Se alla
Barn mot vit bakgrund som håller en blå spargris

Bolagsskatt och kapitalskatt

Företagsamhet och sparande ska uppmuntras genom rimliga skattevillkor

Liberalerna vill ha skatteregler som gynnar strävsamhet och sparande. Om företag och deras nyckelmedarbetare beskattas hårdare i Sverige än i våra konkurrentländer är risken att investeringarna sker utomlands istället.

Liberalerna vill:

  • Bolagsskatt som är konkurrenskraftig mot omvärlden
  • Mer attraktiva personaloptioner
  • Skattefritt sparande upp till 100 000 kronor på investeringssparkonto

När världen är spelplan måste spelreglerna vara i fas

Sverige står inför hård internationell konkurrens. Globala värdekedjor påverkar var produktion hamnar, och kampen om talangerna och experterna blir hårdare när rekryteringen av nyckelkompetenser är avgörande för att verksamheter ska kunna växa. Ska Sverige stå starkt krävs attraktiva villkor för dagens och framtidens företag, men också villkor som gör samhällsekonomin och hushållen motståndskraftiga mot globala händelser. Vi behöver långsiktigt stärka Sveriges konkurrenskraft, men måste också säkra att var och en av oss kan bygga en ekonomisk buffert inför små och stora kriser.

Konkurrenskraftig bolagsskatt

Bolagsskatten påverkar större företags vilja att investera i Sverige och har därmed stor betydelse för jobben. Sverige har stegvis sänkt bolagsskattesatsen, men det har även våra konkurrentländer gjort. När bolagsskatten går ner i vår omvärld kan den långsiktigt inte avvika i Sverige. För att göra det mer attraktivt att bedriva verksamhet i Sverige behöver vi sänka bolagsskatten ytterligare. Sverige bör också införa ett system med ”patentbox”, som ger forskningsintensiva verksamheter en lägre bolagsskatt.

Mer attraktiva personaloptioner

För små, expanderande företag är det svårt att betala nyckelpersoner en lika hög lön som de kan få i andra delar av näringslivet. Ett sätt att attrahera dessa kompetenser är att istället erbjuda optioner som i framtiden kan omvandlas till aktier och ägande i bolaget. Men Sverige har bland de högsta skattesatserna på personaloptioner i västvärlden, vilket bromsar både karriärer och företag. I en liberal modell för optionsbeskattning finns inga begränsningar i vem på företaget som får omfattas eller i storleken på företag eller optionsprogram. En med tiden växande del av värdet på optionen beskattas som kapitalinkomst, och inga arbetsgivaravgifter betalas när optionerna löses ut.

Skattefritt sparande

Skillnaden mellan annat kapitalsparande och sparande i investeringssparkonton (ISK-konton) är att medel insatta på ISK-konton beskattas oavsett om värdepappren stiger eller sjunker i värde. Trots det har regeringen höjt skatten på just ISK-konton, vilket gör det mindre lönsamt att spara. Liberalerna vill uppmuntra fler att bygga upp en egen buffert, och föreslår att alla svenskar ska kunna spara upp till 100 000 kronor skattefritt. Vi vill även återställa skatten på övriga besparingar i ISK-konton som regeringen höjde i höstens budget. Att ha ett eget sparkapital ger frihet, möjlighet och trygghet, samtidigt som samhällsekonomins stabilitet gynnas av att hushållen har besparingar.

Ladda hem som PDF