Vår politik

  • Upprusta och bygg ut väg- och järnvägsnätet
  • Gynna klimatsmarta transporter. Järnvägsnätet ska rustas upp kraftigt och befintliga banor byggas ut
  • Erkänn bilens roll på landsbygden och utveckla klimatsmarta bränslen
  • Satsa på cykelinfrastruktur och erkänn cykeln som eget transportmedel
  • Rusta upp regionala vägar
  • Liberalerna säger nej till kilometerskatt, en straffskatt på företag i glesbygd

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Frihet och välstånd gynnas av bra kommunikationer och utbyggd infrastruktur

Liberaler tror på att människors frihet och välstånd gynnas av goda kommunikationer. Rörligheten för människor, idéer, kapital, varor och tjänster måste bli bättre, både i städer och på landsbygden. Det gäller för Sverige och det är samma principer som EU bygger på. Infrastrukturen är avgörande för att hela landet ska leva. Så skapas nya möten, nya idéer och ökad dynamik i samhället och ekonomin.

Satsningar på järnväg

Liberalerna anser att ett robust järnvägssystem är en förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknad och en avgörande investering för klimat och miljö. Tåg är viktiga både för regionala och nationella resor, men har i stigande grad karakteriserats av bristande punktlighet, störningar och haverier på spåren. Liberalerna vill rusta upp och bygga ut järnvägen för att i framtiden kunna möjliggöra för längre och tyngre tåg. Det är även viktigt att satsa på godsstråk som är viktiga för företag som fraktar gods.

Bra vägnät är en insats för miljön

Vägtrafiken är viktig för att hela landet ska fungera och vägnätet behöver på många ställen förstärkas och förbättras. Liberalerna vill tillåta 74-tons lastbilar på samtliga vägar där bärighet finns. Tyngre gods kommer innebära färre lastbilar på våra vägar vilket i längden leder till mindre utsläpp. Liberalerna säger nej till kilometerskatt, en straffskatt på företag i glesbygd.

Frihet att cykla utan hinder

Liberalerna vill satsa 75 miljoner kronor årligen på infrastruktur för cyklar och en ytterligare investering i ett cykelkansli. För att cyklandet ska fortsätta öka i Sverige behöver vi höga ambitioner och långsiktig planering. Ett cykelkansli skulle kunna fungera som ett nationellt kunskapscenter för cykling. Det ger alla kommuner möjligheten att få hjälp med strategier för cyklismens säkerhet och framkomlighet.

Ekonomiska styrmedel för bättre miljö

Biltrafiken står för 94 procent av transportsektorns totala växthusutsläpp. Utsläppen måste ner och centralt är att fossila bränslen i snabb takt ersätts. Den snabba teknikutvecklingen möjliggör för fler klimatsmarta transporter genom exempelvis elvägar och självkörande bilar. Även elbilar och laddhybrider behövs i större utsträckning på vägarna. Vi står fast vid vårt förslag till en s.k. omvänd miljöbilsbonus som innebär att bilar som inte är miljöbilar får en förhöjd fordonsskatt.

Bredband är också infrastruktur

Bredbandet är i dag en lika viktig del i infrastrukturen som el- och vägnäten. Vi vill att Sverige ska ha en digital uppkoppling i världsklass. En god uppkoppling är viktigt för såväl privatpersoner som företag. Särskilt viktigt är det att möjliggöra bättre IT-kapacitet utanför städer och i glesbygd. För att kompensera för höga utbyggnadskostnader i dessa områden, ska staten vid behov medfinansiera denna utbyggnad.

Ladda hem som PDF