig i skolan. Betygen ger bra information till föräldrarna om hur det går för deras barn. En tidig utvärdering gör också att lärarna kan upptäcka vilka elever som inte hänger med i undervisningen och sätta in stöd och hjälp.

Lärarna är viktigast i skolan

Läraryrket måste bli mer attraktivt. Därför har vi förbättrat lärarutbildningen, gjort den största satsningen någonsin på lärarfortbildning. Vi har infört en lärarlegitimation och tydliga karriärsteg för skickliga lärare, lektorer och förstelärare som fick ett statligt finansierat lönelyft på ca 5 000 kronor respektive 10 000 kronor i månaden. Duktiga lärare ska ha bra betalt.

Skolan ska vara en trygg miljö

Under vår regeringstid stärkte vi lärarnas rätt att ingripa mot elever som beter sig illa. Nu får också skolan flytta mobbare och lärarna kan beslagta föremål som stör.

Kommunaliseringen misslyckades

Kommunaliseringen av skolan var ett misslyckande och har lett till att läraryrkets status har sjunkit eftersom kommunerna har misskött sitt arbetsgivaransvar. Kunskapsresultaten i skolan har försämrats och skillnaderna är stora mellan olika kommuner.

Förstatliga skolan

Vi vill att staten är huvudman för skolan, för att skolan ska vara mer lika i hela landet och för att höja lärarnas status. Statens roll är att sätta upp mål för utbildningen, men staten styr i dag inte över hur målen ska nås. Det fungerar inte med delat ansvar mellan stat och kommun. Därför ska staten ta över huvudansvaret för skolan, något som de flesta lärare också vill.

Språkkunskaper allt viktigare

Globaliseringen gör språkkunskaper allt viktigare. Alla elever, oavsett modersmål, behöver mer kunskaper i främmande språk. Språkundervisningen har länge handlat om europeiska språk, men i takt med internationaliseringen måste ämnet utvecklas.