Se alla

Hav

Våra hav och vattendrag ska inte behandlas som soptippar. Samarbete och internationella regleringar behövs för att säkra det vatten som vi alla behöver för att leva.

Liberalerna vill:

  • EU:s vattendirektiv måste visa tydligare målsättningar och det måste bli svårare att tillämpa undantagsreglerna.
  • Övervakning av att direktivet efterlevs måste förbättras och bindande åtgärdsplaner bör skapas. Vid försummelse bör sanktionering bli en möjlig åtgärd.
  • EU ska ta en central roll i internationella förhandlingar om skydd av havsmiljön.

Havet är en stor och viktig resurs som måste nyttjas långsiktigt hållbart genom en ansvarsfull förvalt­ning. Många näringar, som sjöfart, fiske, turism och energiutvinning, gör anspråk på havet. Det är avgörande att vi tar hänsyn till havet och dess ekosystem, de värdefullaste delarna skyddas som marina reservat och att olika intressen noggrant vägs mot varandra.Miljösituationen i våra hav och vattendrag är idag kritisk på grund av utsläpp, övergödning och exploatering. Utsläppen i hav och vattendrag måste minska. Dricksvattenförsörjningen måste säkras och fler yt- och grundvattentäkter ges skydd.

Vattenkvalitet

EU:s vattendirektiv har som målsättning att säkerställa god vattenkvalitet i våra vattendrag. Alla medlemsländer i EU har ratificerat vattendirektivet i nationell lagstiftning och har därmed förbundit sig att genomföra det som står i direktivet. God vattenkvalitet har på sina håll inte uppfyllts, och det måste därför åtgärdas. Vi vill i ramdirektivet för vatten se tydligare definitioner och målsättningar och färre möjligheter till undantag.

Åtgärdsplaner

Övervakningen av att reglerna för ramdirektivet följs bör koordineras bättre än idag och resultera i konkreta och bindande åtgärdsplaner för förbättrad vattenkvalitet i vattendragen. Dessa åtgärdsplaner bör granskas löpande av kommissionen med hjälp av den europeiska miljöbyrån och för de fall medlemsländerna inte vidtar tillräckliga åtgärder ska sanktioner kunna utdömas.

Internationella förhandlingar om marint skydd

Havsmiljöfrågor måste lyftas till den högsta internationella nivån och diskuteras återkommande i internationella forum. EU kan spela en central roll i den fortsatta processen och bör bjuda in till fortsatta förhandlingar om skydd av havsmiljön. Stora delar av haven delar länder med varandra, och även om landsgränser dras även i havsområden är många vattendrag sammankopplade med varandra vilket gör det otroligt viktigt att alla länder förbättrar vattenkvaliteten, tillsammans.

Ladda hem som PDF