Se alla

Lärarnas villkor

Högre status för Sveriges viktigaste yrke

Läraryrket är Sveriges viktigaste, men tyvärr har statusen sjunkit under lång tid. Kommunerna har försämrat arbetsvillkoren. Läraryrkets status måste höjas.

Liberalerna vill:

  • Lärarnas status måste höjas genom högre löner och goda arbetsvillkor
  • Lärarna ska ges ökade befogenheter i klassrummet
  • Karriärmöjligheterna för lärare ska öka och lärarlegitimationen utvecklas
  • Lärarna ska ges ökade möjligheter till vidareutbildning

SKICKLIGA LÄRARE ÄR AVGÖRANDE FÖR HÖGRE SKOLRESULTAT

Skickliga och entusiastiska lärare med god löneutveckling, bra arbetsvillkor, stor auktoritet och tydliga befogenheter i klassrummet är en avgörande faktor för att höja resultaten i skolan. Läraryrkets status har dessvärre sjunkit under lång tid, bland annat för att huvudmännen inte värdesatt de utbildade lärarnas kompetens efter kommunaliseringen 1990.

FORTSÄTT ATT HÖJA LÄRARNAS LÖNER

OECD har i en rapport om skolan i Sverige visat att lärarnas löner i Sverige är extremt sammanpressade och att det i stort sett inte sker någon löneutveckling under hela yrkeskarriären. Skolornas huvudmän måste ta ansvar för att differentiera lönerna och se till att skickliga lärare ges en god löneutveckling.

LÄRARLEGITIMATION

Lärarlegitimationen, som infördes under Alliansens regeringstid på Liberalernas initiativ, ska utvecklas. Den nuvarande utformningen innebär att lärarna har rätt att få en tjänst hos en skolhuvudman samt ges rätten att undervisa och sätta betyg. Det är en alltför generell rättighet. För att öka undervisningens kvalitet bör huvudprincipen vara att lärarna endast ska kunna undervisa och sätta betyg i de ämnen de har legitimation i.

VIDAREUTBILDNING FÖR LÄRARE

Liberalerna vill införa ett års vidareutbildning i ämneskunskaper på universitet för alla lärare inom grundskolan och gymnasiet. Den ska avse legitimerade lärare och under utbildningen erhålls 80 procent av ordinarie lön, vilket motsvarar det som förr kallades ”tjänstledighet med B-avdrag”.

ÖKA LÄRARNAS BEFOGENHETER

Tilliten till professionen i skolan måste stärkas. Läraren är skolans viktigaste resurs. Därför är det viktigt att läraren får använda sina pedagogiska kunskaper och inte ständigt känna sig jagad av elever och föräldrar som lägger sig i undervisningen. Skollagen måste förtydligas så att det tydligt framgår att lärarna bestämmer över undervisningen.

INRÄTTA FLER FÖRSTELÄRARE I UTANFÖRSKAPSOMRÅDENA

För elever i skolor i utanförskapsområden – områden där arbetslösheten är hög och utbildningsnivån låg – är utmaningarna extra stora. De elever som har de sämsta förutsättningarna ska ha mer ekonomiska resurser, men också möta de skickligaste lärarna och rektorerna. För att uppmuntra lärare och rektorer att söka sig till tjänster i skolor i utanförskapsområden ska dessa ges bättre löne- och arbetsvillkor.

INRÄTTA FLER KARRIÄRVÄGAR

För att motverka lärarbristen måste lärarnas karriärmöjligheter stärkas utöver förstelärarna och särskilt gäller det ämneslärarna där de framtida bristerna är som störst. Huvudlärare inrättas i alla ämnen och att en huvudlärare ska ha en lön på 5000 kronor per månad mer än för övriga lärare. Huvudläraren ska finnas i låg- och mellanstadiet i ämnen där det förekommer nationella prov och i samtliga ämnen på högstadiet och gymnasiet. Därutöver vill Liberalerna ha lektorer med en lön på 10 000 kronor extra per månad och metodiklektorer vid lärarhögskolorna med ett lönepåslag på 5000 kronor i månaden.

LÄRARASSISTENTER OCH FÖRBÄTTRAT IT-STÖD

Lärarnas arbetsmiljö måste förbättras. I dag upplever många lärare att allt annat än undervisningen stjäl deras tid, t ex administration, föräldrakontakter och rastvaktning. IT-infrastrukturen på skolorna måste byggas ut och en ny yrkeskategori införas, lärarassistenter, som ska kunna ta över vissa av lärarnas arbetsuppgifter. Liberalerna har föreslagit en nytt statsbidrag som kan bekosta anställningen av 18 000 nya lärarassistenter i landets skolor och som kan avlasta lärarna för att avhjälpa den akuta lärarbristen.

Ladda hem som PDF