Vår politik

  • Betyg ska ges från årskurs 4
  • Föräldrar och elever ska ha rätt till skriftliga omdömen från årskurs 1
  • Elevens kunskaper i läsning, skrivning och räkning ska testas vid skolstart och följas upp redan i årskurs ett så att de som behöver får hjälp tidigt
  • Nationella prov ska ges från årskurs 3. Proven ska digitaliseras och rättas externt

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

KUNSKAPSSKOLA FÖR ALLA ELEVER

Liberalerna vill ha en skola där kunskapen står i fokus och alla elever ges förutsättningar att nå sina kunskapsmål. Länge var det tabu att utvärdera elevernas kunskaper i skolan, men det har ändrats, tack vare Liberalerna. Nu finns fler och tydliga mål för vad eleverna ska lära sig och nationella prov i årskurs tre, sex och nio.

BETYG, LÄXOR OCH PROV ÖKAR KUNSKAPSFOKUS

Betygsskalan har numera fler steg och ansträngning premieras när det blir kortare avstånd mellan de olika betygsstegen. Betyg ges idag senast från årskurs sex, men tack vare Liberalerna har det nu blivit möjligt för skolor att införa betyg från årskurs fyra. Läxor är ett bra sätt att förbättra sina kunskaper, men ska fylla ett pedagogiskt syfte och bestämmas av varje enskild lärare, inte genom centrala politiska beslut.

FLERA FÖRDELAR MED TIDIGA BETYG

Svenska elever får sina första betyg sent jämfört med elever i andra länder. Liberalerna menar att det finns många fördelar med betyg från årskurs fyra. Tidig uppföljning och information till föräldrar, elever, lärare och skola om hur det går är några. Lärarna måste ha bra kunskap om eleven för att kunna ge besked om vad som är elevens starka respektive svaga områden och vad denne bör jobba vidare med. Därför stärks kunskapsuppföljningen med tidiga betyg.

BETYG EN GÅNG OM ÅRET I DE LÄGRE ÅRSKURSERNA

Betygen i årskurs fyra och fem ska ges en gång per läsår, istället för en gång per termin. Betygen bör också skickas hem till föräldrarna. I de lägre årskurserna ska betyget F, som står för underkänt, istället uttryckas som att eleven ännu inte har nått kunskapskraven.

Ladda hem som PDF