Vår politik

  • Skolstarten ska ske vid sex års ålder i en tioårig grundskola
  • Betyg ska ges från årskurs 4. Föräldrar och elever ska ha rätt till skriftliga omdömen från årskurs 1
  • Elevens kunskaper i läsning, skrivning och räkning ska testas vid skolstart och följas upp redan i årskurs ett så att de som behöver får hjälp tidigt
  • Elever som inte når målen ska ha rätt till stöd
  • Nationella prov ska ges från årskurs 3. Proven ska digitaliseras och rättas externt
  • Läxor ska bestämmas av lärare, inte av politiker
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Kunskapsskola för alla elever

Liberalerna vill ha en skola där kunskapen står i fokus och alla elever ges förutsättningar att nå sina kunskapsmål. Länge var det tabu att utvärdera elevernas kunskaper i skolan, men det har ändrats, tack vare Liberalerna. Nu finns fler och tydliga mål för vad eleverna ska lära sig och nationella prov i årskurs tre, sex och nio.

Tidiga insatser viktiga

Svensk grundskola sätter in särskilt stöd relativt sent. För att höja kunskapsresultaten och likvärdigheten är det centralt att detta ändras och att elever som riskerar halka efter får stöd så tidigt som möjligt. Tidig uppföljning med bedömningsstöd, skriftliga omdömen, betyg och nationella prov är dock en förutsättning för tidiga insatser. Fler speciallärare och specialpedagoger bör anställas i lågstadiet och det specialpedagogiska arbetet måste utvecklas. Alliansen återinförde under sin regeringstid speciallärarutbildningen som Socialdemokraterna tidigare avskaffat.

Prov, läxor och betyg ökar kunskapsfokus

Betygsskalan har numera fler steg och ansträngning premieras när det blir kortare avstånd mellan de olika betygsstegen. Betyg ges idag från och med årskurs sex. Vi vill ha betyg från årskurs fyra. Prov och betyg lyfter inte i sig resultaten, men det bidrar till att öka fokus på kunskap i skolan. Läxor är ett bra sätt att förbättra sina kunskaper, men ska fylla ett pedagogiskt syfte och bestämmas av varje enskild lärare, inte genom centrala politiska beslut.

Flera fördelar med tidiga betyg

Svenska elever får sina första betyg sent jämfört med elever i andra länder. Liberalerna menar att det finns många fördelar med betyg från årskurs fyra. Tidig uppföljning och information till föräldrar, elever, lärare och skola om hur det går är några. Lärarna måste ha bra kunskap om eleven för att kunna ge besked om vad som är elevens starka respektive svaga områden och vad denne bör jobba vidare med. Därför ska kunskapsuppföljningen stärkas med betyg från årskurs fyra.

Betyg en gång om året i de lägre årskurserna

Betygen i årskurs fyra och fem ska ges en gång per läsår, istället för en gång per termin. Betygen bör också skickas hem till föräldrarna. I de lägre årskurserna ska betyget F, som står för underkänt, istället uttryckas som att eleven ännu inte har nått kunskapskraven.

Nationella prov och bedömningsstöd

Vi säger nej till regeringens linje att minska antalet nationella prov. De nationella prov från årskurs 3, som Alliansregeringen införde, och bedömningsstöd från årskurs 1 ger goda möjligheter att snabbt upptäcka i vilka ämnen eleven bör få mer stöd. De nationella proven ska digitaliseras och rättas externt för att säkerställa likvärdighet och rättvisa betyg.

Tidigare skolstart och tioårig grundskola

Liberalerna vill att grundskolan ska vara tioårig och att starten sker vid sex års ålder genom att förskoleklassen blir det första året i ett fyraårigt lågstadium. Endast lågstadielärare ska vara behöriga att undervisa där. De förskollärare som idag arbetar i förskoleklassen ska ges möjlighet att vidareutbilda sig till lågstadielärare.

Ladda hem som PDF