Se alla

Skog

Skogen ska kunna brukas klimatsmart

Skogens betydelse blir allt viktigare och den som äger skog har ett ansvar för att värna de gemensamma nyttorna. Vi står upp för äganderätten, men den måste balanseras mot miljöhänsyn. Skogens ekosystemtjänster för att binda koldioxid och bevara biologisk mångfald är lika viktig som att kunna bruka skogen och de varor som kan produceras.

Världens befolkning tar allt mer plats. Tropiska skogar bränns och avverkas för att odlas. Skogsavverkning frigör stora mängder koldioxid. De naturliga miljöerna förstörs och trängs undan. Många arter drabbas av krympande livsutrymmen och ingenstans att ta vägen. Detta samtidigt som svenska skogsägarna känner sig utsatta och pressade.

Liberalerna vill:

  • Gemensam EU-strategi mot global avskogning
  • Frihandelsavtalen får inte motverka klimatmålen
  • Mål i EU för att binda koldioxid i skogen
  • Endast lagligt avverkad skog ska få importeras till EU
  • Staten ska kompensera skogsägare för klimatinsatser

SKOGEN VIKTIG SVENSK NÄRING

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar. Den är avgörande för exporten. Så ska det fortsätta vara. Potentialen att producera förnybara material, kemiska produkter och textilier ska tas tillvara. Skogen kommer att bli ännu viktigare än idag, men den som förfogar över skog har ett ansvar att värna de gemensamma nyttorna som skogen skapar. 

SÄRSKILT ANSVAR FÖR STATENS SKOG 

Skogsbruket i statens skog ska ta särskilt ansvar för Sverige når målen inom LULUCF och EU:s strategi för biologisk mångfald. I den mån begränsningar av skogsbruket blir oundvikliga ska de främst ske inom den statliga skogen. Den statligt ägda skogen ska stå till förfogande då frivilliga åtgärder för ökad koldioxidlagring eller formellt skydd inte räcker till.

SKOGEN VIKTIG FÖR KOLDIOXIDLAGRINGEN

För att nå Parisavtalets klimatmål kommer det inte räcka med att kraftigt reducera utsläppen av växthusgaser. Vi kommer även att vara beroende av att kunna ta koldioxid ur atmosfären och binda den – så kallade negativa utsläpp. En ansvarsfull skogspolitik är ett naturligt verktyg för detta och ett långsiktigt mål i EU behövs för att kunna binda mer koldioxid. 

EU-STRATEGI MOT GLOBAL AVSKOGNING

Global avskogning är ett problem för klimatet och vi kommer att utvärdera om EU:s förordning mot avskogning är tillräckligt effektiv. De globala handelsavtalen ska uppfylla samma krav som inom EU:s inre marknad så att inte osund konkurrens uppstår. Vi vill också att EU skriver avtal med fler länder om import av skog som bygger på hållbart skogsbruk.

 

Ladda hem som PDF