Se alla

Asyl

Det behövs en human, solidarisk och långsiktigt hållbar asylpolitik på EU-nivå. Samma regler ska gälla i alla medlemsländer. Då måste vår asyllagstiftning vara mer lik andra EU-länders, samtidigt som alla EU-länder måste ta ett solidariskt ansvar för att hjälpa asylsökande som söker skydd i Europa.

Liberalerna vill:

  • En gemensam europeisk asylpolitik där vi delar på ansvaret
  • Fler lagliga vägar att ta sig till Europa
  • En starkare europeisk asylmyndighet
  • Förbättra återvändandet
  • Stöd och resurser till människor i konflikters närområden
En gemensam Europeisk asylpolitik där vi delar på ansvaret

Rätten att söka asyl är en central del av Genèvekonventionen, som varje medlemsstat har åtagit sig att följa. Liberaler i EU har varit drivande för att ta fram ett förslag om att alla EU-länder ska vara beredda att ta emot asylsökande som omfördelas från andra EU-länder.

Vi vill att de som tar sitt ansvar ska få stöd, både finansiellt och praktiskt, men de som vägrar ta sitt ansvar ska inte kunna räkna med lika generösa bidrag från EU:s gemensamma budget som annars. Exempelvis skulle regionalstöden kunna villkoras. Detta ska vara ett krav från Sverige i förhandlingarna om nästa långtidsbudget. Barnfamiljer ska kunna återförenas och få sina asylskäl prövade i samma EU-land.

Fler lagliga vägar till Europa

Människor på flykt dör på Medelhavet dag efter dag. Det är ohållbart och omänskligt. EU måste se till att människor i UNHCR:s flyktingläger på ett humant och ordnat sätt kan få en laglig väg till Europa – utan att vara beroende av smugglare. Det skulle även avlasta utsatta grannländer i konflikternas närområden, som idag tar ett stort ansvar.

Starkare europeisk asylmyndighet

EU:s asylbyrå EASO har utvecklats mot att bli en fullvärdig asylmyndighet med större befogenheter, arbetsuppgifter och medel. Liberalerna föreslår att den nya asylmyndigheten ska kunna bistå länder dit många asylsökande kommer, men även se till att alla EU-länder följer det aktuella regelverket. Myndigheten bör likväl få det övergripande ansvaret för att sammanställa utvärderingar av situationen i olika länder runt om i världen, så att EU:s medlemsländer fattar beslut i asylärenden med i pålitlig och likvärdig information.

Förbättra återvändandet

De som saknar skyddsskäl måste återvända. Vi måste fokusera på alla dem som har skyddsskäl och motverka framväxten av skugg- och parallellsamhällen. Det är centralt att EU tar ansvar för ett förbättrat återvändande till exempel genom återvändandeavtal med tredje land. Incitamenten för ursprungsländerna att återta sina medborgare behöver öka till exempel genom en koppling mellan EU:s bilaterala bistånd till ett land och återtagande av landets medborgare. Samarbetet med internationella aktörer som International Organization for Migration (IOM) behöver stärkas än mer för att underlätta för dem som nekats asyl att åka hem.

Stöd och resurser till människor i konflikters närområden

Det humanitära stödet till flyktingar, länder i närheten till konflikter, och de hjälporganisationer som verkar runt konfliktområden måste öka. Ett ökat samarbete med EU:s grannländer är även nödvändigt för att stoppa dödsfallen på Medelhavet och förhindra exploatering av alla de människor som lämnat sina hemländer i hopp om att finna en ljusare framtid.

Ladda hem som PDF