Se alla

Hav och sjöfart

Rena hav och utsläppsfri sjöfart

Världens alla hav och vattendrag ska inte användas som soptippar, inte minst måste de rensas från plast. Stärkt samarbete och internationella regler behövs för att säkra det vatten som vi alla behöver för att leva. Sjöfarten måste bli klimatsmart, både nationellt och internationellt. Sverige ska driva på för att sjöfarten ska betala för sina klimatkostnader.

Världens fiskbestånd är hotade. De är antingen maximalt utnyttjade eller överfiskade och bara en procent av världshaven skyddas. Varje år dumpas många miljoner ton plast i haven som tillsammans med försurning, fartygens oljespill och övergödning leder till förstörda livsmiljöer, artförluster och bottendöd, inte minst i Östersjön.

Liberalerna vill:

  • EU:s vattendirektiv ska ha tydliga mål och färre undantagsregler.
  • Vi behöver en åtgärdsplan för renare hav med hårda sanktioner. 
  • Upprätta en gemensam trafikledning för Östersjöns sjöfart.
  • Inför reduktionspliktsystem för sjöfarten.

VATTENKVALITÉN SKA FÖRBÄTTRAS

Genom EU:s vattendirektiv har alla medlemsländer förbundit sig att förbättra vattenkvalitén, men för att nå målen krävs tydliga definitioner, mål och färre undantag. Regelövervakningen ska koordineras och resultera i bindande åtgärdsplaner och sanktioner ska kunna utdömas om dessa inte följs.

EU CENTRALT I FÖRHANDLINGAR OM MARINT SKYDD

Havsmiljöfrågor måste lyftas till högsta internationella nivå. EU kan spela en central roll och bör bjuda in till fortsatta förhandlingar om skydd av havsmiljön. EU ska verka för att fler marina reservat inrättas där sjöfarten begränsas som skyddar biotoper och förhindrar att flera marina arter dör ut. 

MINSKA FOSSILA BRÄNSLEN TILL SJÖSS

Ur klimatsynpunkt är det bra att transportera stora godsflöden på vatten, men för att det ska bli hållbart måste sjöfarten använda mindre fossila bränslen.  Vi vill att sjöfarten ska omfattas av reduktionsplikten och systemet med utsläppsrätter, en ökad kontroll för att förebygga grundstötningar och upprätta en gemensam europeisk trafikledning och övervakning av Östersjön.

Ladda hem som PDF