Se alla
Elever i klassrum. Två unga kvinnor i fokus.

Gymnasieskolan

Gymnasieskola som fler klarar utan sänkta krav

Alla elever ska komma väl förberedda från grundskolan till gymnasiestudier. De yrkesförberedande gymnasieprogrammen ska inte automatiskt ge högskolebehörighet. Däremot ska det vara möjligt för alla att välja till det, t ex genom att läsa ett utökat antal teoretiska kurser. Fördjupningskurser inom språk och matematik ska ge extra poäng vid intagning till högre studier. Lärlingsutbildningarna ska byggas ut och branscherna ta ett större ansvar för yrkesutbildning.

Liberalerna vill:

  • Det ska vara höga krav för att komma in i gymnasieskolan och ta examen
  • Fler ska stimuleras att läsa moderna språk
  • Yrkeseleverna ska inte tvingas läsa in högskolebehörighet, men det ska vara en möjlighet för alla
  • Tvåårig yrkesskola ska införas
  • Gymnasieskolan ska vara ämnesutformad, inte kursutformad
  • Ett avslutande nationellt examensprov ska införas

EN FRAMGÅNGSRIK YRKESKARRIÄR KRÄVER GYMNASIEUTBILDNING

En gymnasieskola av hög kvalitet, oavsett om den ger högskolebehörighet eller yrkesutbildning, ger alla elever en chans att utvecklas och öppnar nya vägar i livet. Dagens arbetsmarknad kräver med några få undantag minst en fullständig gymnasieutbildning. Att allt fler skaffar sig en god utbildning är viktig förutsättning för att Sverige ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft gentemot omvärlden.

FLER ELEVER SKA KLARA GYMNASIET, UTAN SÄNKTA KRAV

Allt färre grundskoleelever når gymnasiebehörighet och det förberedande introduktionsprogrammet på gymnasiet är rekordstort. Det visar att alltför många inte har de förkunskaper som krävs för att klara ett gymnasieprogram. Det behövs därför flera åtgärder för och se till att eleverna är väl förberedda för gymnasiet. Introduktionsprogrammet ska ersättas av ett mer fokuserat preparandår och grundskolan ska få ett tydligare uppdrag och se till att eleverna har nått kunskapsmålen innan de lämnar grundskolan.

STIMULERA STUDIER PÅ MODERNA SPRÅK

Globaliseringen gör språkkunskaper allt viktigare. Alla elever, oavsett modersmål, behöver mer kunskaper i fler moderna språk. Därför ska språkundervisning i fler språk än engelska stimuleras. För att belöna elever som väljer att läsa fördjupande kurser inom moderna språk och matematik i gymnasiet införde Alliansregeringen meritpoäng vid antagning till högskolan. Det har lett till att andelen elever som läst fördjupade kurser i t. ex. engelska nästan har tredubblats på några år. Systemet med meritpoäng bör bibehållas och utvecklas så att meritpoäng också ges till fördjupade kurser inom fler moderna språk.

INGEN SKA TVINGAS LÄSA IN HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Många yrkesprogram ger bra förutsättningar för ett jobb direkt efter gymnasieskolan. De treåriga yrkesförberedande programmen ska inte automatiskt ge högskolebehörighet, men den som väljer att läsa ytterligare teoretiska ämnen ska ha möjlighet att få behörighet till högre studier. Förutom rätten att läsa nödvändiga teoretiska kurser för att få högskolebehörighet är det viktigt att det finns en generell rätt att senare läsa in både grundläggande och särskild behörighet till högskolan på Komvux.

INFÖR EN TVÅÅRIG YRKESSKOLA

Yrkesprogrammen ska vara både två- och treåriga. Den tvååriga yrkesutbildningen ska organiseras som en yrkesskola som är sökbar för alla och utbildningarna ska ha tydligt yrkesfokus.

ÄMNESUTFORMAT GYMNASIUM OCH EXAMENSPROV

Gymnasieskolan bör förändras från dagens kursutformade skola till en ämnesutformad skola. När det kursutformade gymnasiet ersätts med ett ämnesutformat gymnasium blir det naturligt att ett samlat ämnesprov, ett nationellt examensprov, görs i årskurs 3 som en bekräftelse på den kunskap eleven har erhållit under sina gymnasiestudier. Prov bör finnas på alla treåriga högskoleförberedande och yrkesförberedande program. För att få examen ska godkänt på gymnasieprovet krävas. Det ska finnas möjlighet att senare göra om ett prov eller delar av ett prov man fått underkänt i.

BEHÅLL OCH UTVECKLA DE NATIONELLA PROVEN

Regeringen har beslutat att göra de nationella proven i gymnasiets årskurs 1 och 2 frivilliga. Liberalernas vill att samtliga nationella prov i gymnasiet bibehålls och att Skolinspektionen begär in de nationella prov som skrivs och genomför en central rättning av dessa. Skolinspektionen ska ges tydligare instruktioner att skärpa kraven så att de s.k. glädjebetygen försvinner och skolor som missköter sig ska, oavsett huvudman, tvingas att vidta åtgärder för att minska skillnaden mellan betyg och provresultat.

UTVECKLA YRKESUTBILDNINGEN OCH LÄRLINGSUTBILDNINGEN

Lärlingssystemet bör omfatta fler hantverksyrken och Liberalerna vill ha en försöksverksamhet kring gymnasial lärlingsutbildning där branscher och arbetsgivare har ökat inflytande och ansvar, så kallade branschlärlingar. Liberalerna vill också införa en yrkesskola, en yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå med ett stort inslag av arbetsplatsförlagt lärande. Utbildningen bör följa en modell i likhet med yrkeshögskolan och administreras av Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbildningen bör rikta sig mot personer utan gymnasiekompetens, främst nyanlända, men kan även vara ett alternativ till gymnasieutbildning.

Ladda hem som PDF