Se alla

Biologisk mångfald

Stärkt skydd för biologisk mångfald

Ett fördjupat EU-samarbete är den enda vägen om vi vill nå målet om ett grönt och klimatsmart Europa. En hållbar framtid skapar vi tillsammans. För oss är det viktigt att miljöarbetet går att förena med ekonomisk tillväxt och välstånd. Fler naturområden ska skyddas och vi vill se ett stärkt skydd för fler biotoper.

Den biologiska mångfalden hotas av klimatförändringar, miljöförstöring, gifter och föroreningar, men även av tjuvjakt och spridning av invasiva arter. Om skogsskövlingen fortsätter, regnskogarna huggs ner, jakten på rovdjur inte begränsas och de ensidiga jordbruksmetoderna inte upphör kommer flera av de djur och växter vi känner till idag försvinna och dö ut.

Liberalerna vill:

  • EU ska genomföra FN:s konvention om biologisk mångfald.
  • Klimatmålen i Parisavtalet ska uppnås av EU-länderna.
  • Arbetet mot den globala avskogningen ska stärkas.
  • Stärkt skydd för hotade arter och känsliga biotoper

STÄRK SKYDDET FÖR NATURENS ÖVERLEVNAD

Att den biologiska mångfalden skyddas och bevaras är vitalt för fortsatt välstånd på jorden och det krävs internationella krafttag för att skydda känsliga biotoper. Den biologiska mångfalden är satt under hårt tryck och akut hot där tusentals arter utrotas varje år. Fler naturområden måste inrättas.

GENOMFÖR PARISAVTALET OCH MONTREALAVTALET

Det är viktigt att EU visar vägen i det globala arbetet med att genomföra Parisavtalet för klimatet och Montréalavtalet för den biologiska mångfalden. Montréalavtalet krav om 30% skyddade naturområden till 2030 är för oss en minimigräns. Att nå klimatmålen tillsammans med ekonomisk tillväxt visar att det går att skydda planeten samtidigt som människor får det bättre. 

MOTVERKA GLOBAL AVSKOGNING

Global avskogning är ett akut problem för klimatet och miljön och vi kommer att utvärdera om EU:s förordning mot avskogning är tillräckligt effektiv. De nuvarande och framtida globala handelsavtalen ska uppfylla samma krav som inom EU:s inre marknad så att inte osund konkurrens uppstår. Vi vill också att EU skriver avtal med fler länder om import av lagligen avverkad skog som bygger på hållbart skogsbruk.

Ladda hem som PDF