Se alla

Rättsstaten

Värna rättsstaten

Yttrandefrihet och rättssäkerhet måste vara grundbultarna i ett demokratiskt och fungerande EU-samarbete. Korruption måste bekämpas och mediernas oberoende värnas. Därför måste EU ha tydliga instrument för att värna rättsstaten.

Europa är världens friaste kontinent, men flera av de friheter vi idag tar för givet är hotade. Flera EU-länder inskränker rättsstaten, begränsar utrymmet för fria medier och civilsamhället, och hotar unionens demokratiska grundvalar. De högernationalistiska och extremistiska krafter som drivit på denna utveckling hotar i förlängningen hela EU-samarbetet.

Liberalerna vill:

  • Dra in stöd för medlemsländer som kränker rättsstaten
  • Indragen rösträtt när rättsstaten kränks
  • Värna mediernas oberoende
  • Utvidga arbetet mot korruption

DRA IN STÖD FÖR EU-LÄNDER SOM KRÄNKER RÄTTSSTATEN

Att vissa EU-länder systematiskt inskränker rättsstaten, begränsar pressfriheten och kränker människors rättigheter är oacceptabelt – och måste få kännbara konsekvenser. Liberalerna vill att EU:s sanktionsregler skärps så att regionalstöd och andra bidrag snabbt dras in när ett medlemsland inte respekterar grundläggande rättigheter eller bryter mot demokratins och rättsstatens principer.

INDRAGEN RÖSTRÄTT NÄR RÄTTSSTATEN KRÄNKS

Redan idag kan rösträtten dras in för länder som allvarligt missköter sig, och den möjligheten måste utnyttjas aktivt. Ett land som inte upprätthåller respekten för samtliga krav som gäller för EU-medlemskap och motsätter sig EU:s grundvärden måste, när andra vägar uttömts, uppmanas att helt lämna unionen. 

OBEROENDE MEDIA

Under senare år har vi sett hur tryck- och yttrandefriheten har åsidosatts och journalister som har mördats i flera europeiska länder till följd av sitt arbete. Liberalerna är en glasklar röst för en stärkt yttrande-, tryck- och pressfrihet runt om i EU och internationellt. Senast i omröstningen för EU:s nya medialag då hela partigruppen Renew Europe röstade för. 

UTVIDGA ARBETET MOT KORRUPTION

Vi måste kunna lita på att rättsväsendet i alla EU:s medlemsländer är fria från korruption. Utbetalningar av regionalstöd bör hållas inne för länder som inte är med i EU:s åklagarmyndighet EPPO eller kan visa att de har ett minst lika effektivt arbete mot korruption och missbruk av EU-medel.

 

Ladda hem som PDF