Se alla

Rättsstaten

Medlemsländerna ska värna om sina medborgare, och det måste EU ha förmåga att kontrollera.

Liberalerna vill:

  • Skapa en EU-mekanism för att kontrollera att de grundläggande rättigheterna respekteras
  • Offentliga rapporter om situationen för rättsstaten och de grundläggande fri- och rättigheterna i varje medlemsland
  • Sanktionsmöjligheter vid kränkning.
  • EU-stöd ska inte beviljas länder som kränker de grundläggande fri- och rättigheterna eller rättsstatens principer.
  • Värna mediers oberoende
Yttrandefrihet spelar en viktig roll för demokratin

Yttrandefriheten måste hela tiden försvaras, och i många länder går utvecklingen just nu åt helt fel håll. Vi brukar säga att gränsen för friheten går där man börjar kränka någon annans frihet, inte där man kränker någons känslor eller trosuppfattningar. Människor och grupper har alltid ropat på förbud och censur mot saker de ogillar. Oftast säger de att det är för människors eget bästa. Men i en demokrati är yttrandefrihet lika viktig som luften vi andas.

EU-mekanism som garant för mänskliga rättigheter

Flera EU-länder kränker idag systematiskt rättsstatens principer och medborgares grundläggande rättigheter. Även minoritetsgrupper diskrimineras. Samtidigt saknar EU en effektiv mekanism för att förebygga och motverka att detta sker. Liberalerna vill att EU-kommissionen årligen ska offentliggöra rapporter om situationen för rättsstaten och de grundläggande fri- och rättigheterna i varje medlems- och kandidatland. För att garantera att samtliga medlemsländer behandlas lika är det viktigt att processen bygger på objektiva kriterier och metoder.

Mekanismen ska införas så att konstaterade brott mot EU:s grundläggande värden snabbt leder till konsekvenser i form av indragna EU-stöd efter beslut i EU-domstolen. Kommissionen ska även fullgöra sin skyldighet att använda EU-fördragets artikel 7 och föreslå indragen rösträtt för länder som flagrant bryter mot grundläggande rättsstatsprinciper.

Indraget EU-stöd

EU:s nästa långtidsbudget måste innehålla konkreta villkor för att länder ska få ekonomiska bidrag. Liberalerna vill att det tydligt ska framgå att sammanhållningsfonder och andra stöd endast går till länder som fullt ut respekterar grundläggande fri- och rättigheter och rättsstatens principer. Sverige ska inte acceptera en budget där denna begränsning inte ingår.

Oberoende medier

Yttrande- och tryckfrihetslagstiftningen har en nära nog unik och stark ställning i Sverige och denna måste fortsatt försvaras inom ramen för EU-samarbetet. Under senare år har vi sett hur tryck- och yttrandefriheten har åsidosatts och journalister som har mördats i flera europeiska länder till följd av sitt arbete. Liberalerna ska vara en glasklar röst för en stärkt yttrande-, tryck- och pressfrihet runt om i EU och internationellt.

Ladda hem som PDF